You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • nauczyciel

  Definicja: 

  Osoba, która przekazuje wiedzę, know-how i umiejętności uczniom i praktykantom w placówce oświatowej/ośrodku szkoleniowym.

  Komentarz: 

  nauczyciel zawodu może wykonywać szereg zadań – organizować i realizować programy/kursy szkoleniowe, a także przekazywać wiedzę (ogólną i szczegółową, teoretyczną i praktyczną). W instytucjach kształcenia zawodowego nauczyciel zawodu bywa określany terminem ‘instruktor’, ‘szkoleniowiec’, rzadziej ‘trener’.

  Źródło: 
  Cedefop, 2004; AFPA 1992.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • nauka zawodu u pracodawcy

  Definicja: 

  Systematyczne, długookresowe szkolenie zawodowe u pracodawcy  na przemian zee szkoleniem teoretycznym w instytucji edukacyjnej lub ośrodku szkoleniowym. Uczeń / praktykant jest związany umową o pracę z pracodawcą i otrzymuje wynagrodzenie (pensję lub dietę pieniężną). Pracodawca ma obowiązek zapewnić mu  przygotowanie do konkretnego zawodu.

  Komentarz: 
  • w języku francuskim termin „apprentissage“ obejmuje zarówno przysposobienie zawodowe, jak też proces uczenia się (patrz „learning“) (zobacz: ‘learning’);
  • niemiecki system podwójny jest przykładem przyuczenia do zawodu.
  Źródło: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • niedobór wykwalifikowanych pracowników

  Definicja: 

  Sytuacja, w której podaż umiejętności (liczba wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy) jest niewystarczająca, aby zaspokoić popyt na rynku pracy.

  Komentarz: 

  na niedobór wykwalifikowanych pracowników mogą mieć wpływ wymienione poniżej czynniki:

  • niewystarczająca oferta usług edukacyjnych i szkoleniowych;
  • zróżnicowanie podaży siły roboczej pod względem geograficznym;
  • wydarzenia mające wpływ na strukturę gospodarki;
  • nieatrakcyjność niektórych zawodów (trudne warunki pracy, niskie wynagrodzenia, niewystarczające uznanie społeczne).
  Źródło: 
  Cedefop, 2010.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • niedopasowanie umiejętności

  Definicja: 

  Sytuacja zachwiania równowagi na rynku pracy, wynikająca z niedostosowania poziomu lub rodzaju dostępnych umiejętności do wymogów rynku pracy lub wymagań związanych z konkretnym stanowiskiem pracy.

  Komentarz: 
  • niedopasowanie umiejętności może dotyczyć zarówno nadwyżki jak i niedoboru w zakresie umiejętności lub kwalifikacji;
  • niedopasowanie umiejętności może być analizowane na różnych poziomach (pojedynczych osób, przedsiębiorstw);
  • specjaliści wyróżniają dwa typy niedopasowania umiejętności: pionowe (sytuacja, w której poziom wykształcenia lub umiejętności w mniejszym lub większym stopniu odpowiada potrzebom rynku) i poziome (sytuacja, której poziom wykształcenia lub umiejętności odpowiada wymaganiom na dane stanowisko, ale nieodpowiedni do wykonywania danej pracy okazuje się rodzaj wykształcenia lub umiejętności.
  Źródło: 
  Cedefop.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • niewystarczające kwalifikacje zawodowe

  Definicja: 

  Sytuacja, w której dana osoba ma niższe kwalifikacje, niż wymagania związane z aktualnie wykonywaną pracą.

  Komentarz: 
  • niewystarczające kwalifikacje zawodowe można definiować w odniesieniu do poziomu wykształcenia bądź doświadczenia zawodowego w poprzednim miejscu pracy;
  • niewystarczające kwalifikacje zawodowe mogą mieć charakter tymczasowy (np. pracodawca zatrudnia pracownika o zbyt niskich kwalifikacjach na wysokie stanowiska do chwili znalezienia odpowiedniego kandydata) lub trwały;
  • niewystarczające kwalifikacje zawodowe mogą wiązać się z niewystarczającym poziomem wykształcenia (sytuacja, w której dana osoba prezentuje poziom wykształcenia niższy od wymaganego na danym stanowisku) lub z niewystarczającym poziomem umiejętności (sytuacja, w której danej osobie brakuje umiejętności i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania zawodu).
  Źródło: 
  Cedefop, 2010.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • nowe umiejętności

  Definicja: 

  Umiejętności, na które rośnie zapotrzebowanie w istniejących lub dopiero powstających zawodach.

  Komentarz: 

  rozpoznanie potrzeb w zakresie nowych umiejętności ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania istnieniu luk kompetencyjnych oraz niedoborów kwalifikacji, zwiększania zdolności do zatrudnienia oraz zaspakajania potrzeb gospodarki.

  Źródło: 
  Cedefop.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • nowe umiejętności podstawowe

  Definicja: 

  Nowe umiejętności podstawowe, takie jak umiejętność korzystania z technologii informacji i komunikacji (TIK), znajomość języków obcych, umiejętności społeczne, organizacyjne i komunikacyjne, kultura techniczna oraz przedsiębiorczość.

  Komentarz: 

  nowe umiejętności wraz z umiejętnościami podstawowymi tworzą umiejętności kluczowe, które są niezbędne do rozwoju we współczesnym społeczeństwie.

  Źródło: 
  Council of the European Union, 2000.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR