You are here

Glosár činnostných slovies

Namen pričujočega glosarja je predlagati usklajeno večjezično terminologijo, da bi se olajšala priprava in prevod prilog k spričevalu. Projekti, ki se izvajajo v več državah članicah, dokazujejo, da je z uporabo omejenega števila aktivnih glagolov možno opisati ključne kompetence, povezane s specifičnimi delovnimi profili, in sicer ne glede na panogo ali stopnjo.

Glosar je razdeljen na sedem delov, ki se ujemajo s poglavitnimi področji kompetenc:

 • informatika;
 • svetovanje/podpora;
 • proizvodnja (blaga in storitev);
 • upravljanje;
 • upravljanje s kadrovskimi viri in usposabljanje;
 • trženje in računovodstvo;
 • raziskave in razvoj.

Prenos (Excel)

 • upraviť

  Definícia: 

  mierne zmeniť najmä kvôli presnosti

  Examples of use: 
  opracovanie, stroj, výrobný systém, prístroj/zariadenie, výrobný proces, nástroj
 • (po)radiť

  Definícia: 

  dávať radu

  Examples of use: 
  vedeniu, zamestnancom
 • prideliť

  Definícia: 

  priradiť alebo zaradiť na konkrétny účel

  Examples of use: 
  zdroje
 • analyzovať (súčasti)

  Definícia: 

  vykonať matematický, chemický, gramatický rozbor

  Examples of use: 
  súčasti, krv
 • analyzovať (informácie)

  Definícia: 

  podrobne (pre)skúmať za účelom odhalenia významu, podstatnej vlastnosti atď.

  Examples of use: 
  informácie, údaje
 • anticipate

  Definícia: 

  to foresee and act in advance of

  Examples of use: 
  work, movements
 • predvídať/predpovedať

  Definícia: 

  predvídať alebo konať pred niečím

  Examples of use: 
  prácu, pohyby
 • aplikovať/uplatniť (pravidlá)

  Definícia: 

  prakticky používať

  Examples of use: 
  zásady, pravidlá, normy (hygieny, bezpečnosti)
 • uplatňovať (marketingové techniky)

  Definícia: 

  využívať techniky používané na podporu predaja

  Examples of use: 
  uviesť na trh
 • zostaviť/montovať

  Definícia: 

  prispôsobiť alebo spojiť dokopy (časti niečoho, napríklad stroja atď.)

  Examples of use: 
  lešenie, zariadenie, prvky štruktúry
 • oceniť /ohodnotiť (prípravu)

  Definícia: 

  posúdiť hodnotu, výkon atď., ohodnotiť

  Examples of use: 
  zamestnancov, školenie
 • oceniť /ohodnotiť (potreby)

  Definícia: 

  posúdiť hodnotu, dôležitosť atď., ohodnotiť

  Examples of use: 
  potreby, ťažkosti, riziká, kompetencie
 • pomôcť (pomáhať) (vedeniu)

  Definícia: 

  poskytnúť pomoc alebo podporu niekomu

  Examples of use: 
  vedeniu
 • chovať / pestovať

  Definícia: 

  vychovávať/dorábať a udržiavať nové alebo zdokonalené plemená/druhy (domácich zvierat alebo rastlín)

  Examples of use: 
  zvieratá, rastliny
 • kalkulovať ceny/vypracovať rozpočet

  Definícia: 

  odhadnúť náklady (na výrobok, službu atď.)

  Examples of use: 
  ponuky, investície
 • stavať (postaviť)

  Definícia: 

  vyrábať, budovať alebo vytvárať spájaním častí alebo materiálov

  Examples of use: 
  múr, konštrukciu
 • nakupovať

  Definícia: 

  nadobúdať kúpou alebo sľubom o zaplatení peňažnej čiastky alebo jej ekvivalentu

  Examples of use: 
  tovary, služby
 • (vy)počítať

  Definícia: 

  riešiť (jeden alebo viac problémov) matematickým postupom; zistiť výpočtom

  Examples of use: 
  hodnotu
 • kalibrovať, ciachovať

  Definícia: 

  určiť presnosť (meracieho prístroja atď.)

  Examples of use: 
  stroj, nástroj
 • získavať (pre podnikanie)

  Definícia: 

  uchádzať sa o hlasy, zákazky, reklamu atď. u niekoho

  Examples of use: 
  trh, zákazníkov/klientelu
 • vykonať (vykonávať) / realizovať

  Definícia: 

  doviesť do konca, dosiahnuť

  Examples of use: 
  kontrolu, riadenie kvality, prieskum, úlohu, prácu, údržbu, pohovor, lekársku prehliadku alebo liečbu, opravu, pestovanie/chov (*), zber úrody, prevádzku/obsluhu, vykresľovanie (*), meranie, transakciu, údržbu, konečnú úpravu, nastavenie, dodávku, spustenie zariadenia, dopravu, diagnostiku, hodnotenie, prihlásenie batožiny (*), lekársku analýzu, technickú kontrolu, montáž
 • kontrolovať

  Definícia: 

  preskúmať, overiť alebo zistiť presnosť, kvalitu alebo napredovanie skutočnosti, výrobku atď., najmä rýchlo alebo neformálne

  Examples of use: 
  súlad, kvalitu, zariadenie, pracovný poriadok
 • čistiť / prať/umývať (sa)

  Definícia: 

  zbaviť (sa) nečistôt, špiny atď.

  Examples of use: 
  časti, priestory
 • spolupracovať (na)

  Definícia: 

  pracovať spolu s niekým na určitom projekte, na zvládnutí určitých úloh

  Examples of use: 
  projekte, vykonaní skúšky, riadení, hodnotení/nábore zamestnancov, údržbe a oprave prístrojov a zariadení, vypracovaní stratégie, logistike, preventívnych opatreniach, výskume
 • zbierať (údaje)

  Definícia: 

  niečo (systematicky) hľadať a pridať do väčšieho množstva

  Examples of use: 
  informácie, údaje
 • porovnať

  Definícia: 

  preskúmať za účelom zistenia podobností alebo rozdielností

  Examples of use: 
  údaje, informácie, výsledky
 • zostaviť

  Definícia: 

  vytvoriť alebo zložiť z iného materiálu alebo zdrojov

  Examples of use: 
  zoznam, katalóg, súpis
 • uzatvoriť

  Definícia: 

  dohodnúť s konečnou platnosťou, dojednať

  Examples of use: 
  trh, zmluvu, predaj
 • konfigurovať / nastaviť (zariadenie)

  Definícia: 

  pripraviť určitým spôsobom

  Examples of use: 
  zariadenie, počítač, pracovný priestor
 • obrátiť sa na zákazníka

  Definícia: 

  vytvoriť, dostať sa do alebo mať spoluprácu, kontakt alebo komunikáciu

  Examples of use: 
  na dodávateľa, klientov
 • riadiť / prevádzkovať / obsluhovať

  Definícia: 

  ovládať (stroj)

  Examples of use: 
  stroj
 • koordinovať

  Definícia: 

  usporiadať alebo spojiť (rôzne prvky) do harmonickej činnosti

  Examples of use: 
  ľudí, prácu, zásahy, výrobný proces, výkon práce
 • (vy)tvoriť (databázu)

  Definícia: 

  stvoriť, urobiť

  Examples of use: 
  databázu, informácie
 • obrábať / pestovať

  Definícia: 

  cieľavedome zošľachťovať

  Examples of use: 
  pôdu, rastliny, obilniny
 • (na)rezať, krájať, sekať, lámať

  Definícia: 

  rozdeliť na kusy lámaním, strihaním, rezaním, trhaním atď.

  Examples of use: 
  surovinu, stromy
 • spracovať/zaoberať sa (spis)

  Definícia: 

  sústavnejšie sa niečomu venovať - skúmať alebo preverovať

  Examples of use: 
  spis, sťažnosť
 • rozhodnúť

  Definícia: 

  určiť alebo vyjasniť (súťaž alebo otázku)

  Examples of use: 
  politiku, prideľovanie zdrojov
 • definovať

  Definícia: 

  presne vyjadriť alebo vysvetliť obsah (slov, pojmov atď.)

  Examples of use: 
  databázu, termín
 • delegovať/rozdeliť

  Definícia: 

  dať alebo odovzdať (povinnosti, práva atď.) inému ako splnomocnencovi alebo zástupcovi

  Examples of use: 
  úlohy
 • dodávať

  Definícia: 

  dopraviť (tovar atď.) na miesto určenia, najmä dopraviť a distribuovať (tovary, výrobky) na viacero miest

  Examples of use: 
  výrobok
 • predviesť (marketing)

  Definícia: 

  ukázať, obsluhovať a vysvetliť fungovanie (stroja, výrobku atď.)

  Examples of use: 
  výrobok
 • opísať

  Definícia: 

  podrobne vyjadriť alebo vysvetliť slovami

  Examples of use: 
  výrobok, sériu
 • navrhnúť (školenie)

  Definícia: 

  vypracovať štruktúru alebo podobu niečoho, napríklad prostredníctvom skice, náčrtu, vzoru alebo plánov

  Examples of use: 
  školenie
 • navrhnúť (výskum a vývoj)

  Definícia: 

  vypracovať štruktúru alebo podobu niečoho, napríklad prostredníctvom skice, náčrtu, vzoru alebo plánov

  Examples of use: 
  stratégiu, nástroj, postup, metódu
 • zistiť

  Definícia: 

  objaviť existenciu alebo prítomnosť niečoho

  Examples of use: 
  poruchu, nedostatok, chorobu
 • vyvinúť (metódu, proces)

  Definícia: 

  vypracovať alebo podrobne rozpracovať

  Examples of use: 
  metódu, proces
 • diagnostikovať

  Definícia: 

  objaviť existenciu alebo prítomnosť niečoho

  Examples of use: 
  kontrola/riadenie kvality
 • usmerniť

  Definícia: 

  (niekomu) vysvetliť alebo ukázať cestu k cieľu

  Examples of use: 
  zákazníkov, návštevníkov
 • rozobrať

  Definícia: 

  rozdeliť (celok, zostavu) na časti, rozmontovať, odmontovať

  Examples of use: 
  stroj
 • šíriť

  Definícia: 

  postarať sa, aby bolo niečo známe širokému okruhu; distribuovať

  Examples of use: 
  informácie, poštu
 • pripraviť/vypracovať (zmluvu)

  Definícia: 

  sformulovať a napísať v príslušnej podobe

  Examples of use: 
  pracovnú zmluvu
 • navrhnúť (plánovať)

  Definícia: 

  opísať alebo čiarami načrtnúť (podobu, schému, obrázok atď.), napríklad ceruzkou alebo perom

  Examples of use: 
  plánovať
 • vypracovať/zhotoviť (dokument)

  Definícia: 

  1) sformulovať a spracovať do textu určitým spôsobom 2) vypracovať návrh (právneho dokumentu)

  Examples of use: 
  1) správu, dokument, technické podmienky, zmluvu, ponuku 2) zmluvu, dohodu
 • odstrániť

  Definícia: 

  dať preč, zbaviť sa alebo vylúčiť

  Examples of use: 
  nečistoty, chybné výrobky
 • preskúmať

  Definícia: 

  pozrieť sa na niečo, skontrolovať, pozorne alebo podrobne prezrieť

  Examples of use: 
  dokument, otázku, návrh
 • vymeniť (si informácie)

  Definícia: 

  dať alebo prijať (informácie, myšlienky atď.)

  Examples of use: 
  myšlienky, názory, stanovisko
 • rozšíriť (kapacity)

  Definícia: 

  zväčšiť rozsah, objem, veľkosť alebo pôsobnosť, zvýšiť

  Examples of use: 
  kapacity, oddelenie
 • vykonať pokus (výskum a vývoj)

  Definícia: 

  experimentovať, robiť pokus alebo pokusy

  Examples of use: 
  so zariadením, prototypom, metódou
 • vysvetliť

  Definícia: 

  urobiť niečom zrozumiteľným, najmä jednoznačným a podrobným opísaním príslušnej štruktúry, fungovania, súvisiacich okolností atď.

  Examples of use: 
  dokument, otázku, návrh
 • vybrať

  Definícia: 

  odvodiť (informácie) od jedného zdroja alebo situácie

  Examples of use: 
  informácie (z nejakého zdroja)
 • nájsť náhradu za (zamestnancov)

  Definícia: 

  nahradiť jednu osobu druhou

  Examples of use: 
  zamestnancov
 • určiť/stanoviť (cenu/sadzbu)

  Definícia: 

  s konečnou platnosťou dohodnúť; rozhodnúť

  Examples of use: 
  cenu/sadzbu (za tovary/služby)
 • sledovať / postupovať podľa

  Definícia: 

  1) pozorne alebo nepretržito pozorovať 2) konať v súlade s

  Examples of use: 
  1) výrobný cyklus, práce 2) pokynov
 • nadviazať (na) (marketing)

  Definícia: 

  pokračovať v krokoch po začiatku, najmä na zvýšenie ich účinku

  Examples of use: 
  marketing, uvedenie výrobku
 • identifikovať (potreby ľudských zdrojov)

  Definícia: 

  dokázať alebo uznať, že niekto/niečo je určitá osoba alebo vec

  Examples of use: 
  potreby ľudských zdrojov, vzdelávacie potreby
 • oznámiť, odovzdať

  Definícia: 

  komunikovať (informácie)

  Examples of use: 
  informácie
 • realizovať / implementovať

  Definícia: 

  vykonať, uviesť do života

  Examples of use: 
  zásady, pravidlá, normy (hygieny, bezpečnosti)
 • zdokonaliť / zlepšiť

  Definícia: 

  dosiahnuť alebo nadobudnúť vyššiu kvalitu, odstrániť chyby, nedostatky

  Examples of use: 
  opracovanie, stroj, výrobný systém, prístroj/zariadenie, výrobný proces, nástroj
 • zasiahnuť (do)

  Definícia: 

  rozhodujúcim konaním niečo ovplyvniť za účelom úpravy alebo určenia udalostí alebo ich výsledkov

  Examples of use: 
  problému, otázky, technickej prípravy, konfliktu
 • fakturovať (za výrobok/službu)

  Definícia: 

  predložiť (zákazníkovi) faktúru

  Examples of use: 
  za výrobok/službu
 • naložiť

  Definícia: 

  umiestniť alebo prijať (náklad, tovar atď.) na (loď, nákladné vozidlo atď.)

  Examples of use: 
  náklad
 • vykonávať údržbu/starať sa (o)

  Definícia: 

  udržiavať v riadnom alebo dobrom stave

  Examples of use: 
  zariadenie, prevádzku, sieť, záhradu
 • riadiť (tím)

  Definícia: 

  prikázať, požadovať alebo prinútiť

  Examples of use: 
  dohliadať
 • riadiť (ľudských zdrojov)

  Definícia: 

  prikázať, požadovať alebo prinútiť

  Examples of use: 
  uvedenie pracovníkov, presadzovanie pracovného práva, prípravu
 • vyrábať

  Definícia: 

  spracovávať alebo zhotovovať (výrobok) zo suroviny

  Examples of use: 
  ošatenie, výrobky, debnenie, stavebné prvky
 • uviesť na trh

  Definícia: 

  ponúkať alebo vyrábať na predaj

  Examples of use: 
  výrobky
 • ovládať

  Definícia: 

  dôkladne niečo zvládnuť

  Examples of use: 
  jazyk, techniku, zásady
 • ovládať (techniku)

  Definícia: 

  dôkladne niečo zvládnuť alebo nadobudnúť schopnosť na vykonávanie niečoho

  Examples of use: 
  pracovný postup, techniku, cudzí jazyk, programové vybavenie
 • merať

  Definícia: 

  určiť veľkosť, množstvo atď. meraním

  Examples of use: 
  prísady, parametre, vplyvy, rozdiely, množstvo/kvalitu, výrobok/službu
 • odmerať, správne dávkovať

  Definícia: 

  nastaviť pomerné množstvo

  Examples of use: 
  prísady
 • upraviť (zariadenie)

  Definícia: 

  zmeniť štruktúru, povahu, určenie atď.

  Examples of use: 
  zariadenie
 • sledovať

  Definícia: 

  pozorovať alebo zaznamenávať (činnosť alebo výkon stroja alebo iného prístroja)

  Examples of use: 
  stroj, nástroj
 • rokovať (riadenie)

  Definícia: 

  pracovať alebo rozprávať (s inými) za účelom dosiahnutia (transakcie, dohody atď.)

  Examples of use: 
  o riešeniach, termíne
 • rokovať (zmluvu)

  Definícia: 

  pracovať alebo rozprávať (s inými) za účelom dosiahnutia (transakcie, dohody atď.)

  Examples of use: 
  o podmienkach predaja/kúpy, zmluvných podmienkach (objednávky, množstvá, termíny dodávok, odmena, ponuky)
 • optimalizovať

  Definícia: 

  plne využiť

  Examples of use: 
  opracovanie, stroj, výrobný systém, prístroj/zariadenie, výrobný proces, nástroj
 • objednať

  Definícia: 

  požiadať o dodanie alebo výrobu niečoho, najmä za odplatu

  Examples of use: 
  prácu, diel
 • organizovať (riadenie)

  Definícia: 

  zostaviť (časti prvkov niečoho) do štruktúrovaného celku

  Examples of use: 
  prácu, plán staveniska, činnosť
 • organizovať (ľudských zdrojov)

  Definícia: 

  zostaviť (časti prvkov niečoho) do štruktúrovaného celku

  Examples of use: 
  prípravu, prijímanie pracovníkov
 • (za)baliť

  Definícia: 

  ovinúť alebo dať do obalu

  Examples of use: 
  výrobky
 • zúčastniť sa (na)/podieľať sa (na)

  Definícia: 

  byť aktívnym účastníkom podujatia, podieľať sa na podujatí

  Examples of use: 
  krokoch/opatreniach, dokumentácii, projekte
 • viesť, riadiť

  Definícia: 

  riadiť smer/viesť (ľudí)

  Examples of use: 
  kroky, zariadenie, vozidlo
 • plánovať (výrobu)

  Definícia: 

  zostaviť plán alebo vypracovať plány niečoho

  Examples of use: 
  prácu, kroky, výrobné etapy, výrobu
 • plánovať (ľudských zdrojov)

  Definícia: 

  zostaviť plán alebo vypracovať plány niečoho

  Examples of use: 
  prípravu, prijímanie pracovníkov
 • pripraviť/vypracovať (dokumentácia)

  Definícia: 

  vyhotoviť alebo vopred prispôsobiť na konkrétny účel alebo určité použitie, udalosť atď.

  Examples of use: 
  kroky/opatrenie, dokumentácia, zásah, dokument
 • vypracovať/pripraviť (výrobu)

  Definícia: 

  vyhotoviť alebo vopred prispôsobiť na konkrétny účel alebo určité použitie, udalosť atď.

  Examples of use: 
  výrobu, jedlo, zariadenie, nástroj, pôdu, povrch, objednávku, pracovný priestor
 • predchádzať

  Definícia: 

  nedovoliť, aby sa niečo stalo, najmä prijatím preventívnych opatrení, zabrániť

  Examples of use: 
  nehodám, konfliktom, problémom, sporom, komplikáciám
 • spracovať

  Definícia: 

  opracovať alebo upraviť osobitným spôsobom, najmä spracovať (potraviny) za účelom konzervovania

  Examples of use: 
  surovinu, potraviny
 • programovať

  Definícia: 

  usporiadať údaje do vhodnej podoby tak, aby mohli byť spracované počítačom

  Examples of use: 
  úlohu, stroj
 • propagovať (výrobok)

  Definícia: 

  podporovať predaj (výrobku) reklamou alebo zabezpečením finančnej podpory

  Examples of use: 
  techniku, výrobok
 • vystaviť (výrobky)

  Definícia: 

  ukázať alebo umožniť viditeľnosť niečoho

  Examples of use: 
  výrobky
 • vytvárať povedomie (pracovníkov)

  Definícia: 

  zvyšovať povedomie alebo vedomie

  Examples of use: 
  o predpisoch, cieľoch, kvalite, bezpečnosti
 • prijať (náklad)

  Definícia: 

  prevziať zásielku alebo prenos (list, telefónny hovor)

  Examples of use: 
  náklad
 • prijímať pracovníkov

  Definícia: 

  zapísať alebo získať

  Examples of use: 
  pracovníkov
 • napraviť/opraviť

  Definícia: 

  dať do poriadku, opraviť, odstrániť

  Examples of use: 
  opracovanie, stroj, výrobný systém, prístroj/zariadenie, výrobný proces, nástroj
 • obnoviť, renovovať

  Definícia: 

  vrátiť niečo do dobrého stavu

  Examples of use: 
  budovu
 • opraviť

  Definícia: 

  obnoviť dobrý stav alebo funkčnosť (niečoho poškodeného alebo zablokovaného)

  Examples of use: 
  zariadenie
 • referovať

  Definícia: 

  niekomu vecne a triezvo opísať, oznámiť vecný obsah alebo dej

  Examples of use: 
  činnosť, kroky
 • zastupovať

  Definícia: 

  konať ako alebo byť oprávneným delegátom alebo sprostredkovateľom (osoby, krajiny atď.)

  Examples of use: 
  úrad, firmu
 • riešiť (konflikty)

  Definícia: 

  nájsť odpoveď na problém alebo jeho riešenie

  Examples of use: 
  konflikty
 • rekonštruovať

  Definícia: 

  vrátiť (niečo, najmä umelecké dielo alebo budovu) do pôvodného alebo predchádzajúceho stavu

  Examples of use: 
  budovu, obraz
 • zvoliť/vybrať (stratégiu)

  Definícia: 

  vybrať si (niekoho alebo niečo) radšej ako niečo iné alebo niekoho iného

  Examples of use: 
  pracovníkov, činnosti, stratégiu
 • zvoliť/vybrať (výrobky)

  Definícia: 

  vybrať si (niekoho alebo niečo) radšej ako niečo iné alebo niekoho iného

  Examples of use: 
  diely, výrobky, zariadenie, parametre, úpravu, metódy, programy a učivo
 • predávať

  Definícia: 

  previesť na kupujúceho za peniaze alebo inú protihodnotu

  Examples of use: 
  výrobky
 • obslúžiť (zákazníkov)

  Definícia: 

  poskytnúť (hosťom, zákazníkom) tovary alebo služby

  Examples of use: 
  zákazníkov/klientov
 • vystaviť (kvety, záhradu)

  Definícia: 

  aranžovať, predviesť alebo vyložiť

  Examples of use: 
  kvety, záhradu
 • riešiť (problém)

  Definícia: 

  nájsť vysvetlenie alebo riešenie (problému)

  Examples of use: 
  problém, konflikt
 • skladovať

  Definícia: 

  umiestniť do skladu, bezpečnostnej schránky atď. na úschovu

  Examples of use: 
  zásoby, potraviny
 • štruktúrovať

  Definícia: 

  dať niečomu štruktúru, vypracovať niečo podľa určitej štruktúry, usporiadať

  Examples of use: 
  údaje, dokument
 • študovať/skúmať (dokument)

  Definícia: 

  sústredene, starostlivo prezerať

  Examples of use: 
  dokument
 • supervise (staff)

  Definícia: 

  to direct or oversee the performance or operation of

  Examples of use: 
  production, staff, team
 • dohliadať (na výrobu, pracovníkov)

  Definícia: 

  riadiť alebo dozerať na výkon alebo prevádzkou

  Examples of use: 
  na výrobu, pracovníkov, tím
 • dodávať/podávať

  Definícia: 

  zabezpečiť niečím potrebným

  Examples of use: 
  stroj
 • podporovať

  Definícia: 

  poskytovať pomoc

  Examples of use: 
  vedenie, zamestnancov, nadriadeného, sieť, tím
 • syntetizovať (údaje)

  Definícia: 

  skombinovať alebo zabezpečiť skombinovanie do celku

  Examples of use: 
  údaje
 • syntetizovať (výrobok)

  Definícia: 

  vyrobiť syntézou

  Examples of use: 
  výrobok
 • prevziať objednávku

  Definícia: 

  odobrať vzorku alebo vzorky

  Examples of use: 
  krvi, materiálu
 • odobrať vzorku

  Definícia: 

  prijať od zákazníka požiadavku na tovary alebo služby

  Examples of use: 
  objednať
 • vykonať inventúru

  Definícia: 

  skontrolovať, spočítať a oceniť tovar v zásobe v predajni alebo podniku

  Examples of use: 
  prísad, zariadenia
 • opatrovať

  Definícia: 

  starať sa o

  Examples of use: 
  osobu, zviera
 • dopraviť

  Definícia: 

  preniesť alebo zabezpečiť premiestnenie z jedného miesta na iné

  Examples of use: 
  ľudí, výrobky
 • liečiť (zviera)

  Definícia: 

  použiť liečbu na

  Examples of use: 
  osobu, zviera
 • vyložiť

  Definícia: 

  odstrániť bremeno alebo náklad z (lode, nákladného vozidla atď.)

  Examples of use: 
  náklad, stroj
 • aktualizovať

  Definícia: 

  dať, doviesť do aktuálneho stavu

  Examples of use: 
  súbor, databázu, dokument, informácie
 • použiť/využiť

  Definícia: 

  použiť na daný účely

  Examples of use: 
  výrobky, terminológiu, zariadenie, techniku, súčasti
 • potvrdiť/schváliť/osvedčiť (výskum a vývoj)

  Definícia: 

  atestovať alebo podporiť

  Examples of use: 
  postup, údaje
 • vítať

  Definícia: 

  srdečne alebo radostne zdraviť pri príchode (návštevníkov, hostí atď.)

  Examples of use: 
  zákazníkov/klientov, verejnosť
 • pracovať v tíme

  Definícia: 

  pracovať v skupine ľudí na dosiahnutie spoločného cieľa