You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • partnerzy społeczni

  Definicja: 

  Stowarzyszenia pracodawców oraz związki zawodowe jako uczestnicy dialogu społecznego.

  Komentarz: 
  • pojęcie partnera społecznego powstało we Francji i Niemczech, a następnie zostało włączone do słownictwa Unii Europejskiej;
  • uczestnikami trzystronnego dialogu społecznego mogą być władze publiczne oraz/lub przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego (organizacje pozarządowe, itd.).
  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • planowanie i opracowanie szkolenia

  Definicja: 

  Zbiór spójnych propozycji metodologicznych zastosowanych do opracowania i zaplanowania metod i treści szkolenia prowadzących do osiągniecia wyznaczonych celów.

  Komentarz: 

  planowanie i opracowanie szkolenia obejmuje analizę oczekiwań i potrzeb, opracowanie koncepcji szkolenia, koordynację i nadzór nad realizacją, a także ocenę efektów szkolenia.

  Źródło: 
  za Le Préau, 2002.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • podnoszenie kwalifikacji

  Definicja: 

  Szkolenie krótkoterminowe, ukierunkowane na konkretny cel, oferowane zwykle po kształceniu lub szkoleniu wstępnym, mające na celu uzupełnienie, doskonalenie lub aktualizację wiedzy, umiejętności i/lub kompetencji nabytych w trakcie wcześniejszej nauki.

  Komentarz: 

  Cedefop, 2004.

  Źródło: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • poradnictwo i doradztwo / informacja, doradztwo i poradnictwo

  Definicja: 

  Zespół działań mających pomóc osobom wchodzącym na rynek pracy lub już się na nim znajdującym w podjęciu i realizacji decyzji edukacyjnych, zawodowych, osobistych.

  Komentarz: 
  • poradnictwo i doradztwo mogą obejmować:
   • doradztwo (w zakresie rozwoju osobistego lub zawodowego, poradnictwo edukacyjne),
   • diagnozę (predyspozycji psychologicznych lub kompetencyjno-sprawnościowych),
   • informację na temat możliwości kształcenia, perspektyw zatrudnienia oraz kierowania karierą zawodową,
   • konsultacje środowiskowe, rodzinne, nauczycielskie,
   • przygotowanie zawodowe (definiowanie umiejętności/kompetencji i doświadczeń przydatnych w poszukiwaniu pracy),
   • skierowanie (do specjalistów od nauczania / kariery zawodowej);
  • poradnictwo i doradztwo może być oferowane przez szkoły, ośrodki kształcenia, biura zatrudnienia, w miejscu pracy, miejscu zamieszkania i innych.
  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • porównywalność kwalifikacji

  Definicja: 

  Zakres, w jakim możliwe jest dokonanie porównania poziomu i treści kwalifikacji formalnych (świadectw, dyplomów lub tytułów) w obszarze branży, regionu, kraju lub w skali międzynarodowej).

  Komentarz: 

  porównywalność kwalifikacji zwiększa zdolność do zatrudnienia oraz mobilność jednostki. Nie należy jej mylić z terminem „równoważność kwalifikacji“, który odnosi się do podobieństwa wartości dyplomów.

  Źródło: 
  Cedefop, Bjørnåvold, Tissot, 2000.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • pośrednictwo pracy

  Definicja: 

  Proces wspierania osób szukających zatrudnienia w znalezieniu pracy, która odpowiada ich umiejętnościom.

  Komentarz: 
  • pośrednictwo pracy może być prowadzone przez publiczne służby zatrudnienia oraz prywatne agencje pośrednictwa pracy lub przez szkoły/uniwersytety;
  • zakres działalności pośrednictwa pracy obejmuje czynności takie jak: sporządzanie wstępnej wersji CV, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzanie audytu kompetencji, świadczenie usług z zakresu poradnictwa i doradztwa;
  • w jęz. angielskim termin job placement oznacza również „staż” tj. czas spędzony w firmie przez uczniów, kursantów lub studentów w trakcie nauki.
  Źródło: 
  Cedefop, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • Poziom ISCED 0 – Edukacja przedszkolna

  Definicja: 

  Programy zaprojektowane taka by całościowo wspierały wczesny rozwój poznawczy, fizyczny, społeczny i emocjonalny dzieci i wprowadzały dzieci w zorganizowanę nauczanie poza środowiskiem rodziny.

  Komentarz: 

  programy sklasyfikowane na poziomie ISCED 0 są na świecie nazywane w różny sposób np. early childhood education and development, pre-school, reception, pre-primary - pre-school - educación inicial.

  Źródło: 
  za Unesco, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • Poziom ISCED 1 – Edukacja podstawowa

  Definicja: 

  Programy zaprojektowane tak, aby zaopatrzyć uczniów w podstawowe umiejetności czytania, pisania i liczenia i stworzyć solidną bazę dla uczenia się i zrozumienia podstawowych dziedzin wiedzy, osobistego i społecznego rozwoju i przygotować do edukacji na poziomie gimnazjalnym.

  Komentarz: 

  programy sklasyfikowane na poziomie ISCED 1 są na świecie nazywane w różny sposób np. primary education, elementary education (edukacja elementarna) lub basic education (termin może odnosić się jedynie do poziomu 1 / niższych klas jeśli w systemie edukacji wystepuje jeden program obejmujący poziomy ISCED 1 i 2).

  Źródło: 
  za Unesco, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • Poziom ISCED 2 – Kształcenie średnie I stopnia / kształcenie gimnazjalne

  Definicja: 

  Programy na podbudowie efektów uczenia się osiągniętych na poziomie ISCED 1. Zazwyczaj głównym celem edukacyjnym jest stworzenie ogólnej bazy do dalszego kształcenia przez całe życie i rozwoju osobistego, na której to bazie budowane są dalsze etapy edukacji w kierunku kształcenia ogólnego lub zawodowego bądź obu. Niektóre systemy edukacji oferują programy zawodowe na poziomie ISCED 2 wyposażające uczestników w umiejętności potrzebne do podjęcia zatrudnienia

  Komentarz: 

  w niektórych krajach wyróżnienie tego poziomu kształcenia może wydać się sztuczne, gdyż nie występuje w narodowym systemie oświaty (poziom ISCED 2 zawiera się tam w dziewięcioletnim cyklu kształcenia podstawowego). W takich przypadkach poziom ISCED 2 określa się jako „drugi cykl kształcenia podstawowego”. W niektórych krajach kształcenie na tym poziomie odnosi się do junior secondary school, middle school lub junior high school.

  Źródło: 
  based on Unesco, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • Poziom ISCED 3 – Kształcenie średnie II stopnia

  Definicja: 

  Programy mające na celu przygotowanie uczniów do podjęcia dalszej nauki na poziomie wyższym (ścieżka akademicka) lub wyposażenie ich w umiejętności zawodowe umożliwiające zdobycie zawodu i podjęcie zatrudnienia, (ścieżka zawodowa)  bądź też łączące obie ścieżki.

  Komentarz: 

  programy sklasyfikowane na poziomie ISCED 3 są na świecie nazywane w różny sposób np. secondary school (szkoła średnia) (poziom 2 / wyższe klasy), senior secondary school lub (senior) high school.

  Źródło: 
  za Unesco, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • Poziom ISCED 4 – Kształcenie policealne / szkolnictwo policealne

  Definicja: 

  Programy dedykowane absolwentom edukacji na poziomie ISCED3, jeśli osiągnięte na tym poziomie efekty uczeniasię są niewystarczające do kontynuacji edukacji na poziomie wyższym lub do podjęcia zatrudnienia.

  Komentarz: 

  w niektórych krajach programy na poziomie ISCED 4  są różnie nazywane np technician diploma, primary professional education lub préparation aux carrières administratives.

  Źródło: 
  za Unesco, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • Poziom ISCED 5 – Pierwszy stopień kształcenia wyższego / szkolnictwo wyższe I stopnia

  Definicja: 

  Programy, które wyposażaja uczestników w zawodową wiedzę, umiejętności i kompetencje. Na ogół są ukierunkowane na praktykę i przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy. Jednakże programy te moga również prowadzic do innych programów na poziomie wyższym.

  Komentarz: 

  programy sklasyfikowane na poziomie ISCED 5 w różnych krajach mogą byc nazywane: master craftsman programme, (higher) technical education, community college education, technician or advanced/higher vocational training itd.

  Źródło: 
  za Unesco, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • Poziom ISCED 6 – Licencjat

  Definicja: 

  Programy dostarczajace uczestnikom średniej akademickiej i/lub zawodowej wiedzy, umiejętności I kompetencji, prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego pierwszego stopnia lub równoważnego. Programy na tym poziomie są na ogół ukierunkowane teoretycznie, ale mogą zawierać komponenty praktyczne i sa oparte o aktualne badania naukowe i/lub przykłady najlepszych zawodowych praktyk.

  Komentarz: 

  programy dostarczajace uczestnikom średniej akademickiej i/lub zawodowej wiedzy, umiejętności I kompetencji, prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego pierwszego stopnia lub równoważnego. Programy na tym poziomie są na ogół ukierunkowane teoretycznie, ale mogą zawierać komponenty praktyczne i sa oparte o aktualne badania naukowe i/lub przykłady najlepszych zawodowych praktyk

  Źródło: 
  za Unesco, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • Poziom ISCED 7 – Magister lub tytuł równoważny

  Definicja: 

  Programy dostarczające studentom zaawansowanej akademickiej i/lub zawodowej wiedzy, umiejętności I kompetencji, prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego drugiego stopnia lub równoważnego. Programy na tym poziomie mogą zawierać znaczący komponent badawczy, jednak nie prowadzą do osiągnięcia kwalifikacji na poziomioe doktora.

  Komentarz: 

  programy na tym poziomie w różnych krajach mogą się różnie nazywać np. master programmes, program magisterski itp.

  Źródło: 
  za Unesco, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • Poziom ISCED 8 – Doktor lub równoważny stopień

  Definicja: 

  Programy prowadzące do uzyskania kwalifikacji badawczych. Programy na tym [poziomie ISCED są ukierunkowane na zaawansowane studia i badania naukowe oferowane przez uprawnione do tego instytucje o charakterze badawczym np. uniwersytety. Programy doktoranckie funkcjonują zarówno w obszarze studiów o chcarakterze akademickim jak i zawodowym

  Komentarz: 

  W kontekście programów na poziomie ISCED 8 w różnych krajach można się spotkać z różnorodnym nazewnictwem: np. PhD, DPhil, D.Lit., D.Sc., LL. D, Doktorat itp.

  Źródło: 
  za Unesco, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • poziom kwalifikacji

  Definicja: 

  Termin obejmuje dwa aspekty:

  Poziom osiągnięć w kształceniu i szkoleniu, uznawany przez system kwalifikacji lub ramę kwalifikacji.

  lub

  Poziom biegłości uzyskanej w drodze kształcenia i szkolenia, podczas zdobywania doświadczenia zawodowego lub w ramach kształcenia pozaformalnego/nieformalnego.

  Komentarz: 
  • poziom kwalifikacji jest często ustalany w oparciu o system kwalifikacji lub poziom deskryptorów definiujących ramy kwalifikacji;
  • może być również określony w odniesieniu do profilu zawodowego (na przykład opis efektów uczenia się wymaganych do realizacji zadań przypisanych do zawodu o określonym poziomie odpowiedzialności i autonomii).
  Źródło: 
  Cedefop.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • praca

  Definicja: 

  Całokształt zadań i obowiązków wykonywanych lub przewidzianych dla jednej osoby, w tym pracodawcy oraz w przypadku osób samozatrudnionych.

  Źródło: 
  ILO, 2008.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • program kształcenia lub szkolenia

  Definicja: 

  Zbiór logicznie uporządkowanych, rozłożonych w czasie czynności, treści dydaktycznych i/lub metod nauczania zastosowanych w celu osiągnięcia określonych celów pedagogicznych (uzyskania wiedzy, umiejętności i/lub kompetencji).

  Komentarz: 

  termin ‘program kształcenia’ lub ‘szkolenia’ odnosi się do wdrażania działań w zakresie kształcenia, podczas gdy ‘curriculum’ dotyczy opracowywania, organizowania i planowania tych działań.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • program nauczania

  Definicja: 

  Zbiór czynności realizowanych w celu opracowania, zorganizowania i zaplanowania działań w zakresie kształcenia lub szkolenia, w tym zdefiniowanie celów nauczania, opisanie proponowanych metod (także metod oceniania) i materiałów dydaktycznych, jak również przygotowania metodycznego nauczycieli i szkoleniowców/instruktorów.

  Komentarz: 

  termin ten obejmuje opracowanie, organizowanie i planowanie działań podejmowanych w zakresie kształcenia, podczas gdy program kształcenia lub szkolenia odnosi się do wdrażania tych działań.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008; Landsheere, 1979.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • przebieg kształcenia lub szkolenia

  Definicja: 

  Suma kolejnych etapów procesu kształcenia realizowanych przez jednostkę w celu zdobywania wiedzy, umiejętności lub kompetencji.

  Komentarz: 

  przebieg kształcenia może składać się z kolejnych etapów kształcenia formalnego i nieformalnego.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • przejrzystość kwalifikacji

  Definicja: 

  Stopień dostępności i czytelności kwalifikacji, ich treści i wartości na rynku pracy (w danej branży, na poziomie regionalnym, narodowym lub międzynarodowym) oraz w systemach kształcenia i szkolenia.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • przejście od kształcenia do zatrudnienia

  Definicja: 

  Proces przechodzenia ze środowiska edukacyjnego lub szkoleniowego do środowiska zawodowego, który obejmuje okres pomiędzy zakończeniem edukacji a wejściem na rynek pracy.

  Komentarz: 

  przejście od kształcenia do zatrudnienia (stopień integracji, rodzaj zatrudnienia, z uwzględnieniem jego poziomu, statusu i długości okresu przejściowego) jest procesem złożonym. Integracja zależy od wielu czynników (wieku, płci, kwalifikacji, dostępności doradztwa i poradnictwa, polityki zatrudnienia, itp.).

  Źródło: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • przekwalifikowanie / zmiana kwalifikacji

  Definicja: 

  Szkolenie, umożliwiające uczestnikom nabycie nowych umiejętności, które pozwalają na podjęcie nowego zawodu lub nowych aktywności zawodowych.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR