You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • obowiązek szkolny / kształcenie obowiązkowe

  Definicja: 

  Uregulowany prawnie minimalny zakres i czas trwania obowiązkowej nauki szkolnej.

  Źródło: 
  ILO, 1998.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • ocena efektów uczenia się

  Definicja: 

  Proces weryfikacji wiedzy, know-how i/lub kompetencji jednostki na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów (oczekiwania co do kształcenia, mierzenie efektów uczenia się). Po oceniei zwykle przeprowadza się procedurę i certyfikacji/poświadczenia uzyskanych efektów uczenia się.

  Komentarz: 

  w literaturze przedmiotu termin „assessment" (ocena) zwykle odnosi się do oceny pojedynczych osób, zaś termin „evaluation"(ewaluacja) częściej do oceny metod kształcenia i szkolenia lub instytucji szkolących.

  Źródło: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • odpad szkolny / odsiew szkolny / przerwanie nauki / przedwczesne zaniechanie nauki

  Definicja: 

  Wycofanie się z udziału w programie nauczania lub programie szkoleniowym przed jego zakończeniem.

  Komentarz: 
  • w języku angielskim termin „dropout“ oznacza zarówno zjawisko (nieukończenia nauki), jak również osoby (przerywające naukę), które nie zrealizowały celów nauczania;
  • oprócz osób przerywających naukę, termin ten może określać osoby, które ukończyły naukę bądź szkolenie, lecz nie zdały (stosownych) egzaminów.
  Źródło: 
  za Ohlsson, 1994.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • opieka dydaktyczna

  Definicja: 

  Każda działalność oferująca uczącemu się usługi doradcze, poradnictwo lub opiekę nad uczącym się ze strony kompetentnego i doświadczonego pracownika. Opiekun wspiera uczącego się w trakcie procesu dydaktycznego (w szkole, ośrodku szkolenia lub w pracy).

  Komentarz: 

  opieka dydaktyczna obejmuje szereg obszarów:

  • przedmioty akademickie (aby poprawić osiągnięcia w nauce);
  • orientację zawodową (aby ułatwić przejście ze szkoły do pracy);
  • rozwój osobisty (aby zachęcić uczących się do podejmowania racjonalnych decyzji).
  Źródło: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • opieka pedagogiczna / opieka indywidualnego doradcy / mentoring

  Definicja: 

  Różnorodne formy doradztwa i wsparcia pedagogicznego osoby młodocianej lub nowicjusza (tj. osoby przystępującej do wspólnoty lub organizacji uczącej się) przez osobę doświadczoną, która pełni rolę autorytetu, przewodnika, wychowawcy, pedagoga, osoby zaufanej.

  Źródło: 
  za Bolton, 1980.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • organizacja ucząca się

  Definicja: 

  Organizacja, która promuje kształcenie i w której każdy uczestnik uczy się i rozwija pod wpływem otoczenia z korzyścią dla siebie, pozostałych osób i samej organizacji, która te działania publicznie uznaje i popiera.

  Źródło: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • organizator kształcenia lub szkolenia

  Definicja: 

  Każda organizacja lub osoba, która świadczy usługi w zakresie kształcenia lub szkolenia.

  Komentarz: 

  organizatorami kształcenia lub szkolenia mogą być specjalnie powołane w tym celu instytucje lub inne podmioty, takie jak pracodawcy organizujący szkolenia w ramach statutowej działalności przedsiębiorstwa lub osoby indywidualne oferujące usługi szkoleniowe.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • osiągnięty poziom wykształcenia

  Definicja: 

  Najwyższy poziom kształcenia lub szkolenia osiągnięty przez jednostkę.

  Komentarz: 

  poziom wykształcenia mierzy się w oparciu:

  • o ukończony pomyślnie program kształcenia najwyższego stopnia, co zwykle jest poświadczone oficjalnym dokumentem;
  • o poziomy ISCED lub ERK.
  Źródło: 
  Cedefop; Unesco, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • osoba o niskich umiejętnościach zawodowych

  Definicja: 

  Osoby, których poziom wykształcenia i wyszkolenia jest niższy do przyjętych kryteriów.

  Komentarz: 
  • poziom standardu, poniżej którego pojedyncza osoba jest uważana za pracownika posiadającego niskie kwalifikacje, zależy od szerszego kontekstu. Na przykład od ogólnego poziomu edukacji w społeczeństwie, lub poziomu kwalifikacji w obrębie zawodu;
  • właściwy poziom kwalifikacji danej osoby wykracza poza ramy odbytego przez nią kształcenia i szkolenia formalnego: obejmuje on również efekty uczenia się uzyskane w trakcie ciągłego szkolenia i przekwalifikowywania, zdobywania doświadczenia zawodowego, na drodze rozwoju osobistego i zawodowego;
  • w Europie, za pracowników o niskich kwalifikacjach uważa się osoby, które posiadają wykształcenie niższe niż ponadgimnazjalne.
  Źródło: 
  Cedefop.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT