You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • školiteľ

  Definícia: 

  Každý, kto vykonáva jednu alebo viacero činností spätých s (teoretickou alebo praktickou) odbornou prípravou, či už v inštitúcií poskytujúcej vzdelávanie alebo odbornú prípravu alebo na pracovisku.

  Poznámka: 
  • existujú dva druhy školiteľov:
   • profesionálni školiteliasú špecialisti na odbornú prípravu, ktorých úloha je porovnateľná s úlohou pedagóga v zariadení odbornej prípravy;
   • príležitostní školitelia alebo školitelia na čiastočný úväzok sú odborníci z rôznych oblastí, ktorí v rámci svojich bežných povinností plnia na čiatočný úväzok úlohu v školiteľov buď vo svojom podniku (ako mentori novoprijatých pracovníkov a učňov alebo ako poskytovatelia odbornej prípravy) alebo externe (príležitostná práca pre zariadenie odbornej prípravy);
  • školitelia môžu plniť rôzne úlohy:
   • koncipovať činností odbornej prípravy;
   • organizovať a vykonávať tieto činnosti;
   • poskytovať samotnú odbornú prípravu, t. j. prenos znalostí, know-how a zručností;
   • pomáhať učňom rozvíjať zručnosti poskytovaním rád, inštrukcií alebo komentárov počas celej odbornej prípravy.
  Zdroj: 
  Cedefop, 2004; AFPA, 1992.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sociálne začlenenie

  Definícia: 

  Začlenenie jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov do spoločnosti ako občanov alebo členov rôznych verejných sociálnych sietí. Sociálne začlenenie úzko súvisí s pracovným a ekonomickým začlenením.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sociálni partneri

  Definícia: 

  Združenia zamestnávateľov a odbory, ktoré sú dvoma stranami sociálneho dialógu.

  Poznámka: 
  • pojem sociálny partner sa objavil najprv vo Francúzsku a Nemecku a následne sa prevzal do slovníku EÚ;
  • tripartitný sociálny dialóg zahŕňa aj orgány verejnej moci a/alebo zástupcov občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie atď.
  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sociálny dialóg

  Definícia: 

  Proces komunikácie medzi sociálnymi partnermi určený na podporu konzultácií, dialógu a kolektívneho vyjednávania.

  Poznámka: 
  • sociálny dialóg môže byť bipartitný (do ktorého sa zapájajú predstavitelia zamestnancov a zamestnávateľov) alebo tripartitný (zapájajúci aj orgány verejnej moci a/alebo predstaviteľov občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie);
  • sociálny dialóg sa môže konať na rôznych úrovniach (podnikovej, odvetvovej, medzi odvetvovej, prípadne miestnej, regionálnej alebo národnej);
  • na medzinárodnej úrovni môže byť sociálny dialóg bilaterálny, trilaterálny alebo multilaterálny v závislosti od počtu zúčastnených krajín.
  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sprostredkovateľ vzdelávania

  Definícia: 

  Každý, kto uľahčuje získavanie znalostí a zručností tým, že vytvára prostredie priaznivé pre vzdelávanie. Patria sem osoby, ktoré uskutočňujú výučbu, odbornú prípravu, dohľad či poradenstvo. Sprostredkovateľ vzdelávania pomáha tomu, kto sa učí, rozvíjať znalosti a zručnosti tým, že mu počas procesu vzdelávania poskytuje poradenstvo, spätnú väzbu a rady.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • štandard

  Definícia: 

  Očakávanie, povinnosť, požiadavka alebo vyžadovaná norma.

  Poznámka: 

  Na základe systému sa rozlišujú rôzne typy štandardov:

  • vzdelávacie štandardy stanovujú učebné ciele, obsah učebného plánu, vstupné požiadavky, ako aj zdroje potrebné na splnenie cieľov vzdelávania;
  • pracovné štandardy stanovujú činnosti a úlohy súvisice s určitým pracovným miestom alebo znalosti, zručnosti a postoje potrebné na vykonávanie danej práce;
  • hodnotiace štandardy stanovujú výsledky vzdelávania, ktoré sa majú hodnotiť, úroveň, ktorú má hodnotený jednotlivec dosiahnuť a používanú metodiku;
  • potvrdzovacie štandardy stanovujú výsledky vzdelávania, ktoré sa majú hodnotiť, metodiku, ktorá sa má pri hodnotení použiť,ako aj úroveň, ktorá sa má dosiahnuť;
  • certifikačné štandardy stanovujú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na získanie certifikátu alebo diplomu, ako aj práva z toho vyplývajúce.

  Na základe tohto systému možno tieto štandardy vymedziť oddelene alebo v rámci jedného dokumentu.

  Zdroj: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sústava vzdelávania alebo odbornej prípravy

  Definícia: 

  Súhrn súvisiacich programov vzdelávania alebo odbornej prípravy poskytovaných školami, vysokoškolskými inštitúciami alebo poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy, ktoré jednotlivcovi umožňujú postup v rámci jednotlivých odvetví alebo medzi nimi.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO