You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • ďalšie vzdelávanie a odborná príprava

  Definícia: 

  Vzdelávanie alebo odborná príprava po počiatočnom vzdelávaní a odbornej príprave alebo po vstupe do pracovného života s cieľom pomôcť jednotlivcom:

  • zlepšiť alebo aktualizovať znalostia/alebo zručnosti;
  • získať nové zručnosti pre kariérny postup alebo rekvalifikáciu;
  • pokračovať v osobnom alebo profesionálnom raste.
  Poznámka: 

  Ďalšie vzdelávanie a odborná príprava sú súčasťou celoživotného vzdelávania (všeobecného, špecializovaného aleboodborného, formálneho alebo neformálneho atď.). Je rozhodujúcim činiteľom pre zamestnateľnosť jednotlivcov.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | LT | RO
 • diaľkové vzdelávanie a odborná príprava

  Definícia: 

  Vzdelávanie a odborná príprava uskutočňované na diaľku prostredníctvom komunikačných prostriedkov: kníh, rozhlasu, televízie, telefónu, korešpondencie, počítača alebo videa.

  Zdroj: 
  prebrané z ILO, Thesauru Medzinárodnej organizácie práce, 1979.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • digitálna gramotnosť

  Definícia: 

  Kompetencia využívať komunikačné a informačné technológie (IKT).

  Poznámka: 

  digital competence is underpinned by basic skills in ICT: use of computers to retrieve, assess, store, produce, present and exchange information, and to communicate and participate in collaborative networks via the Internet.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • digitálna priepasť

  Definícia: 

  Nerovnosť v rámci populácie medzi tými, ktorí majú prístup k informačným a komunikačným technológiám (IKT) a dokážu ich účinne využívať, a tými, ktorí nedokážu.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2008.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • dráha vzdelávania alebo odbornej prípravy

  Definícia: 

  Zhrnutie študijných etáp jednotlivca, ktoré absolvuje na účely získaniaznalostí, zručností alebo kompetencií.

  Poznámka: 

  v dráhe vzdelávania alebo odbornej prípravy sa môžu kombinovať obdobia formálneho ale aj neformálneho vzdelávania, ktorého potvrdenie vedie k certifikácii.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2008.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO