You are here

Informacja prawna

Informacje na tej stronie internetowej podlegają klauzuli o wyłączeniu od odpowiedzialności, informacji o prawach autorskich i przepisom odnoszącym się do ochrony danych osobowych.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa została opracowana przez Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) w celu poszerzania dostępu do informacji o inicjatywach Cedefopu oraz o polityce ogólnej Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest jak najszybsze udostępnianie aktualnych i dokładnych informacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, staramy się niezwłocznie wprowadzać potrzebne poprawki. Niezależnie od powyższego Cedefop nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji znajdujących się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

 • mają jedynie charakter ogólny i nie wskazują na określone sytuacje, osoby lub podmioty;
 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub zaktualizowane;
 • czasami odwołują się do zewnętrznych portali, nad którymi Cedefop nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
 • nie są informacjami specjalistycznymi ani natury prawnej (jeżeli zaistnieje potrzeba uzyskania informacji specjalistycznej, prosimy skonsultować się ze specjalistą posiadającym właściwe kwalifikacje).

Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Za wiążące prawnie uważa się jedynie ustawodawstwo Unii Europejskiej publikowane w drukowanych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Naszym zadaniem jest ograniczenie problemów spowodowanych błędami technicznymi. Jednakże niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być opracowane lub ujęte w postaci plików lub formatów zawierających błędy. Z tego względu nie możemy zagwarantować, iż nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub będą wolne od zakłóceń spowodowanych przez tego rodzaju problemy. Cedefop nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych stron internetowych, do których linki zawiera.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Cedefopu w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym ani wyłączenie jego odpowiedzialności w przypadku spraw, które w świetle tego ustawodawstwa nie mogą być wyłączone.

© Unia Europejska, 2002-2020.

O ile nie postanowiono inaczej, powielanie lub odtwarzanie do celów niehandlowych jest dozwolone pod warunkiem podania źródła (© Unia Europejska) oraz adresu strony internetowej (https://europass.cedefop.europa.eu).

Uwaga: Rada Europy i Wspólnoty Europejskie są wspólnie właścicielami praw autorskich do dokumentu Europass - Paszport Językowy. Powielanie lub odtwarzanie do celów niehandlowych jest dozwolone na tych samych warunkach, pod dodatkowym warunkiem wskazania źródła (© Unia Europejska oraz Rada Europy) i adresów stron internetowych (https://europass.cedefop.europa.eu oraz https://www.coe.int/en/web/portfolio).

W przypadkach, kiedy do powielenia lub wykorzystania informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięk, obraz, oprogramowanie) niezbędne jest uzyskanie uprzedniego zezwolenia, zezwolenie takie unieważnia wyżej wymienione zezwolenie o charakterze ogólnym i wyraźnie wskazuje wszystkie ograniczenia dotyczące wykorzystania.

Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.

Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

Polityka ta obejmuje rodzinę instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny europa.eu.

Mimo, iż można przeglądać większość stron internetowych bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach informacje takie są konieczne do zrealizowania zamówionych e-usług.

Strony internetowe, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym Rozporządzeniu, a informacje o wykorzystaniu konkretnych danych osobowych podają w informacji o wykorzystaniu danych osobowych, przedstawionej w oświadczeniu o polityce dotyczącej ochrony prywatności.

W związku z tym:

 • W odniesieniu do każdej e-usługi administrator określa cele i środki służące przetwarzaniu danych osobowych i zapewnia zgodność tej e-usługi z polityką ochrony prywatności.
 • W każdej instytucji urzędnik zajmujący się ochroną danych dba o przestrzeganie zapisów Rozporządzenia i doradza administratorom w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków.
 • We wszystkich instytucjach Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych spełnia funkcję niezależnego organu kontrolnego.

Rodzina instytucjonalnych stron internetowych Unii europejskiej w ramach domeny europa.eu zawiera linki do stron internetowych innych instytucji. W związku z tym, iż Cedefop nie sprawuje nad nimi kontroli, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką ochrony prywatności.

Czym jest e-usługa?

E-usługa w ramach serwera Europass jest usługą lub zbiorem zasobów dostępnych w Internecie, służących poprawie komunikowania się pomiędzy obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony oraz instytucjami europejskimi z drugiej strony.

W ramach serwera Europass są lub zostaną udostępnione trzy rodzaje e-usług:

 1. Informacje: usługa ta umożliwia obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom, administracji i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, zapewniając tym samym jawność polityki i działań UE oraz lepsze ich zrozumienie;
 2. Komunikacja interaktywna: usługa ta zapewnia lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, ułatwiając tym samym konsultacje polityczne i procesy 'informacji zwrotnej' wykorzystywane do formułowania polityki, działań i usług UE;
 3. Transakcje: usługa ta umożliwia dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów transakcji z UE, jak np. procedura zamówień, operacje finansowe, rekrutacja personelu, zapisy, nabywanie lub zakup dokumentów, itd.

Oświadczenie o ochronie prywatności e-usług Europass

1. Jakie usługi elektroniczne są dostępne na stronie internetowej Europass?

Strony umożliwiające wypełnianie Europass - CV oraz Paszportu Językowego w trybie on-line posiadają funkcję, dzięki której użytkownik może wpisać swoje dane, a następnie otrzymać plik zawierający te informacje w formacie dokumentu Europass.

Serwery Europass nie przechowują CV ani Paszportów Językowych utworzonych przy pomocy edytora online. Jednakże pliki dołączone do CV są przechowywane przez 7 dni w celu wykonania kopii zapasowej (np. na wypadek problemów z połączeniem), a następnie są trwale i nieodwracalnie usuwane.

Jeżeli użytkownik wybierze opcję ‘Zapisz’, tworzony jest plik dyskowy (np. CV-2559.doc) w folderze tymczasowym na serwerze Europass. Niezwłocznie po wysłaniu tego pliku do użytkownika w ramach istniejącego połączenia HTTP lub przesłaniu go na adres poczty elektronicznej określony przez użytkownika, plik ten zostaje trwale i nieodwołalnie usunięty z serwera.

Jeżeli użytkownik ma już konto u dostawcy usług przechowywania danych w chmurze (obecnie Europass obsługuje: Google Drive i OneDrive), użytkownik ma możliwość zalogowania się w tej chmurze, aby uzyskać dostęp do CV z dowolnego komputera. Praktycznie dokument CV jest przechowywany i dostępny w folderze "Europass" zlokalizowanym na dysku w jego chmurze.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość opublikowania CV bezpośrednio w sieci oraz w następujących portalach do poszukiwania pracy: Xing, Monster, Indeed, EURES i CV Library. Publikując CV, użytkownicy są informowani o zasadach i warunkach korzystania z wybranej usługi.

Cały proces przetwarzania danych w ramach e-usług Europass spełnia wymogi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

2. Jakie informacje gromadzimy, w jakim celu i za pomocą jakich środków technicznych?

Użytkownicy nie muszą wpisywać żadnych danych osobowych, by uzyskać dostęp do serwera Europass. Mogą oni, według swojego uznania, wpisywać dane osobowe oraz dane o innym charakterze na stronach powiązanych z opcją ‘Wypełnianie w trybie on-line’. Po zakończeniu wprowadzania danych użytkownicy mogą otrzymać plik w formacie dokumentu Europass. Celem wprowadzania danych osobowych jest wyłącznie umożliwienie użytkownikom stworzenia, pobrania i/lub wysłania pocztą elektroniczną dokumentów mających szatę graficzną (format) Europass.

Informacje takie jak wiek, plec, umiejetnosci jezykowe, lata doswiadczenia zawodowego, narodowosc i kraj zamieszkania sa gromadzone i przechowywane dla celów statystycznych, z zachowaniem pelnej anonimowosci. Takie wykorzystanie danych jest zgodne z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

Logi odwiedzjącego, zawierające jego adres IP są przechowywane przez okres 13 miesięcy, ze względów bezpieczeństwa informatycznego, aby umożliwić nam śledzenie złośliwych ataków, naruszeń bezpieczeństwa czy prób naruszeń. Logi podlegają również analizie AWSTATS w celu opracowania statystyk (wizyty z poszczególnych krajów).

Anonimowe adresy IP odwiedzających stronę są również przechowywane przez Matomo, czytaj poniżej w p. 3. Matomo korzysta z mechanizmu szyfrowania, który automatycznie ukrywa część adresu IP każdego odwiedzającego, uniemożliwiając identyfikację użytkownika.

Unikalny skrót adresu e-mail pozostawiony przez odwiedzających jest przechowywany w celach statystycznych umożliwiając zliczenie odwiedzin użytkowników, w jednostce czasu. Szyfrowanie skrótu jest nieodwracalne i matematycznie niemożliwe do rozszyfrowania. Skróty przechowywane są przez okres 13 miesięcy.

3 . Kto ma dostęp do Twoich danych?

Gdy używasz Edytora Europass On-line, twoje dane są przez krótki czas przetwarzane na serwerach sieciowych Europass, przy czym żadna osoba fizyczna nie ma do nich dostępu ani ich nie przetwarza. Natychmiast po przetworzeniu dane są usuwane. Dostęp do serwerów Europass jest zastrzeżony dla upoważnionego personelu technicznego, zajmującego się administracją i obsługą oprogramowania oraz serwerów Europass. Kontrakty personelu technicznego Europass zawierają klauzule dotyczące poufności oraz zakazu ujawniania informacji.

4. W jaki sposób chronimy i zabezpieczamy Twoje dane?

Dane wprowadzane w trakcie sesji wypełniania dokumentów Europass w trybie on-line są chronione przed nieupoważnionym, nielegalnym dostępem podczas przepływu danych dzięki zastosowaniu szyfrowania SSL (HTTPS) (11/2005).

UWAGA: Istnieją trudności techniczne związane z szyfrowaniem przesyłanej poczty elektronicznej z załącznikami zawierającymi wypełnione CV oraz Paszport Językowy. Z tego względu poczta elektroniczna jest wysyłana bez zastosowania szyfrowania.

Serwery obsługujące Europass posiadają standardowe zabezpieczenia, tzn. system operacyjny i oprogramowanie zawierające najnowsze aktualizacje i "łaty", programy antywirusowe, zapory ogniowe (firewall).Stosuje się politykę bezpieczeństwa informacji, system wykrywania intruzów, stały monitoring, skanowanie sieci oraz testy odporności systemu.

5. W jaki sposób możesz sprawdzić, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe?

Zgodnie z wyjaśnieniami przestawionymi powyżej, żadne dane wprowadzane przez użytkowników nie są w jakikolwiek trwały sposób przechowywane na serwerach. Użytkownicy mogą załadować wypełnione CV i Paszporty Językowe ze swoich komputerów na serwer Europass i następnie sprawdzić, zmienić lub usunąć dowolne informacje znajdujące się w danym dokumencie Europass. Ta procedura ma także charakter czasowy i podlega takim samym zasadom zabezpieczania danych, jak opisane powyżej (zob. także punkt 1).

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Zgodnie z wyjaśnieniami przestawionymi powyżej, żadne dane wprowadzane przez użytkowników nie są trwale przechowywane na serwerach Europass.

Europass automatycznie usuwa dzienniki odwiedzających po 13 miesiącach (Adresy IP).

Europass automatycznie kasuje anonimowe skróty każdego użytkownika po 13 miesiącach.

7. Kontakt

Jako podmiot, którego dotyczą dane, masz określone prawa. Jeżeli chcesz skorzystać z tych praw, lub jeśli masz jakieś zażalenia lub pytania, prosimy o kontakt z administratorem strony internetowej poprzez wybór opcji ‘Twoja opinia’ widocznej na pasku menu górnego strony internetowej Europass.

Twoje dane osobowe są gromadzone jedynie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Jeżeli administratorzy strony internetowej Europass nie będą w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, wówczas prześlą Twoją wiadomość do innego działu. Zostaniesz poinformowany pocztą elektroniczną (o ile podałeś adres), do jakiego działu Twoje pytanie zostało przesłane. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania informacji dotyczących Ciebie i Twojej skrzynki pocztowej, prosimy o uwzględnienie ich w przesłanej do nas wiadomości.

Osoby, których dane dotyczą, mogą w dowolnym momencie zasięgnąć porady inspektora ochrony danych Cedefop () lub odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

1. Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

2. Jak używamy plików cookie?

Część naszych stron używa plików cookie, żeby zapamiętać:

 • jakie są preferencje sposobu wyświetlania, np. ustawienia kontrastu kolorów czy rozmiar czcionki;
 • czy użytkownik udzielił już odpowiedzi na ankietę w osobnym okienku zawierającą pytanie o to, czy strona była przydatna (dzięki temu okienko to nie wyświetli się ponownie);
 • czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie przez stronę z plików cookie.

Aktywowanie plików cookie jedynie ułatwia użytkownikom przeglądanie jej zawartości. Cookies można usunąć albo zablokować, ale w takim wypadku niektóre elementy tej strony mogą nie działać prawidłowo.

Informacje związane z plikami cookie nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika, a dane dotyczące preferencji są pod ścisłą kontrolą. Nie używamy plików cookie do żadnych innych celów niż te opisane na tej stronie.

3. Czy używamy innych plików cookie?

Strona korzysta z Matomo, darmowego narzędzia analitycznego, które zbiera anonimowe informacje (m.in. nt. specyfikacji komputera, przeglądarki internetowej, kraju użytkownika etc.) do celów raportowania ruchu i przepływu użytkowników.

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) używane przez Matomo pozwalają nam śledzić następujące informacje o użytkownikach:

 • anonimowy adres IP;
 • losowo wybrany niepowtarzalny numer identyfikacyjny odwiedzającego, czas pierwszej wizyty danego odwiedzającego, czas poprzedniej wizyty danego odwiedzającego, liczba wizyt danego odwiedzającego;
 • data i godzina przesłania żądania dostępu do strony (wizyta na stronie);
 • lokalizacja: kraj, region, miasto, przybliżona szerokość i długość geograficzna (geolokalizacja);
 • język odwiedzonej strony;
 • wersja przeglądarki, wtyczki przeglądarki (PDF, Flash, Java itp.) wersja systemu operacyjnego, identyfikator urządzenia (nagłówek User-Agent);
 • zdarzenia;
 • pliki, na które kliknięto lub które pobrano (pobrania);
 • wyszukiwarka.

Korzystając z Europass będąc zalogowanym w chmurze, np. aby zapisać CV, tamte serwisy (Google lub Microsoft) zapisują własne pliki cookie, nad którymi nie ma żadnej kontroli. Prosimy zapoznać się z politykami prywatności oraz zasadami użytkowania każdego z tych serwisów przed skorzystaniem z nich.

4. Jak kontrolować pliki cookies

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.

5. Mechanizmy „opt-out”

Domyślnie platforma Piwik śledzi wizyty na stronie za pomocą trwałych plików cookie administratora portalu Matomo. Możesz nie wyrazić zgody na śledzenie Twojej aktywności na stronie („opt-out”). Jeśli zmienisz zdanie, Twoja aktywność znowu może być monitorowana („opt-in”).

Brak wyrażenia zgody na monitorowanie, nie wpływa na nawigację po stronach portalu Europass.

6. Funkcja „Do Not Track” (nie śledź)

„Do Not Track” to technologia umożliwiająca odwiedzającym wybranie opcji niepozwalającej na śledzenie ich aktywności na stronach internetowych niezależnie od celu monitorowania (np. na potrzeby usług analitycznych, sieci reklamowych czy platform społecznościowych).

Europass szanuje preferencje użytkowników portalu i nie będzie śledzić aktywności tych odwiedzających, którzy w swoich przeglądarkach internetowych wybrali opcję „Nie śledź mnie”. If the visitor uses a browser that has a do not track function enabled, the cookie notice will by default be configured for “opt-out” from analytics.

7. Anonimizacja adresów IP odwiedzających

Matomo korzysta z mechanizmu anonimizacji IP, który automatycznie maskuje fragment IP (protokołu internetowego) każdego odwiedzającego, co skutecznie uniemożliwia ustalenie tożsamości konkretnego odwiedzającego portal Europass.

Polityka językowa

Portal Europass jest dostępny w językach urzędowych:

 • Unii Europejskiej (Państwa Członkowskie, kraje kandydujące i potencjalnie kandydujące (na podstawie porozumienia);
 • Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu / Europejskiej Strefy Ekonomicznej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).