You are here

Statystyka

Cały proces przetwarzania danych w ramach e-usług Europass spełnia wymogi Rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Źródło: Cedefop

North Macedonia