You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • uczenie się

  Definicja: 

  Proces przyswajania informacji, poglądów i wartości, a tym samym zdobywanie wiedzy, know-how, umiejętności i/lub kompetencji.

  Komentarz: 
  • uczenie się odbywa się poprzez osobistą refleksję, odnowę i interakcję społeczną;
  • nauka może odbywać się w drodze kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.
  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • uczenie się / nauka w miejscu pracy

  Definicja: 

  Nabywanie wiedzy i umiejętności poprzez wykonywanie – i analizowanie – zadań w środowisku zawodowym, w miejscu pracy (np. szkolenie naprzemienne) lub w placówce kształcenia zawodowego.

  Źródło: 
  Cedefop, 2011.
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • uczenie się przez całe życie

  Definicja: 

  Całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia, które przynoszą efekty w postaci pogłębienia wiedzy, know-how, umiejętności i/lub kwalifikacji – z przyczyn osobistych, społecznych i/lub zawodowych.

  Komentarz: 

  uczenie się przez doświadczenie życiowe jest składową uczenia się przez całe życie.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • uczenie się przez całokształt sytuacji życiowych

  Definicja: 

  Kształcenie formalne, pozaformalne lub nieformalne (incydentalne), które ma miejsce w dowolnych okolicznościach i okresach życia (osobistego, społecznego i/lub zawodowego).

  Komentarz: 

  uczenie się przez doświadczenie życiowe jest składową uczenia się przez całe życie.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • uczenie się przez działanie / uczenie się metodą aktywnego uczestnictwa

  Definicja: 

  Uczenie się metodą powtarzanego wykonywania tego samego zadania, z instruktażem lub bez.

  lub

  Uczenie się nabywane przez transformację wyobrażeń mentalnych przez konfrontację z rzeczywistością, z której powstaje nowa wiedza i umiejętności.

  Komentarz: 

  uczeniesię przez działanie jest też nazywane uczeniem się eksperymentalnym.

  Źródło: 
  Cedefop.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • uczenie się przez zastosowanie

  Definicja: 

  Uczenie się metodą powtarzanego stosowania tych samych narzędzi lub zasobów, z instruktażem lub bez.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • umiejętność (zawodowa)

  Definicja: 

  Zdolność do stosowania wiedzy i wykorzystywania know-how do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

  Źródło: 
  Cedefop; European Parliament and Council of the European Union, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • umiejętności / kompetencje kluczowe

  Definicja: 

  Zbiór wszystkich umiejętności (podstawowych i nowych podstawowych) potrzebnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy.

  Komentarz: 

  w Zaleceniu w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Komisja Europejska wyznaczyła osiem kompetencji kluczowych:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym;
  • porozumiewanie się w językach obcych;
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
  • kompetencje informatyczne;
  • umiejętność uczenia się;
  • kompetencje międzykulturowe i międzyludzkie;
  • inicjatywność i przedsiębiorczość;
  • świadomość i ekspresja kulturalna
  Źródło: 
  Cedefop, 2004; European Parliament and Council of the European Union, 2006.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • umiejętności ekologiczne

  Definicja: 

  Umiejętności potrzebne do życia w społeczeństwie zmniejszającym negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne.

  Komentarz: 
  • umiejętności ekologiczne o charakterze ogólnym służą podnoszeniu świadomości lub realizacji działań oszczędzających energię, eko-obywatelstwo, itd.;
  • konkretne umiejętności ekologiczne są potrzebne do wdrażania standardów i procesów chroniących bioróżnorodnośc i ekosystemy, zmniejszania zużycia energii, surowców i wody;
  • natomiast specjalistyczne umiejętności ekologiczne przydają się w rozwijaniu i wdrażaniu zielonych technologii (np. odnawialne źródła energii, oczyszczanie ścieków czy recykling).
  Źródło: 
  Cedefop
  ES | DE | EN | FR | IT | LT | PL | PT | RO | SR-CYR | SR-LAT
 • umiejętności podstawowe w dziedzinie technologii informacji i komunikacji (TIK)

  Definicja: 

  Umiejętności niezbędne do sprawnego korzystania z podstawowych funkcji technologii informacji i komunikacji do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

  Komentarz: 

  umiejętności TIK stanowią część umiejętności kluczowych.

  Źródło: 
  European Parliament and Council of the European Union (2006); Cedefop, 2012.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • umiejętności w dziedzinie technologii informacji i komunikacji (TIK)

  Definicja: 

  Umiejętności niezbędne do sprawnego korzystania z technologii informacji i komunikacji (TIK).

  Komentarz: 

  w raporcie na temat umiejętności w dziedzinie TIK i zatrudnienia OECD proponuje następującą prostą klasyfikację:

  • umiejętności profesjonalne: umiejętności stosowania zaawansowanych narzędzi TIK lub/i umiejętności tworzenia, rozwijania i naprawy takich narzędzi;
  • umiejętności praktyczne: umiejętności stosowania prostych narzędzi TIK w środowisku pracy (w zawodach nieinformatycznych);
  • umiejętności podstawowe lub ‘abecadło TIK’: umiejętności stosowania TIK do wykonania prostych zadań oraz jako pomocy dydaktycznej.
  Źródło: 
  Cedefop, 2004; OECD, Lopez-Bassols, 2002.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • uznanie efektów uczenia się

  Definicja: 

  Uznanie formalne: proces przyznania efektom uczenia się oficjalnego statusu drogą:

  • walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego;
  • uznania równoważności, transferu punktów (kredytowych);
  • przyznawania kwalifikacji (wydanie stosownych świadectw, dyplomów lub tytułów).

  and/or

  Uznanie społeczne: uznanie wartości umiejętności i/lub kompetencji przez środowiska ekonomiczne i społeczne.

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR