You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • elektronické vzdelávanie

  Definícia: 

  Vzdelávanie alebo učenie sa za pomoci informačných a komunikačných technológií (IKT).

  Poznámka: 
  • elektronické vzdelávanie nie je obmedzené iba na „digitálnu gramotnosť“ (tj. získavanie zručností v oblasti IKT). Môže zahŕňať aj rôznorodé formy a metódy výučby: využívanie softvéru, internetu, CD-ROMu, učenie on-line alebo iné elektronické alebo interaktívne médiá;
  • elektonické vzdelávanie môže poslúžiť ako nástroj pri diaľkovom vzdelávaní a odbornej príprave, ale aj ako podpora prezenčného učenia.
  Zdroj: 
  Cedefop, 2008.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • európska správa vecí verejných

  Definícia: 

  Pravidlá, procesy a správanie, ktoré sa uplatňujú pri výkone moci na európskej úrovni.

  Poznámka: 
  • správa vecí verejných musí zabezpečiť efektívne hospodárenie s verejnými zdrojmi a efektívne riešenie problémov na základenaliehavých potrieb spoločnosti;
  • efektívna správa vecí verejných je založená na účasti a zodpovednosti verejnosti, transparentnosti, účinnosti a jednotnosti.
  Zdroj: 
  prebraté z Eurovoc Thesaurus, 2005.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET)

  Definícia: 

  Je tonástroj, v ktorom sú kvalifikácie vyjadrené jednotkami výsledkov vzdelávania, ku ktorým sú priradené kreditné body, a ktorý je skombinovaný s postupom potvrdzovania výsledkov vzdelávania. Cieľ tohto systému je podporovať:

  • mobilitu ľudí, ktorí absolvujú odbornú prípravu;
  • hromadenie, prenos, hodnotenie a potvrdzovanie výsledkov vzdelávania (buď formálneho, neformálneho alebo informálneho) získaného v rôznych krajinách;
  • vykonávanie celoživotného vzdelávania;
  • transparentnosť kvalifikácii;
  • vzájomná dôvera a spolupráca medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy v Európe.
  Poznámka: 

  ECVET je založený na opise kvalifikácií v zmysle výsledkov vzdelávania (znalosti, zručnosti a/alebo kompetencie) organizovaného do prenosných a akumulovaťeľných jednotiek, ku ktorým sú priradené kreditné body zaznamenané v osobnom registri výsledkov vzdelávania.

  Zdroj: 
  Cedefop; European Commission, 2006c.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | LT | RO
 • Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (EQF)

  Definícia: 

  Referenčný nástroj na opis a porovnanie kvalifikačných stupňov v kvalifikačných systémoch na národnej, medzinárodnej a odvetvovej úrovni.

  Poznámka: 
  • hlavnými zložkami EQF je skupina ôsmych referenčných úrovní opísaných na základe výsledkov vzdelávania (kombináciaznalostí, zručností a/alebo kompetencií) a mechanizmy a zásady dobrovoľnej spolupráce;
  • týchto osem úrovní pokrýva celú škálu kvalifikácií od tých, ktorými sa uznávajú základnéznalosti, zručnosti a kompetencie, až po kvalifikácie udelené na najvyššom stupni akademického a profesijného vzdelávania, ako aj odborného vzdelávania a prípravy;
  • EQF je tlmočiaci nástroj pre kvalifikačné systémy.
  Zdroj: 
  Návrh Odporúčanie Európskeho a rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (predložená Komisiou), Brusel 2006.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS)

  Definícia: 

  Systematický opis programu vysokoškolského vzdelávania na základe priraďovania kreditov jeho komponentom (moduly, kurzy, stáže, dizertačné práce atď.) s cieľom:

  • zjednodušiť študijné programy, aby boli pre domácich aj zahraničných študentov zrozumiteľnejšie a ľahšie sa dali porovnávať;
  • umožniť mobilitu študentov a uznávanie formálneho, neformálneho a informálneho učenia;
  • pomôcť univerzitám organizovať a prehodnotiť svoje študijné programy.
  Poznámka: 

  ECTS je založený na študijnom zaťažení vyžadovanom na dosiahnutie cieľov programu špecifikovaných v zmysle výsledkov vzdelávania, ktoré sa majú dosiahnuť. Študijné zaťaženie v rámci programu denného štúdia v Európe je vo väčšine prípadov 1500 -1800 hodín ročne a v takomto prípade zodpovedá jeden kredit 25 až 30 pracovným hodinám. Jednotlivci, ktorí môžu preukázať podobné výsledky vzdelávania získané v iných študijných systémoch, môžu od orgánov udeľujúcich tituly získať uznanie štúdia a kredity.

  Zdroj: 
  prebraté z Európskej komisie, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO