You are here

História Europassu

​V roku 1998 Európska komisia a Cedefop zriadili Európske fórum pre transparentnosť odborných kvalifikácií so zámerom spojiť sociálnych partnerov so zástupcami národných vzdelávacích orgánov ohľadom otázok transparentnosti.

Hlavnými úlohami fóra bolo:

 • odstrániť prekážky v mobilite z dôvodu nedostatočnej transparentnosti odborných kvalifikácií;
 • podnietiť dialóg o existujúcich iniciatívach, nástrojoch a inštitúciách;
 • podporiť realizáciu už existujúcich politických riešení;
 • zvážiť nové iniciatívy.

Výsledkom práce fóra boli:

 • dva dokumenty (Európsky životopis a Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu);
 • sieť národných kontaktných miest pre odborné kvalifikácie (NKM).

Europass zahrňuje tri ďalšie dokumenty vyvinuté na európskej úrovni koncom 90. rokov:

 • Dodatok k diplomu vytvorili spoločne Európska komisia, Rada Európy a Unesco, aby ho mohli používať vysoké školy v Európe a kdekoľvek inde ako doplnok k titulom, ktoré udeľujú. Jeho použitie sa odporúča okrem iného v Bolonskej deklarácii z roku 1999 a v odporúčaní Rady a Európskeho parlamentu pre mobilitu študentov, osôb zúčastňujúcich sa na odbornej príprave, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov z roku 2001 (ÚV L 215 z 9.8.2001). Dodatok k diplomu si získava podporu na vysokých školách a európske krajiny sa dohodli na jeho širokom využití (pozri Berlínske komuniké ministrov). Formát DD a jeho používanie úzko súvisia s Európskym systémom prenosu kreditov.
 • Europass - jazykový pas, ktorý je k dispozícii na tejto webovej stránke, je súčasťou Európskeho jazykového portfólia vyvinutého Radou Európy, do ktorého si občania môžu zaznamenávať svoje jazykové zručnosti na základe Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 • Europass - mobilita, ktorý je k dispozícii na tejto webovej stránke, nahrádza dokument Odborná príprava v systéme Europass, ktorý bol ustanovaný rozhodnutím Rady č. 1999/51/ES a ktorý bol k dispozícii od roku 2000. Dokument Odborná príprava v systéme Europass obsahoval záznam o zahraničných pracovných stážach, ktoré boli súčasťou príslušnej vzdelávacej inicatívy. V rokoch 2000-2004 bolo vydaných viac ako 100 000 dokumentov Odborná príprava v systéme Europass. Europass - mobilita má širší záber, pretože môže zaznamenávať aj iné aktivity ako stáže, napríklad časti štúdia v zahraničí.

V roku 2002 bolo Európske fórum pre transparentnosť odborných kvalifikácií nahradené technickou pracovnou skupinou, ktorá bola na základe požiadavky vyjadrenej v Kodanskej deklarácii poverená úlohou:„zlepšiť transparentnosť v odbornom vzdelávavní a príprave prostredníctvom implementácie a racionalizácie informačných nástrojov a sietí, vrátane integrácie existujúcich nástrojov, ako Európsky životopis, dodatky k vysvedčeniu a diplomu, Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a Europass, do jednotného rámca."

Aby sa pracovná skupina zhostila tejto ambicióznej úlohy, vyvinula model tohto jednotného rámca a prototyp webovej stránky.

V roku 2003, po rozsiahlych konzultáciách národných orgánov a sociálnych partnerov, pripravila Európska komisia návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass), ktoré bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou v decembri 2004. Toto rozhodnutie ukladá okrem iného aj zriadenie webovej stránky.

Kliknite na odkaz a prečítajte si rozhodnutie o Europasse.

Február 2005: oficiálne spustenie webovej stránky Europass na konferencii v Luxembursku, ktoré bolo v tom čase držiteľom predsedníctva EÚ.

December 2011: webová stránka Europass je radikálne prerobená s novým, moderným grafickým dizajnom. Vylepšená navigácia poskytuje rýchlejší prístup k populárnym informáciám.

December 2012:

- je spustená nová šablóna životopisu a on-line editora. Vylepšenia zahŕňajú:

 • jednoduchšie a prehľadnejšie rozhranie s priamym náhľadom na výsledný dokument;
 • nové záhlavia: Osobná web stránka, IM služby, Jazykový(é) certifikát(y);
 • vylepšené návody pre lepšie štruktúrovanie informácií: opis projektov, konferencií, publikácií, atď.;
 • nový grafický dizajn pre lepšiu čitateľnosť vytvoreného Europass-životopisu: nový typ písma, používanie farieb, zjednodušené záhlavia, atď.

Európsky pas zručností (ESP) je spustený spolu s novým životopisom. ESP je jednoduchý a prehľadný elektronický priečinok, ktorý pomôže študentom, pracovníkom alebo uchádzačom o zamestnanie vybudovať osobný, štandardný súpis zručností a kvalifikácií získaných v priebehu života.

ESP môže obsahovať viac dokumentov (jazykový pas, kópie diplomov, potvrdenia o zamestnaní, atď.). Ak je pripojený k Europass-životopisu, Európsky pas zručností posilňuje životopis, pretože prináša dôkaz o vymenovaných znalostiach, zručnostiach a kvalifikáciach.