You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • e-learning / nauczanie za pośrednictwem nośników elektronicznych

  Definicja: 

  Kształcenie (nauczanie) z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji (TIK).

  Komentarz: 
  • e-learning nie ogranicza się do obszaru ‘kultury informatycznej’ (digital literacy) tj. nauki podstawowych umiejętności z dziedziny TIK. Może również obejmować różnorodne formy i metody kształcenia, wykorzystujące oprogramowanie komputerowe, CD-romy, Internet (w tym nauczanie w sieci) lub inne nośniki elektroniczne bądź media interaktywne;
  • e-learning może być wykorzystywany jako narzędzie do kształcenia i szkolenia na odległość, ale również jako wsparcie w nauczaniu bezpośrednim (tradycyjnym).
  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • efekty uczenia się

  Definicja: 

  Całokształt wiedzy, umiejętności i/lub kompetencji, które nabyła osoba (nauczana) i które jest w stanie zademonstrować po zakończeniu procesu dydaktycznego - formalnego, pozaformalnego lub nieformalnego.

  lub

  Stwierdzenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po zakończeniu procesu kształcenia, w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008; European Parliament and Council of the European Union, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • Europass

  Definicja: 

  Ramy Europass obejmują portfolio pięciu dokumentów, które pomagają obywatelom lepiej zaprezentować swoje umiejętności i kwalifikacje, po to aby ułatwić im przemieszczanie się w poszukiwaniu zatrudnienia lub w celach edukacyjnych na terenie Europy.

  • CV oraz Paszport Językowy wypełniane są samodzielnie przez osoby zainteresowane:
  • pozostałe trzy dokumenty mogą zostać wydane osobom, które uzyskały doświadczenie w zakresie mobilności (Europass mobilność), odbyły kształcenie formalne lub szkolenie zawodowe Suplement do Dyplomu / Świadectwa Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe), lub kształciły się na poziomie szkolnictwa wyższego (Suplement do Dyplomu).
  Komentarz: 

  Europass promuje uznanie efektów uczenia się uzyskanych w systemie kształcenia formalnego, na równi z wynikami osiągniętymi w kształceniu pozaformalnym i nieformalnym.

  Źródło: 
  Cedefop.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS)

  Definicja: 

  System umożliwiający opisanie w usystematyzowany sposób programu kształcenia wyższego poprzez przyporządkowanie punktów do jego części składowych (tj. moduły, cykle zajęć z poszczególnych przedmiotów, praktyki, praca dyplomowa/rozprawa), po to aby:

  • programy studiów były czytelne i łatwo porównywalne dla wszystkich studentów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
  • sprzyjać mobilności studentów i uznawaniu walidacja efektów uczenia się;
  • umożliwić uczelniom opracowywanie programów studiów oraz ich uaktualnianie.
  Komentarz: 

  Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) jest systemem koncentrującym się na nakładzie pracy studenta potrzebnym do osiągnięcia założonych w programie efektów uczenia się. W większości przypadków, nakład pracy studenta wynosi od 1 500 do 1 800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że jeden punkt odpowiada 25-30 godzinom pracy. Podobne efekty uczenia się uzyskane przez studenta w innych warunkach kształcenia, mogą zostać uznane przez instytucję przyznającą stopnie naukowe/tytuły, która przyzna im za nie punkty.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008, za European Commission, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

  Definicja: 

  Ramy techniczne służące przenoszeniu, walidacji oraz w niektórych sytuacjach akumulacji efektów uczenia się jednostek w celu zdobycia kwalifikacji. Narzędzia i metodologia ECVET obejmują opis kwalifikacji w jednostkach efektów uczenia się z odpowiadającymi im punktami, procesem przenoszenia i akumulacji punktów oraz stosownych dokumentów, takich jak porozumienia o programie zajęć, wyciągi z indeksu oraz przewodnikami ECVET.

  Komentarz: 

  Celem systemu ECVET jest promowanie:

  • mobilności pojedynczych osób w trakcie nauki zawodu;
  • mobilności pojedynczych osób w trakcie nauki zawodu;
  • realizacji celów programu uczenia się przez całe życie;
  • przejrzystości kwalifikacji;
  • wzajemnego zaufania i współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

  W systemie ECVET kwalifikacje rozumiane są jako efekty uczenia się (wiedza, umiejętności i/lub kompetencje), uzyskiwane w formie podlegających transferowi i akumulacji jednostek edukacyjnych, którym przyporządkowane są punkty kredytowe. Punkty rejestrowane są w indywidualnym wykazie osiągnięć.

  Źródło: 
  Cedefop; European Parliament and Council of the European Union, 2009a.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

  Definicja: 

  Narzędzie odniesienia dla opisania i porównania poziomów kwalifikacji w systemach kwalifikacji opracowanych na poziomie krajowym, międzynarodowym lub branżowym.

  Komentarz: 
  • główne komponenty ERK to 8 europejskich poziomów odniesienia opisanych poprzez efekty nauczania (połączenie wiedzy, umiejętności i/lub kompetencji) oraz mechanizmy i zasady dobrowolnej współpracy;
  • osiem wymienionych poziomów obejmuje pełną skalę kwalifikacji począwszy od podstawowego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji, a skończywszy na kwalifikacjach uzyskanych na najwyższych poziomach akademickiego i zawodowego kształcenia i szkolenia;
  • ERK służy jako mechanizm przekładu między różnymi systemami kwalifikacji.
  Źródło: 
  za European Parliament and Council of the European Union, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu zawodowym (EQAVET)

  Definicja: 

  Ramy odniesienia mające ułatwić państwom członkowskim UE i państwom uczestniczącym opracowanie, rozwijanie, kierowanie i ocenę jakości swoich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

  Komentarz: 

  metodologia zaproponowana przez Ramy opiera się na:

  • cyklu obejmującym cztery fazy (planowanie, wdrażanie, ocena i rewizja) zdefiniowane dla systemów i placówek kształcenia zawodowego;
  • qkryteriach jakościowe i orientacyjnych kryteriach dla każdej z faz cyklu;
  • wspólnych wskaźnikach służących ocenie celów, metod, procedur i rezultatów kształcenia – niektóre z nich są oparte na danych statystycznych, inne dotyczą jakości.
  Źródło: 
  Cedefop, za European Parliament and Council of the European Union, 2009(b).
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • ewaluacja kształcenia I szkolenia

  Definicja: 

  Ocena wartości organizacji, programu nauczania lub polityki edukacyjnej według ustalonych kryteriówi i standardów ( np. takich jak ich znaczenie czy efektywność)..

  Źródło: 
  Cedefop, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT