You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • učebný plán

  Definícia: 

  Súbor aktivít spojených s navrhovaním, organizáciou a plánovanímčinnosti v rámci vzdelávania alebo odbornej prípravy vrátane definovania cieľov, obsahu a metód učenia a učebných materiálov, ako aj opatrenia odbornej prípravy pedagógov a školiteľov.

  Poznámka: 

  výraz učebný plán označuje navrhovanie, organizáciu a plánovanie vzdelávacích činností, zatiaľ čo výraz program označuje ich vykonávanie.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004; Landsheere, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učenie

  Definícia: 

  Proces, počas ktorého jednotlivec asimiluje informácie, názory a hodnoty, a získava tak znalosti, know-how, zručnosti a/alebo kompetencie.

  Poznámka: 
  • učenie sa uskutočňuje cez osobné úvahy, rekonštrukciu a sociálnu interakciu;
  • čenie sa môže odohrávať vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí.
  Zdroj: 
  Cedefop, 2004; European Commission, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učenie používaním

  Definícia: 

  Učenie prostredníctvom opakovaného používania nástrojov alebo vybavenia, s predchádzajúcou výukou alebo bez nej.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učenie praxou

  Definícia: 

  Učenie prostredníctvom opakovaného vykonávania činností, s predchádzajúcou výukou alebo bez nej.

  Poznámka: 

  learning by doing is also referred to as experiential learning.

  Zdroj: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učiaca sa komunita

  Definícia: 

  Komunita, ktorá podporuje kultúru učenia rozvíjaním účinných miestnych partnerstiev medzi všetkými zložkami komunity a podporuje a motivuje jednotlivcov a organizácie k učeniu.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učiaca sa organizácia

  Definícia: 

  Organizácia, ktorá presadzuje vzdelávanie a v ktorej sa jednotlivci vzdelávajú a rozvíjajú v rámci pracovnej činnosti, a to v prospech seba, v prospech ostatných a celej organizácie, pričom je takéto úsilie zverejnené a uznané.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učiaci sa región

  Definícia: 

  Región, v ktorom zainteresované strany spolupracujú s cieľom splniť miestne vzdelávacie potreby a spoločne využívať zdroje na nájdenie spoločných riešení.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učiteľ

  Definícia: 

  Osoba, ktorej úlohou je odovzdávať znalosti, know-how alebo zručnosti učiacim sa v inštitúciivzdelávania alebo odbornej prípravy.

  Poznámka: 

  pedagóg môže plniť viacero úloh: organizovať alebo uskutočňovať programy/kurzy odbornej prípravy a odovzdávať znalosti (všeobecné alebo odborné, praktické alebo teoretické). V inštitúciách so zameraním na odbornú prípravu možno pegagóga nazývať aj školiteľom.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004; AFPA, 1992.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učňovská príprava

  Definícia: 

  Systematická, dlhodobá odborná príprava, pri ktorej sa striedajú obdobia výučby v škole alebo v stredisku odbornej prípravy a obdobia prípravy na pracovisku. Učeň je zmluve viazaný so zamestnávateľom a dostáva odmenu (mzdu alebo príspevok). Zamestnávateľ je zodpovedný za poskytnutie odbornej prípravy učňovi, ktorá vedie k určitému povolaniu.

  Poznámka: 

  skôr sa takisto používal termín „učenie“, ktorý ale zámerne neuvádzame, pretože v slovenčine, podobne ako vo francúzštine, označuje hlavne kumulatívny proces nadobúdania vedomostí (pozri definícia termínu „learning“).

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • uznanie výsledkov vzdelávania

  Definícia: 

  Formálne uznanie: proces, ktorým sa zručnostiam a kompetenciám priznáva oficiálny štatút prostredníctvom:

  • udelenia kvalifikácie (certifikátu, diplomu alebo titulu) alebo;
  • priznaním ekvivalencie alebo kreditných jednotiek alebo potvrdením platnosti získaných zručností a/alebo kompetencií;

  a/alebo

  Spoločenské uznanie: uznanie hodnoty zručností a/alebo kompetencií hospodárskymi a sociálnymi aktérmi.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO