You are here

História Europassu

​V roku 1998 Európska komisia a Cedefop zriadili Európske fórum pre transparentnosť odborných kvalifikácií so zámerom spojiť sociálnych partnerov so zástupcami národných vzdelávacích orgánov ohľadom otázok transparentnosti.

Hlavnými úlohami fóra bolo:

 • odstrániť prekážky v mobilite z dôvodu nedostatočnej transparentnosti odborných kvalifikácií;
 • podnietiť dialóg o existujúcich iniciatívach, nástrojoch a inštitúciách;
 • podporiť realizáciu už existujúcich politických riešení;
 • zvážiť nové iniciatívy.

Výsledkom práce fóra boli:

 • dva dokumenty (Európsky životopis a Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu);
 • sieť národných kontaktných miest pre odborné kvalifikácie (NKM).

Europass zahrňuje tri ďalšie dokumenty vyvinuté na európskej úrovni koncom 90. rokov:

 • Dodatok k diplomu vytvorili spoločne Európska komisia, Rada Európy a Unesco, aby ho mohli používať vysoké školy v Európe a kdekoľvek inde ako doplnok k titulom, ktoré udeľujú. Jeho použitie sa odporúča okrem iného v Bolonskej deklarácii z roku 1999 a v odporúčaní Rady a Európskeho parlamentu pre mobilitu študentov, osôb zúčastňujúcich sa na odbornej príprave, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov z roku 2001 (ÚV L 215 z 9.8.2001). Dodatok k diplomu si získava podporu na vysokých školách a európske krajiny sa dohodli na jeho širokom využití (pozri Berlínske komuniké ministrov). Formát DD a jeho používanie úzko súvisia s Európskym systémom prenosu kreditov.
 • Europass - jazykový pas, ktorý je k dispozícii na tejto webovej stránke, je súčasťou Európskeho jazykového portfólia vyvinutého Radou Európy, do ktorého si občania môžu zaznamenávať svoje jazykové zručnosti na základe Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 • Europass - mobilita, ktorý je k dispozícii na tejto webovej stránke, nahrádza dokument Odborná príprava v systéme Europass, ktorý bol ustanovaný rozhodnutím Rady č. 1999/51/ES a ktorý bol k dispozícii od roku 2000. Dokument Odborná príprava v systéme Europass obsahoval záznam o zahraničných pracovných stážach, ktoré boli súčasťou príslušnej vzdelávacej inicatívy. V rokoch 2000-2004 bolo vydaných viac ako 100 000 dokumentov Odborná príprava v systéme Europass. Europass - mobilita má širší záber, pretože môže zaznamenávať aj iné aktivity ako stáže, napríklad časti štúdia v zahraničí.

V roku 2002 bolo Európske fórum pre transparentnosť odborných kvalifikácií nahradené technickou pracovnou skupinou, ktorá bola na základe požiadavky vyjadrenej v Kodanskej deklarácii poverená úlohou:„zlepšiť transparentnosť v odbornom vzdelávavní a príprave prostredníctvom implementácie a racionalizácie informačných nástrojov a sietí, vrátane integrácie existujúcich nástrojov, ako Európsky životopis, dodatky k vysvedčeniu a diplomu, Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a Europass, do jednotného rámca."

Aby sa pracovná skupina zhostila tejto ambicióznej úlohy, vyvinula model tohto jednotného rámca a prototyp webovej stránky.

V roku 2003, po rozsiahlych konzultáciách národných orgánov a sociálnych partnerov, pripravila Európska komisia návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass), ktoré bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou v decembri 2004. Toto rozhodnutie ukladá okrem iného aj zriadenie webovej stránky.

Kliknite na odkaz a prečítajte si rozhodnutie o Europasse.

Február 2005: oficiálne spustenie webovej stránky Europass na konferencii v Luxembursku, ktoré bolo v tom čase držiteľom predsedníctva EÚ.

December 2011: webová stránka Europass je radikálne prerobená s novým, moderným grafickým dizajnom. Vylepšená navigácia poskytuje rýchlejší prístup k populárnym informáciám.

December 2012:

- je spustená nová šablóna životopisu a on-line editora. Vylepšenia zahŕňajú:

 • jednoduchšie a prehľadnejšie rozhranie s priamym náhľadom na výsledný dokument;
 • nové záhlavia: Osobná web stránka, IM služby, Jazykový(é) certifikát(y);
 • vylepšené návody pre lepšie štruktúrovanie informácií: opis projektov, konferencií, publikácií, atď.;
 • nový grafický dizajn pre lepšiu čitateľnosť vytvoreného Europass-životopisu: nový typ písma, používanie farieb, zjednodušené záhlavia, atď.

Európsky pas zručností (ESP) je spustený spolu s novým životopisom. ESP je jednoduchý a prehľadný elektronický priečinok, ktorý pomôže študentom, pracovníkom alebo uchádzačom o zamestnanie vybudovať osobný, štandardný súpis zručností a kvalifikácií získaných v priebehu života.

ESP môže obsahovať viac dokumentov (jazykový pas, kópie diplomov, potvrdenia o zamestnaní, atď.). Ak je pripojený k Europass-životopisu, Európsky pas zručností posilňuje životopis, pretože prináša dôkaz o vymenovaných znalostiach, zručnostiach a kvalifikáciach.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.