You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • adaptabilita

  Definícia: 

  Schopnosť organizácií alebo jednotlivcov prispôsobiť sa novým technológiam, novým podmienkam na trhu a novým pracovným modelom

  Zdroj: 
  prevzaté z Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • akreditácia poskytovaťeľa vzdelávania alebo odbornej prípravy

  Definícia: 

  Proces zabezpečenia kvality, prostredníctvom ktorého sa udeľujeje akreditácia poskytovaťeľovi vzdelávania alebo odbornej prípravy, čím sa preukáže, že ho uznal príslušný legislatívny alebo profesijný orgán po splnení vopred určených noriem.

  Zdroj: 
  prevzaté z Canadian Information Centre for International Credentials (Kanadské informačné centrum pre medzinárodné diplomy).
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | DE | FR | ES | EL | IT | RO
 • akreditácia programov vzdelávania alebo odbornej prípravy

  Definícia: 

  Proces zabezpečovania kvality, prostredníctvom ktorého sa udeľuje akreditácia programu vzdelávania alebo odbornej prípravy, čím sa preukáže, že ho uznal príslušný legislatívny alebo profesijný orgán po splnení vopred určených noriem.

  Zdroj: 
  prevzaté z Canadian Information Centre for International Credentials (Kanadské informačné centrum pre medzinárodné diplomy).
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • alternačná odborná príprava

  Definícia: 

  Vzdelávanie alebo odborná príprava, pri ktorej sa striedajú obdobia výučby v škole alebo v stredisku odbornej prípravy a obdobia prípravy na pracovisku. Systém striedania môže byť v jednotlivých krajinách týždenný, mesačný alebo ročný. V závislosti od krajiny a platného štatútu, účastníci môžu mať so zamestnávateľom, u ktorého sa príprava uskutočňuje, zmluvný vzťah a/alebo dostávať odmenu.

  Poznámka: 

  Príkladom alternačnej odbornej prípravy je nemecký „duálny systém“.

  Zdroj: 
  Cedefop 2003 a 2006
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • analýzy potrieb odbornej prípravy

  Definícia: 

  Systematická analýza súčasných a budúcich potrieb v oblasti zručností v porovnaní so zručnosťami, ktoré sú k dispozícii, na účely realizácie účinnej stratégie odbornej prípravy.

  Poznámka: 
  • analýza potrieb odbornej prípravy sa zakladá na: (a) identifikácií potrieb v oblasti zručností; (b) zhodnotení zručností, ktorými disponuje pracovná sila; (c) posúdení medzier a nedostatkov v oblasti zručností;
  • analýzu potrieb odbornej prípravy možno uplatňovať na individuaálnej, organizačnej, odvetvovej, národnej alebo medzinárodnej úrovni, môže sa sústrediť na kvantitatívne alebo kvalitatívne aspekty (napríklad stupeň alebo typ odbornej prípravy) a malo by sa ňou zaistiť účinné a nákladovo efektívne poskytovanie odbornej prípravy.
  Zdroj: 
  Cedefop.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • audit zručností

  Definícia: 

  Analýza znalostí, zručností a kompetencií jednotlivca vrátane jeho schopností a motivácie na účely vymedzenia kariérneho plánu a/alebo naplánovania zmeny profesie alebo odbornej prípravy.

  Poznámka: 

  cieľom analýzy zručností je pomôcť jednotlivcovi:

  • analyzovať profesijné pozadie;
  • hodnotiť vlastnú pozíciu v pracovnom prostredí;
  • pripraviť sa na potvrdenie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia;
  • plánovať si kariérnu dráhu.
  Zdroj: 
  prebraté z Code du travail Français (art. 900.2), 2003; Cedefop.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO