You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • valorizácia vzdelávania

  Definícia: 

  Proces podporovania účasti na vzdelávaní (formálnom alebo neformálnom) a jeho výsledkov, aby sa zvýšilo povedomie účastníkov o skutočnej hodnote vzdelávania a aby sa zlepšilo jeho oceňovanie.

  Zdroj: 
  Cedefop, 2001 in European Commission, 2001.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • výsledky vzdelávania

  Definícia: 

  Súbor znalostí, zručností a/alebo kompetencií, ktoré jednotlivec získal a/alebo je schopný preukázať po ukončení vzdelávacieho procesu.

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | DE | FR | ES | EL | IT | RO
 • vzájomné uznávanie kvalifikácií

  Definícia: 

  Uznávanie kvalifikácií (certifikátov, diplomov alebo titulov) získaných v jednej alebo viacerých krajinách alebo organizáciách jednou alebo viacerými krajinami alebo organizáciami.

  Poznámka: 

  vzájomné uznávanie môže byť bilaterálne (medzi dvoma krajinami alebo organizáciami) alebo multilaterálne (napr. v rámci Európskej únie alebo medzi firmami patriacimi do rovnakého sektora).

  Zdroj: 
  upravené podľa Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • vzdelávanie dospelých

  Definícia: 

  Všeobecné alebo odborné vzdelávanie poskytované dospelým po počiatočnom vzdelávaní a odbornej príprave na profesné a a/alebo osobné účely , ktorého cieľom je:

  • poskytovanie všeobecného vzdelávania dospelým v oblasti, ktoré ich zvlášť zaujímajún (napr. na otvorených univerzitách);
  • poskytovanie náhradného vzdelávania v oblasti základných zručností, ktoré sa nezískali predtým v priebehu počiatočného vzdelávania alebo odbornej prípravy (ako napr. všeobecná gramotnosť, matematická gramotnosť);
  • umožniť prístup ku kvalifikáciám, ktorúé sa z rôznych dôvodov nezískali v počiatočnom systéme vzdelávania alebo odbornej príprave;
  • získať, zlepšiť alebo aktualizovať znalosti, zručnosti alebo kompetencie v určitej oblasti: ide o ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu.
  Poznámka: 

  pojem vzdelávanie dospelých je príbuzný pojmu ďalšie vzdelávanie a odborná príprava, nie je však jeho synonymom.

  Zdroj: 
  prevzaté z Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, 1997; Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES
 • vzdelávanie po ukončení povinnej školskej dochádzky

  Definícia: 

  vzdelávanie absolvované jednotlivcom po skončení povinnej školskej dochádzky, ktorej minimálne požiadavky a dĺžku trvania stanovujú právne predpisy.

  Zdroj: 
  prebraté z European Training Foundation, 1997.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Definícia: 

  Vzdelávacia činnosť a podpora, ktorá je určená na riešenie osobitných potrieb detí so zdravotným postihnutím alebo detí, ktoré neobstoja v školskom systéme z iných dôvodov, ktoré bránia optimálnemu pokroku.

  Poznámka: 

  termín „vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ sa uprednostňuje pred termínom „špeciálne vzdelávanie“. Starší termín bol hlavne chápaný ako označenie pre výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím v školách alebo inštitúciách odlišných od bežného systému škôl a univerzít a mimo nich. V mnohých krajinách dnes vysoké percento detí so zdravotným postihnutím navštevuje inštitúcie bežného systému.

  Zdroj: 
  prebraté z UNESCO, 1997.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO