You are here

Zgodovina pobude Europass

​Evropska komisija in Cedefop sta leta 1998 ustanovila Evropski forum za transparentnost poklicnih kvalifikacij, da bi zagotovila dialog med socialnimi partnerji in predstavniki nacionalnih izobraževalnih oblasti o vprašanjih transparentnosti.

Naloge foruma so bile:

 • odstranitev ovir pri mobilnosti, ki nastanejo kot posledica nezadostne transparentnosti pri poklicnih kvalifikacijah;
 • spodbujanje dialoga o obstoječih pobudah, instrumentih in institucijah;
 • pospeševanje izvajanja obstoječih političnih rešitev;
 • obravnavanje novih pobud.

Delo foruma je spodbudilo:

 • pripravo dveh dokumentov (evropskega življenjepisa in priloge k spričevalu);
 • vzpostavitev omrežja Nacionalnih informacijskih središč za poklicne kvalifikacije (NRP).

Pobuda Europass vključuje še tri dokumente, ki so bili v poznih 90. letih 20. stoletja pripravljeni na evropski ravni:

 • Prilogo k diplomi sta skupaj z Evropsko komisijo pripravila Svet Evrope in Unesco, da bi visokošolske ustanove v Evropi in drugje z njo dopolnile diplome, ki jih podeljujejo. Uporaba dokumenta se med drugim priporoča v Bolonjski deklaraciji (1999) in Priporočilu Sveta in Evropskega parlamenta (2001) o mobilnosti v Skupnosti za študente, udeležence usposabljanja, prostovoljce, učitelje in izobraževalce (UL L 215 z dne 9. 8. 2001). Priloga k diplomi se vse bolj uveljavlja na visokošolskih ustanovah, medtem ko so se evropske države sporazumele o njeni razširjeni uporabi (glejte Berlinski komunike ministrov). Oblika in uporaba dokumenta sta tesno povezani z evropskim sistemom prenašanja kreditnih točk.
 • Europass jezikovna izkaznica, ki je na voljo na tej spletni strani, je del Evropskega jezikovnega listovnika, ki so ga oblikovali pri Svetu Evrope, da bi državljani lahko beležili svoja jezikovna znanja na podlagi Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike.
 • Europass mobilnost, ki je na voljo na tej spletni strani, nadomešča dokument Europass usposabljanje, ki je bil uveden z Odločbo 1999/51/ES Sveta. Ta dokument, ki je stopil v veljavo leta 2000, potrjuje pridobljeno delovno prakso v tujini v okviru pobude izobraževanja ali usposabljanja. V obdobju 2000-2004 so izdali več kot 100 000 dokumentov Europass usposabljanje. V primerjavi z dokumentom Europass usposabljanje ima Europasss mobilnost širše področje uporabe, saj lahko poleg prakse beleži tudi druge izkušnje, kot je denimo obdobje študija v tujini.

V letu 2002 je Evropski forum za transparentnost poklicnih kvalifikacij nadomestila ekspertna skupina, ki so ji bile na podlagi zahteve iz Köbenhavnske deklaracije dodeljene naslednje naloge in pooblastila:"izboljšanje transparentnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju z uvedbo in racionalizacijo informacijskih orodij in mrež, vključno s povezovanjem obstoječih instrumentov, kot so evropski življenjepis, priloga k spričevalu in diplomi, Skupni evropski referenčni okvir za jezike in Europass, v enotni okvir."

Da bi ambiciozno nalogo izpolnili, so v ekspertni skupini razvili model za enotni okvir in postavili prototip spletne strani.

Po izčrpnih posvetovanjih z nacionalnimi oblastmi in socialnimi partnerji so leta 2003 v Evropski komisiji pripravili predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem okviru za transparentnost kvalifikacij in kompetenc (Europass), ki sta jo Evropski parlament in Svet sprejela decembra 2004. V odločbi se med drugim določa tudi postavitev spletne strani.

Za celotno besedilo Odločbe Europass kliknite tukaj.

Februar 2005: na konferenci v Luxemburgu, ki je takrat predsedoval EU, je potekala uradna otvoritev spletnega mesta Europass.

December 2011: spletno mesto Europass se prenovi, novo grafično podobo podkrepi tudi izboljšana navigacija, ki omogoča lažji dostop do iskanih vsebin.

December 2012:

- objavljen je nov Europass življenjepis (predloga ter spletni urejevalnik). Posodobitve:

 • uporabniku prijaznejši vmesnik, ki omogoča sprotni predogled izpolnjenega dokumenta;
 • nova vnosna polja: osebna spletna stran, kontakti za neposredno sporočanje, potrdila o znanju jezikov;
 • izboljšana navodila za strukturiranje vsebin: projektov, konferenc, publikacij itd.;
 • nova grafična podoba, ki lajša berljivost dokumenta: nova pisava, uporaba barv, poenostavitev naslovov nekaterih rubrik, itd.

- v istem obdobju je bil pripravljena tudi Evropska mapa kompetenc. Gre za elektronski portfolio, ki študentom, zaposlenim in iskalcem zaposlitve omogoča pripravo odprte mape, v kateri so zbrana potrdila o kompetencah in kvalifikacijah, pridobljenih skozi vse življenje.

EMK lahko vsebuje različne vrste potrdil (jezikovna izkaznica, skenirana potrdila, priporočilna pisma itd.). Evropska mapa kompetenc podkrepi Europass CV, saj vsebovana potrdila služijo kot dokazila navedenih kvalifikacij in kompetenc.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.