You are here

Glosariusz

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
 • walidacja efektów uczenia się

  Definicja: 

  Potwierdzenie przez uprawniony do tego organ, że efekty uczenia się ( wiedza, umiejętności i/lub kompetecje) uzyskane przez osobę w toku kształcenia formalnego, pozaformalnego czy uczenia się nieformalnego( incydentalnego) zostało ocenione zgodnie z ustalonymi kryteriami i są zgodne z wymaganymi standardami. Walidacja na ogół prowadzi do certyfikacji.

  lub

  Proces potwierdzania przez upoważniony organ, że dana osoba uzyskała efekty uczenia się mierzone zgodnie z odpowiednimi standardami. Walidacja składa się z następujących czterech oddzielnych etapów:

  • identyfikacja konkretnych doświadczeń danej osoby za pomocą rozmowy;
  • dokumentacja służąca zaprezentowaniu doświadczeń danej osoby;
  • formalna ocena tych doświadczeń oraz;
  • poświadczenie wyników oceny mogące skutkować częściową lub pełną kwalifikacją.
  Źródło: 
  Cedefop, 2008; Council of the European Union, 2012.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • waloryzacja kształcenia

  Definicja: 

  Promocja uczestnictwa w różnych formach kształcenia (formalnego lub pozaformalnego) i jego rezultatów z myślą o kształtowaniu pozytywnego wizerunku nauczania oraz powszechnej świadomości jego wartości.

  Źródło: 
  Cedefop, 2001 in European Commission, 2001.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • wiedza

  Definicja: 

  Efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się.  Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z daną dziedziną pracy lub nauki.

  Komentarz: 

  jest wiele definicji wiedzy, jednak współczesne koncepcje odwołują się do kilku podstawowych pojęć:

  • Arystoteles podzielił logikę na teoretyczną i praktyczną. Zgodnie z tym podziałem, współcześni teoretycy (Alexander et al., 1991) wyróżniają wiedzę deklaratywną (teoretyczną) i proceduralną (praktyczną). Wiedza deklaratywna obejmuje znajomość konkretnych zdarzeń, faktów i empirycznych uogólnień, a także formułuje głębsze zasady dotyczące natury rzeczywistości. Wiedza proceduralna łączy w sobie heurystykę, metodologię, planowanie, działania praktyczne, proceduralne, rutynowe, strategie, taktyki, techniki i triki (Ohlsson, 1994);
  • możliwe jest zróżnicowanie form wiedzy w zależności od sposobu postrzegania świata. Podjęto rozmaite próby opracowania takiej listy, w której zwykle pojawiają się następujące kategorie:
   • wiedza obiektywna (przyrodnicza/naukowa) określona na podstawie stopnia pewności;
   • wiedza subiektywna (literacka/estetyczna) określona na podstawie stopnia autentyczności;
   • wiedza moralna (ludzka/normatywna) określona na podstawie zbiorowej akceptacji rozróżnienia między dobrem i złem);
   • wiedza religijna/duchowa określona na podstawie odniesienia do istoty nadprzyrodzonej (Boga).

  Ten elementarny podział stanowi podstawę pytań, które formułujemy, metod, których używamy i odpowiedzi, których udzielamy w procesie poszukiwania wiedzy;

  • wiedza dzieli się na jawną i ukrytą. Wiedza ukryta (Polanyi, 1967) to wiedza, która jest w posiadaniu uczącego się i wpływa na jego procesy kognitywne, choć niekoniecznie jako wiedza wyrażana bądź uświadomiona. Wiedza jawna jest wiedzą, którą uczący się może świadomie weryfikować, włączając również do niej wiedzę ukrytą, która przechodzi w jawną, gdy staje się ‘przedmiotem myślenia’ (Prawat, 1989).
  Źródło: 
  Cedefop, 2008; European Parliament and Council of the European Union, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • wspólnota edukacyjna / społeczność ucząca się

  Definicja: 

  Wspólnota promująca kulturę oświatową poprzez rozwijanie skutecznych form współpracy pomiędzy podmiotami oraz wspierająca i zachęcająca do kształcenia się zarówno osoby jak i organizacje.

  Źródło: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • wzajemne uznanie kwalifikacji

  Definicja: 

  Uznanie przez jedno lub więcej państw lub organizacji kwalifikacji (świadectw, dyplomów lub tytułów) nadanych (w/przez) inne państwo/ państwa lub organizacje.

  Komentarz: 

  wzajemne uznanie kwalifikacji może być dwustronne (pomiędzy dwoma państwami lub organizacjami), lub wielostronne (np. w obrębie Unii Europejskiej lub pomiędzy różnymi firmami należącymi do tej samej branży).

  Źródło: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR