You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • občianska spoločnosť

  Definícia: 

  „Tretí sektor“ spoločnosti okrem štátu a trhu, tvorený inštitúciami, skupinami a združeniami (buď štruktúrovanými alebo neformálnymi), ktoré môžu pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi občanmi a orgánmi verejnej moci.

  alebo

  Súbor všetkých organizačných štruktúr, ktorých členovia slúžia cieľom všeobecnému záujmu a ktoré hrajú rolu sprostredkovateľa medzi orgánmi verejnej moci a občanmi.

  Zdroj: 
  (1) Cedefop, 2001, oznámenie Európskej komisie s názvom Budovanie európskeho priestoru celoživotného vzdelávania, KOM (2001) 678 v konečnom znení; (2) Európsky hospodársky a sociálny výbor, 1999.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • obsah vzdelávania

  Definícia: 

  Témy a činnosti, ktoré tvoria predmet vzdelávania jednotlivca alebo skupiny v priebehu procesu vzdelávania.

  Zdroj: 
  upravené podľa European Training Foundation, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • odborná príprava mimo pracoviska

  Definícia: 

  Odborná príprava prebiehajúca mimo bežného pracovného prostredia. Obvykle je iba časťou uceleného programu odbornej prípravy, v ktorom sa kombinuje s odbornou prípravou na pracovisku.

  Zdroj: 
  upravené podľa Unesco, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • odborná príprava na pracovisku

  Definícia: 

  Odborná príprava prebiehajúca v bežnom pracovnom prostredí. Môže predstavovať celú odbornú prípravu alebo môže byť kombinovaná s odbornou prípravou mimo pracoviska.

  Zdroj: 
  upravené podľa Unesco, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • odborná príprava školiteľov

  Definícia: 

  Teoretická alebo praktická príprava pegagógov a školiteľov.

  Poznámka: 

  Odborná príprava školiteľov:

  • je určená pre pedagógov/školiteľov, ktorí svoje povolanie vykonávajú ako profesionálni pedagógovia alebo školitelia, alebo ako profesionáli v určitej oblasti, ktorí sa venujú účastníkom odbornej prípravy v ich pracovnom prostredí (príležitostní pedagógovia alebo školitelia);
  • pokrýva širokú paletu zručností: znalosti z danej oblasti (všeobecné, technické alebo vedecké), pedagogické, psychologické a sociologické zručnosti, manažérske zručnosti, znalosť sveta práce a znalosť systémov odbornej prípravy aa cieľovej skupiny;
  • zahŕňa aj odbornú prípravu zameranú na koncipovanie, organizovanie a realizáciu kurzov, ako aj na obsah činností odbornej prípravy, tj. na odovzdávanie znalostí, know-how a zručností.
  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • odborné vzdelávanie a príprava (OVP)

  Definícia: 

  Vzdelávanie a odborná príprava, ktorých cieľom je vybaviť ľudí znalosťami, know-how, zručnosťami a/alebo kompetenciami potrebnými na určité povolania alebo vo všeobecnosti na trhu práce.

  Zdroj: 
  upravené podľa European Training Foundation, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • odvetvie

  Definícia: 

  Skupina podnikov, ktoré majú rovnakú hlavnú ekonomickú činnosť (napr. chemický priemysel),

  alebo

  kategória prierezových profesijných činností (napr. marketing) spoločná pre rôzne podniky.

  Zdroj: 
  Cedefop; European Commission, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • otvorené vzdelávanie

  Definícia: 

  Vzdelávanie, ktoré dáva učiacemu sa určitý stupeň flexibility vo výbere tém, miesta a/alebo metódy.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO