You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • kľúčové kompetencie/ kľúčové zručnosti

  Definícia: 

  Súhrn zručností (základné zručnosti a nové základné zručnosti) potrebných na život v súčasnej znalostnej spoločnosti.

  Poznámka: 

  v Odporúčaní o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie Európska komisia ustanovuje 8 kľúčových kompetencií:

  • komunikácia v materinskom jazyku;
  • komunikácia v cudzích jazykoch;
  • matematická kompetencia, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky;
  • digitálne kompetencie;
  • naučiť sa učiť;
  • medziľudské, medzikultúrne, sociálne a občianske kompetencie;
  • podnikavosť;
  • kultúrne vyjadrenie.
  Zdroj: 
  Cedefop, 2004; European Commission, 2006b.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • know-how

  Definícia: 

  Praktickéalebo odborné znalosti.

  Zdroj: 
  upravené podľa New Oxford Dictionary of English, 2001.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kompetencia

  Definícia: 

  Schopnosť uspokojivo aplikovať výsledky vzdelávania v rámci určitého kontextu (vzdelania, pracovného, osobného alebo profesionálneho rozvoja).

  Poznámka: 

  kompetencia sa neobmedzuje na poznávacie prvky (vrátane použitia teórie, pojmov alebo pasívnych znalostí); zahŕňa aj funkčné aspekty (vrátane technických zručností), ako aj interpersonálne vlastnosti (napr. sociálne alebo organizačné zručnosti) a aj morálne hodnoty.

  Zdroj: 
  Cedefop a pracovná skupina pre európsky kvalifikačný rámec, 2006.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kreditný systém

  Definícia: 

  Nástroj určený na to, aby umožnil hromadenie výsledkov vzdelávania získaných v rámci formálneho, neformálneho alebo informálneho vzdelávania a ich prenos z jedného systému do druhého na účely ich potvrdenia a uznania. Kreditný systém môže byťvypracovaný tak, že:

  • sa opíše program vzdelávania alebo odbornej prípravy a jednotlivým komponentom (moduly, kurzy, vyučovacie hodiny, stáže, dizertačné práce atď.) sa pridelia body (kredity), alebo;
  • sa určitá kvalifikácia rozdelí na jednotky výsledkov učenia a každej jednotke sa pridelia kreditné body.
  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004; European Commission, 2006c.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikácia

  Definícia: 

  Pojem kvalifikácia zahŕňa rôzne aspekty:

  • formálna kvalifikácia; formálny výsledok (certifikát, diplom alebo titul) hodnotiaceho a potvrdzovacieho procesu, ktorý sa získa, keď príslušný orgán uzná, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania zodpovedajúce stanoveným štandardom a/alebo disponuje potrebnými kompetenciami na vykonávanie konkrétnej práce. Kvalifikácia zaručuje oficiálne uznanie výsledkov vzdelávania na trhu práce a v systéme vzdelávania a odbornej prípravy. Kvalifikácia môže byť právne stanoveným predpokladom vykonávania povolania (OECD);
  • pracovné požiadavky; znalosti, schopnosti a zručnosti požadované na vykonávanie špecifických úloh patriacich k špecifickej pracovnej pozícií (MOP).
  Zdroj: 
  upravené podľa Eurydice, 2006; European Training Foundation, 1997; OECD, 2007; ILO, 1998.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikačný rámec

  Definícia: 

  Nástroj na rozvoj a klasifikáciu kvalifikácií (napr. na národnej alebo odvetvovej úrovni) na základe súboru kritérií (napr. pomocou deskriptorov), ktoré sa vzťahujú na určité úrovne výsledkov vzdelávania.

  Poznámka: 

  Kvalifikačný rámec sa môže použiť na:

  • stanovenie národných štandardov znalostí, zručností a kompetencií;
  • na podporu kvality vzdelávania;
  • na poskytnutie koordinačného a/alebo integračného systému kvalifikácií a na umožnenie ich vzájomného porovnávania;
  • na podporu prístupu k vzdelávaniu, prenosu výsledkov vzdelávania a pokroku vo vzdelávaní.
  Zdroj: 
  prebraté z European Commission, 2006a; OECD, 2007.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikačný systém

  Definícia: 

  Všetky aktivity spojené s uznávaním výsledkov vzdelávania a iné mechanizmy, ktoré spájajú vzdelávanie a odbornú prípravu s trhom práce a občianskou spoločnosťou. Tieto aktivity zahŕňajú:

  • vymedzenie kvalifikačnej politiky, koncipovanie a vykonávanie odbornej prípravy, inštitucionálne dojednania, financovanie, zabezpečenie kvality;
  • hodnotenie, potvrdenie a certifikáciu výsledkov vzdelávania.
  Poznámka: 

  a national qualifications system may be composed of several subsystems and may include a national qualifications framework.

  Zdroj: 
  prebraté European Commission, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO