You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • plánovanie a koncipovanie kurzov odbornej prípravy

  Definícia: 

  Súbor ucelených metodických postupov používaných na koncipovanie a plánovanie iniciatív a systémov odbornej prípravy na základe stanovených cieľov.

  Poznámka: 

  plánovanie a koncipovanie kurzov odbornej prípravy zahŕňa analýzu dopytu a potrieb v oblasti odbornej prípravy, projektovanie, koordináciu a monitorovanie realizácie, ako aj hodnotenie výsledkov vplyvu odbornej prípravy.

  Zdroj: 
  prebraté z Le Préau, 2002.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • počiatočné vzdelávanie a odborná príprava

  Definícia: 

  Všeobecné a odborné vzdelávanie a príprava uskutočňované v rámci systému počiatočného vzdelávania zvyčajne pred vstupom do pracovného života.

  Poznámka: 
  • za počiatočnú odbornú prípravu sa môže považovať aj odborná príprava uskutočňovaná po vstupe do pracovného života (napr. rekvalifikácia);
  • počiatočné vzdelávanie a odborná príprava sa môžu uskutočňovať na akejkoľvek úrovni v rámci všeobecného alebo odborného vzdelávania (denné školské vzdelávanie alebo alternačná odborná príprava) alebo formou učňovskej prípravy.
  Zdroj: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • poradenstvo a konzultovanie

  Definícia: 

  Súbor činností, ktorých cieľom je pomáhať jednotlivcom pri rozhodovaní (vo veciach vzdelávania, odbornej prípravy a osobných veciach) a v uskutočňovaní týchto rozhodnutí pred vstupom na trh práce alebo po ňom.

  Poznámka: 

  poradenstvo a konzultovanie môžu zahŕňať:

  • poradenstvo (vo veciach osobného alebo profesijného rozvoja alebo výchovné poradenstvo),
  • hodnotenie (z hľadiska psychológie, kompetencií alebo výkonnosti),
  • informácie o možnostiach vzdelávania, príležitostiach na trhu práce, ako aj o riadení kariéry,
  • konzultácie s kolegami, s príbuznými a pedagógmi,
  • prípravu na zamestnanie (pomenovanie zručností/kompetenciía skúseností dôležitých pre hľadanie zamestnania),
  • referencie (na odborníkov v oblasti vzdelávania a karéry).

  Poradenstvo a konzultovanie môže poskytovať škola, centrá odbornej prípravy, úrad práce, konkrétne pracovisko, obec alebo iné zariadenia.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • porovnateľnosť kvalifikácii

  Definícia: 

  Miera, v ktorej je možné vytvoriť porovnanie medzi úrovňou a obsahom formálnych kvalifikácií (certifikátov, diplomov alebo titulov) na odvetvovej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.

  Poznámka: 

  porovnateľnosť kvalifikácií zlepšuje zamestnateľnosť a mobilitu jednotlivcov. Tento termín by sa nemal zamieňať s termínom „rovnocennosť kvalifikácii“, ktorý označuje podobnosť hodnoty certifikátov alebo diplomov.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2000.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • poskytovateľ vzdelávania alebo odbornej prípravy

  Definícia: 

  Akákoľvek organizácia alebo jednotlivec, ktorý poskytuje vzdelávanie alebo odbornú prípravu.

  Poznámka: 

  poskytovatelia vzdelávania alebo odbornej prípravy môžu byť organizácie špeciálne založené na tento účel, ale môžu to byť napríklad aj zamestnávatelia, ktorí poskytujú odbornú prípravu ako súčasť svojich podnikateľských aktivít. Takisto sem patria súkromní poskytovatelia týchto služieb.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • potvrdenie výsledkov vzdelávania

  Definícia: 

  Potvrdenie príslušným orgánom, že výsledky vzdelávania (znalosti, know-how, zručnosti a/alebo kompetencie) získané jednotlivcom v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania alebo informálneho učenia boli zhodnotené na základe vopred určených kritérií a sú v súlade so požadovaným štandardom. Potvrdenie zvyčajne vedie k certifikácii.

  Zdroj: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • povinná školská dochádzka

  Definícia: 

  Minimálna zákonom ustanovená úroveň a dĺžka povinnej školskej dochádzky.

  Zdroj: 
  ILO, 1998.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • prechod zo školy alebo odbornej prípravy do zamestnania

  Definícia: 

  Proces prechodu medzi vzdelávaním alebo odbornou prípravou a a zamestnaním, ktorý zahŕňa obdobie od ukončenia vzdelávania po vstup na trh práce.

  Poznámka: 

  prechod zo školy do zamestnania (cesta začleňovania, typ zamestnania - z hľadiska úrovne a postavenia) je zložitý. Začleňovanie závisí od mnohých činiteľov (pohlavie, vek, úroveň kvalifikácie, politika zamestnanosti, usmernenie, poradenské služby atď.)

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • predčasné ukončenie štúdia

  Definícia: 

  Opustenie programu vzdelávania alebo odbornej prípravy pred jeho ukončením.

  Poznámka: 
  • v angličtine termín “dropout“ označuje proces (predčasné ukočenie štúdia,), ako aj osoby (žiakov, ktorí predčasne opúšťajú alebo nedokončia štúdium);
  • termín označuje nielen tých, ktorí nedokončili štúdium, ale aj tých, ktorí štúdium či odbornú prípravu dokončili, ale nezložili príslušné záverečné skúšky, a nezískali teda zodpovedajúcu kvalifikáciu.
  Zdroj: 
  prebrané z Ohlsson, 1994.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • prenosnosť výsledkov vzdelávania

  Definícia: 

  Miera, do ktorej možno znalosti, zručnosti a kompetencie využiť v novom pracovnom alebo vzdelávacom prostredí, a/lebo ich potvrdiť a certifikovať.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • prierezové vzdelávanie

  Definícia: 

  Formálne alebo neformálne vzdelávanie, ako aj informálne učenie sa, ktoré sa môže uskutočňovať v akejkoľvek životnej sfére (osobnej, spoločenskej alebo profesionálnej) a v ktoromkoľvek okamžiku.

  Poznámka: 

  prierezové vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave

  Definícia: 

  Podmienky, okolnosti alebo požiadavky (napr. kvalifikácia, úroveň vzdelania, zručnosti alebo pracovné skúsenosti a pod.), ktoré sú určujúce pre prijatie do inštitúcií a programov vzdelávania a odbornej prípravy alebo účasť v nich.

  Zdroj: 
  prevzaté z UNESCO, 1995
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • program vzdelávania alebo odbornej prípravy

  Definícia: 

  Súbor činností, obsahu a/alebo metód uplatňovaných s cieľom dosiahnuť ciele v oblasti vzdelávania alebo odbornej prípravy (získanie znalostí, zručností a/alebo kompetencií), ktorý je organizovaný v logickej postupnosti po určitú dobu.

  Poznámka: 

  termín program vzdelávania alebo odbornej prípravy označuje vykonávanie vzdelávacích činností, zatiaľ čo učebný plán označuje štruktúru, organizáciu a plánovanie týchto činností.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO