You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT)

  Definicija: 

  Tehnologija, ki omogoča elektronski vnos, skladiščenje, priklic, obdelavo, prenos in širjenje informacij.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • informiranje in svetovanje, karierna orientacija

  Definicija: 

  Nabor dejavnosti, s katerimi se posamezniku pomaga pri sprejemanju izobraževalnih, poklicnih ali osebnih odločitev in pri njihovem uresničevanju pred vstopom na trg dela in po njem.

  Pripomba: 

  Informiranje in svetovanje/karierna orientacija lahko obsega:

  • svetovanje (osebni razvoj ali razvoj kariere, usmerjanje pri izobraževanju),
  • ocenjevanje (psihološko ali usmerjeno h kompetencam/dosežkom),
  • seznanjanje s priložnostmi za učenje, z možnostmi na trgu dela in za načrtovanje kariere,
  • svetovanje poklicnih kolegov, sorodnikov ali izobraževalcev; poklicne priprave (določitev potrebnih spretnosti/kompetenc in delovnih izkušenj pri iskanju delovnega mesta),
  • napotitve (k strokovnjakom za učenje in razvoj kariere).

  Informiranje, svetovanje in karierna orientacija se lahko izvajajo v šolah, centrih za usposabljanje, na delovnem mestu, v skupnosti ali drugih okoljih.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • inštruktor/učitelj praktičnega pouka

  Definicija: 

  Vsakdo, ki izvaja eno ali več dejavnosti, povezanih s (teoretičnim ali praktičnim) usposabljanjem, ki poteka bodisi v izobraževalni ustanovi ali na delovnem mestu.

  Pripomba: 
  • lahko razlikujemo med dvema kategorijama inštruktorjev:
   • poklicni inštruktorji so izkušeni strokovnjaki, ki so uspešno dokončali pedagoški program za poučevanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Njihovo delo lahko sovpada z delom učiteljev v ustanovah za poklicno izobraževanje;
   • inštruktorji s krajšim delovnim časom ali priložnostni inštruktorji so strokovnjaki z različnih področij, ki v sklopu svoje redne poklicne dejavnosti opravljajo tudi dejavnost izobraževanja s krajšim delovnim časom, in sicer bodisi v podjetju (kot mentorji in tutorji novincem ter dijakom in vajencem na praktičnem usposabljanju z delom ali izvajalci izobraževanja) bodisi zunaj podjetja kot zunanji sodelavci (svoje storitve občasno ponudijo izobraževalni ustanovi);
  • inštruktorji morajo izpolnjevati različne naloge:
   • načrtujejo izobraževalne dejavnosti;
   • organizirajo in izvajajo tovrstne dejavnosti;
   • izpeljujejo dejansko izobraževanje, tj. prenos znanja, spretnosti in veščin;
   • pomagajo dijakom in vajencem, da razvijejo spretnosti, tako da jim svetujejo, dajejo navodila in posredujejo pripombe v učnem procesu.
  Vir: 
  Cedefop, 2004; AFPA, 1992.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • izobraževalna pot/pot usposabljanja

  Definicija: 

  Vsota učnih sekvenc, ki jim sledi posameznik zato, da bi razvil znanje, spretnosti in kompetence

  Pripomba: 

  na izobraževalni poti se lahko kombinirajo sekvence formalnega in neformalnega izobraževanja, ki ga je z vrednotenjem mogoče certificirati.

  Vir: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • izobraževalne smeri/smeri usposabljanja

  Definicija: 

  Vrsta med seboj povezanih programov izobraževanja ali usposabljanja, ki jih izvajajo šole, institucije visokega šolstva ali drugi izvajalci poklicnega in strokovnega izobraževanja in posamezniku omogočajo, da napreduje na enem ali med različnimi področji dejavnosti.

  Vir: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • izobraževanje in usposabljanje na delu

  Definicija: 

  Poklicno izobraževanje, ki poteka v realnih delovnih okoliščinah na delovnem mestu. Tako izobraževanje je lahko sklenjena celota ali pa se kombinira z izobraževanjem zunaj delovnega mesta.

  Vir: 
  Unesco, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • izobraževanje in usposabljanje zunaj dela

  Definicija: 

  Poklicno usposabljanje, ki ne poteka v realnih delovnih okoliščinah. Po navadi je zgolj del celotnega izobraževalnega programa in se dopolnjuje z izobraževanjem na delovnem mestu.

  Vir: 
  Unesco, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • izobraževanje izobraževalcev

  Definicija: 

  Teoretično ali praktično izobraževanje, namenjeno učiteljem, inštruktorjem in drugim izobraževalcem.

  Pripomba: 

  Izobraževanje izobraževalcev:

  • je namenjeno izvajalcem v procesu izobraževanja/usposabljanja, ki so bodisi (i) poklicni učitelji ali inštruktorji ; (ii) so strokovnjaki na določenem področju in učence spremljajo v delovnem okolju (priložnostni učitelji in inštruktorji ali učitelji in inštruktorji s krajšim delovnim časom);
  • obsega širok nabor spretnosti: znanje, specifično za neko področje (splošne, tehnične, strokovne ali znanstvene narave); pedagoške vsebine, psihološke in socialne spretnosti; menedžerske spretnosti, poznavanje sveta dela, modelov izobraževanja ter ciljnih skupin;
  • obsega tudi izobraževanje, povezano z vidiki priprave, organizacije in izvajanja programa pa tudi s samim procesom posredovanja znanja, spretnosti in veščin.
  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • izobraževanje na daljavo/usposabljanje na daljavo

  Definicija: 

  Izobraževanje, ki poteka na daljavo z uporabo komunikacijskih medijev: knjig, radia, televizije, telefona, dopisovanja, računalnika ali videa.

  Vir: 
  Mednarodna organizacija dela, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • izobraževanje odraslih

  Definicija: 

  Splošno ali poklicno izobraževanje, ki je namenjeno odraslim, potem ko so končali začetno izobraževanje in usposabljanje za potrebe poklicnega dela ali za osebne potrebe. Njegov namen je:

   

  • omogočiti splošno izobraževanje za odrasle s področij, ki so zanje posebno zanimiva (npr. odprta univerza);
  • omogočiti kompenzacijsko učenje za pridobivanje temeljnih spretnosti, ki jih posamezniki morda niso pridobili v začetnem izobraževanju (kot sta pismenost, matematična pismenost);
  • omogočiti pridobitev kvalifikacije, ki je zaradi različnih razlogov niso pridobili v sistemu začetnega izobraževanja in usposabljanja;
  • pridobiti, izboljšati ali posodobiti znanje, spretnosti in/ali kompetence na povsem določenem področju; v tem primeru je to nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje.
  Pripomba: 

  Sorodni izraz, ki pa nima istega pomena, je nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje.

  Vir: 
  Prirejeno po: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF), 1997; Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR
 • izobraževanje oseb s posebnimi potrebami

  Definicija: 

  Izobraževalna dejavnost in podpora, namenjena zadovoljevanju posebnih potreb hendikepiranih otrok ali otrok, ki niso uspeli v šoli zaradi najrazličnejših razlogov, za katere vemo, da zavirajo njihov optimalni napredek.

  Pripomba: 

  Z izrazom »izobraževanje oseb s posebnimi potrebami« se nadomešča prejšnji izraz »specialno izobraževanje«. S starejšim izrazom smo označevali predvsem izobraževanje otrok z ovirami, ki je potekalo v posebnih šolah ali ustanovah ločeno in zunaj rednega sistema šol in univerz. Danes pa se v večini držav precejšen delež otrok z ovirami izobražuje v sklopu rednega šolanja.

  Vir: 
  Unesco, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • izobraževanje po opravljenem obveznem izobraževanju

  Definicija: 

  Izobraževanje (v splošnem ali poklicnem in strokovnem izobraževanju), ki se ga posameznik udeleži po končani zakonsko določeni šolski obveznosti

  Vir: 
  Evropska fundacija za usposabljanje, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • izobraževanje v alternaciji/izmenično izobraževanje

  Definicija: 

  Izobraževanje ali usposabljanje, ki se izvaja izmenično v šoli ali izobraževalnem centru in na delovnem mestu. Menjava lahko poteka tedensko, mesečno ali letno. Glede na različno urejenost sistema v posamezni državi so lahko udeleženci pogodbeno vezani na delodajalca in/ali dobivajo plačilo ali nagrado.

  Pripomba: 

  Nemški dualni sistem je primer izobraževanja v alternaciji.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • izpopolnjevanje

  Definicija: 

  Kratkotrajno usposabljanje z natančno določenim ciljem, ki praviloma sledi začetnemu izobraževanju ali usposabljanju in je namenjeno dopolnjevanju, izboljšanju ali posodabljanju znanja, spretnosti in/ali kompetenc, pridobljenih v prejšnjem izobraževanju.

  Pripomba: 

  Cedefop, 2004.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • izvajalec izobraževanja ali usposabljanja

  Definicija: 

  Katera koli organizacija ali posameznik, ki izvaja izobraževanje ali usposabljanje.

  Pripomba: 

  Izvajalci izobraževanja in usposabljanja so lahko organizacije, ki so posebej ustanovljene za te namene, lahko pa to dejavnost izvajajo ob drugi poklicni dejavnosti, na primer delodajalci, ki izvajajo izobraževanje kot del svoje poslovne dejavnosti. Izvajalci usposabljanja so lahko tudi posamezniki, ki ponujajo takšno storitev.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO