You are here

Právne upozornenie - Jazyková politika

Informácie na tejto stránke podliehajú ustanoveniam o odmietnutí zodpovednosti, upozorneniu o autorských právach a pravidlám o ochrane osobných údajov.

Odmietnutie zodpovednosti

Cedefop (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania) udržuje túto webovú stránku hlavne za účelom zvýšenia verejného prístupu k informáciám o svojich iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne. Ak budeme upozornení na chyby, pokúsime sa ich napraviť. Cedefop však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ani nijak inak neručí za informácie na tejto stránke.

Tieto informácie:

 • majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na žiadne špeciálne okolnosti žiadnych fyzických alebo právnických osôb;
 • nemusia byť nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, správne alebo aktuálne;
 • môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Cedefopu a za ktoré Cedefop nepreberá žiadnu zodpovednosť;
 • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa vždy na príslušne kvalifikovaných odborníkov).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii online vždy presne reprodukoval oficiálne prijatý text. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.

Je naším cieľom minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré informácie alebo údaje na našej stránke však mohli byť vytvorené v súboroch alebo formátoch, ktoré nie sú bezchybné, a preto nemožno zaručiť, že naša služba nebude prerušená, alebo inak ovplyvnená takýmito problémami. Cedefop nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto problémy, ktoré vyplynú z používania tejto stránky alebo iných prepojených stránok.

Zámerom tohto ustanovenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť záruky Cedefopu, ak sú v rozpore s požiadavkami ustanovenými v príslušnom národnom zákone, ani vylúčiť záruky Cedefopu v otázkach, v ktorých to je neprípustné podľa tohto zákona.

© Európska únia, 2002-2018

Reprodukcia je povolená v prípade, že je uvedený zdroj (© Európska únia) a adresa webovej stránky (http://europass.cedefop.europa.eu), ak nie je stanovené inak.

Pozn.: Rada Európy a Európske spoločenstvá vlastnia spoločné autorské práva na Europass - jazykový pas. Reprodukcia je analogicky povolená, ak sú uvedené zdroje (© Európska únia a Rada Európy) a adresy webových stránok (http://europass.cedefop.europa.eu a http://www.coe.int/portfolio).

V prípade, že povolenie na reprodukciu alebo použitie textovej či multimediálnej informácie (zvuk, obrázky, software atď.) treba získať vopred, ruší sa vyššie uvedené všeobecné povolenie, pričom nové povolenie určí obmedzenie použitia.

Ochrana osobných údajov

Európska únia rešpektuje zachovanie súkromia používateľov.

Politika „ochrany jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov inštitúciami spoločenstva" vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000.

Táto všeobecná politika sa týka všetkých inštitucionálnych webových stránok Európskej únie v rámci domény europa.eu.

Vo väčšine prípadov je možné prehľadávať webové stránky bez udania svojich osobných dát, v niektorých prípadoch sa osobné údaje vyžadujú na poskytnutie požadovaných e-služieb.

Webové stránky, kde sa tieto údaje vyžadujú, s nimi nakladajú podľa pravidiel opísaných v uvedenom nariadení a poskytujú informácie o použití vašich údajov vo svojich špeciálnych vyhláseniach o zachovaní súkromia.

Ide o nasledovný postup:

 • Kontrolór určí pre každú e-službu jej účel a prostriedky spracovania osobných údajov a zaručí súlad politiky zachovania súkromia s danou e-službou.
 • V rámci každej inštitúcie je zamestnanec, ktorý má na starosti dodržiavanie ustanovení príslušného nariadenia a je i poradcom pre kontrolórov pri plnení svojich povinností (pozri čl. 24 príslušného nariadenia).
 • Vo všetkých inštitúciách bude európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vystupovať ako nezávislý európsky splnomocnec (pozri čl. 41 až 45 príslušného nariadenia).

Všetky inštitucionálne webové stránky Európskej únie v doméne europa.eu obsahujú aj prepojenia na externé stránky. Keďže tieto stránky nekontrolujeme, odporúčame vám overiť si ich pravidlá zachovania súkromia.

Čo je to e-služba?

E-služba na serveri Europass je služba alebo zdroj na internete, ktorý bol zriadený za účelom zlepšenia komunikácie medzi občanmi a podnikateľskou sférou na jednej strane a európskymi inštitúciami na druhej strane.

Na serveri Europass možno nájsť tri typy e-služieb:

 1. Informačné služby poskytujú občanom, médiám, podnikom a administratíve, či iným rozhodujúcim aktérom jednoduchý a efektívny prístup k informáciám, čím sa zvyšuje transparentnosť a pochopenie politík a aktivít EÚ.
 2. Interaktívne komunikačné služby uľahčujú styk a konzultácie s občanmi, podnikmi, občianskou spoločnosťou a verejnými činiteľmi, umožňujú spätnú väzbu a prispievajú tak k formovaniu politík, aktivít a služieb EÚ.
 3. Transakčné služby umožňujú všetky základné formy transakcií s EÚ, napr. obstarávanie, finančné operácie, prijímanie nových zamestnancov, oznámenia o konaní podujatia, získanie alebo nákup dokumentov, atď.

Vyhlásenie e-služby Europassu o ochrane súkromia

1. Aké e-služby ponúka webová stránka Europass?

Stránky pre vytvorenie životopisu a jazykového pasu Europass online umožňujú návštevám zadať svoje dáta a získať súbor s týmito informáciami vo formáte Europass. Zadané dáta sú dočasne uložené v informáciách relácie aplikačného webovského servera Europass (v hlavnej pamäti), kým návšteva aktívne zadáva údaje.

Na serveroch služby Europass sa neukladajú životopisy, jazykové pasy ani európske profesijné pasy vygenerované prostredníctvom online editora. Súbory, ktoré sú súčasťou európskeho profesijného pasu sa ukladajú na 7 dní pre potreby zálohovania (napr. v prípade problémov s pripojením). Následne sa natrvalo vymažú bez možnosti ich obnoviť.

Ak návšteva prestane vkladať údaje a 120 minút ostane nečinná, všetky informácie relácie a všetky vložené údaje sa nenávratne vymažú. Správa upozorní návštevu niekoľko minút vopred. Návšteva môže tiež aktívne vymazať svoje údaje voľbou položky „Koniec relácie" v menu „Súbor".

Ak návšteva vyberie možnosť „Uložiť", vytvorí sa diskový súbor (napr. CV-2559.doc) v dočasnom priečinku na serveri Europass. Hneď ako sa tento súbor prepošle návšteve cez aktuálne spojenie HTTP, alebo pošle na e-mailovú adresu určenú návštevou, súbor sa trvale a nenávratne vymaže zo servera.

Kompletné spracovanie e-službou Europass spĺňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe týchto údajov.

2. Aké osobné informácie zhromažďujeme, na aký účel a akými technickými prostriedkami?

Nie je potrebné, aby návštevy kvôli prístupu na stránku Europass zadávali akékoľvek osobné údaje. Návšteva má možnosť voľby, len ak chce, zadá osobné a neosobné informácie na príslušné miesta na stránkach „Vytvorenie online". Po zadaní údajov môže návšteva získať súbor vo formáte Europass. Akékoľvek osobné údaje alebo informácie sa zadávajú iba preto, aby návštevy mohli generovať a sťahovať a (alebo) e-mailom posielať dokumenty, ktoré majú osobitný formát Europass.

Informácie ako IP adresa, vek, pohlavie, jazykové znalosti, dĺžka praxe, národnosť a trvalé bydlisko sú zhromažďované a uchovávané pre štatistické účely, anonymita je zaručená. Toto štatistické využitie je v súlade s Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Správy zaslané používateľmi Europassu prostredníctvom nášho kontaktného formulára sú spracované systémom Freshdesk, platformou zákazníckej podpory na báze cloudovej služby. Prečítajte si viac o Ochrane súkromia v platforme Freshdesk.

3. Kto má prístup k vašim informáciám?

Vaše údaje krátky čas spracovávajú webové servery Europass. Počas toho ich nikto iný nemôže zobraziť ani spracovávať. Prístup na servery Europass je vyhradený pre oprávnených operátorov, ktorí riadia a udržiavajú operačný systém, ako aj softvér a služby Europassu. Technický personál Europassu je zmluvne zaviazaný k zachovávaniu dôvernosti informácií a mlčanlivosti.

4. Ako chránime a zabezpečujeme vaše informácie?

Údaje poskytnuté počas relácie „Vytvorenie online" sú chránené pred neoprávneným, nezákonným prístupom, ku ktorému môže dôjsť počas prenosu, pri použití kódovania SSL (HTTPS).

Pozn.: Je technicky náročné kódovať elektronickú poštu zaslanú s hotovými dokumentmi životopisu a jazykového pasu v prílohe. Elektronická pošta sa preto posiela nezakódovaná.

Existujú štandardné bezpečnostné opatrenia pre miesto, na ktorom sú servery Europass, t.j. aktualizovaný operačný systém a softvér s najnovšími záplatami, antivírovou ochranou, firewallom, pravidelným bezpečnostným auditom a skenovaním bezpečnosti siete, uplatňovanou bezpečnostnou politikou IT, testovaním náchylnosti na poruchy a systémom na zisťovanie prienikov do siete.

5. Ako možno overovať, upravovať alebo vymazávať osobné údaje?

Ako sa uvádza vyššie, osobné údaje nie sú natrvalo uložené na serveroch Europass. Návštevy môžu preniesť vyplnené životopisy alebo jazykové pasy Europass zo svojho počítača na server Europass a potom v nich overiť, upraviť alebo vymazať ľubovoľné informácie. Tento postup podlieha tým istým pravidlám ochrany, ktoré sú uvedené vyššie (pozri aj bod 1).

6. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Ako sa uvádza vyššie, osobné údaje zadané návštevou sa na serveroch Europass neuchovávajú natrvalo.

7. Informácie o kontakte

Ako osoba, ktorej sa údaje týkajú, máte svoje osobitné práva. Ak tieto práva chcete uplatniť, máte otázky alebo sa chcete sťažovať, obráťte sa na pracovníkov webovej stránky cez voľbu „Váš názor" v hornom menu webovej stránky Europass.

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie odpovede. Ak pracovníci webovej stránky Europass nevedia odpovedať na vašu otázku, prepošlú váš e-mail ďalším kompetentným. E-mailom (ak ste ho uviedli) vás budú informovať o tom, komu vašu otázku postúpili. Ak máte otázky týkajúce sa spracovávania vášho e-mailu alebo súvisiacich osobných údajov, nezabudnite ich vo svojej správe uviesť.

8. Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

1. Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

2. Ako používame súbory cookie?

Rad našich stránok používa súbory cookie, aby sme uchovali:

 • vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
 • skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);
 • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.

Rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

3. Používame aj iné súbory cookie?

Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití. Komisia vás môže požiadať, aby ste súhlasili s uchovaním týchto súborov cookie.

Pre sledovanie a vykazovanie premávky na web stránke používame Google Analytics, voľne dostupnú analytickú službu, ktorá zbiera anonymné údaje o používateľovi (špecifikácie zariadenia, typ a verziu prehliadača, krajinu atď). Čítaj viac Google analytics politike súkromia.

4. Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Jazyková politika

Europass je dostupný v úradných jazykoch:

 • Európskej únie (členských štátov, kandidátskych a potenciálne kandidátskych štátov) podľa dohody;
 • Európskeho združenia voľného obchodu / Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarska).