You are here

Štatistika

Kompletné spracovanie e-službou Europass spĺňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe týchto údajov.

Zdroj: Cedefop

North Macedonia