You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • ključne spretnosti, ključne kompetence

  Definicija: 

  Vsota spretnosti (temeljnih in novih temeljnih), ki so pogoj za to, da posameznik lahko živi v sodobni družbi znanja.

  Pripomba: 

  V svojih priporočilih o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje Evropska komisija določa 8 ključnih kompetenc:

  • sporazumevanje v maternem jeziku;
  • sporazumevanje v tujih jezikih;
  • matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;
  • digitalna pismenost;
  • učenje učenja;
  • socialne in državljanske kompetence;
  • samoiniciativnost in podjetništvo;
  • kulturna zavest in izražanje.
  Vir: 
  Cedefop, 2004; Evropska komisija, 2006 b.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kompenzacijsko učenje

  Definicija: 

  Učenje, namenjeno zapolnjevanju vrzeli v znanju, ki so nastale med obveznim izobraževanjem. Izvaja se predvsem zato, da bi se posameznikom omogočilo vključitev v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kompetenca

  Definicija: 

  zmožnost ustrezne uporabe rezultatov učenja v določenih razmerah (izobraževanje, delo, osebni ali poklicni razvoj)

  Pripomba: 

  Kompetence ni mogoče omejiti zgolj na kognitivno dimenzijo (uporabo teorije, koncepte in tacitno ali skrito znanje); vsebuje tudi uporabni vidik (s tehničnimi spretnostmi vred), medosebno delovanje (npr. socialne ali organizacijske spretnosti) in etične vrednote.

  Vir: 
  Cedefop, 2004; Evropska komisija, 2006 a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kreditni sistem

  Definicija: 

  Sistemski pripomoček, ki omogoča zbiranje rezultatov učenja, doseženih v formalnem, neformalnem in/ali priložnostnem učnem okolju, ter omogoča njihov prenos, vrednotenje in priznavanje med različnimi okolji. Kreditni sistem se lahko oblikuje s pomočjo:

  • opisa programa izobraževanja ali usposabljanja tako, da se njegovim sestavinam (modulom, predmetom, delovnim izkušnjam, pisnim izdelkom) pripišejo točke (krediti), ali
  • opisa kvalifikacij, pri čemer se kot enote uporabijo rezultati učenja, ki se jim pripišejo ustrezne kreditne točke.
  Vir: 
  Cedefop, 2004; Evropska Komisija, 2006 c.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kurikul

  Definicija: 

  Skupek dejavnosti, potrebnih za oblikovanje, organiziranje in načrtovanje neke izobraževalne dejavnosti ali usposabljanja, ki zajema opredelitev ciljev izobraževanja, vsebino, metode ( z ocenjevanjem vred), učno gradivo pa tudi možnosti za usposabljanje učiteljev, mentorjev in drugih izvajalcev.

  Pripomba: 

  Pojem kurikul se nanaša na oblikovanje, organizacijo in načrtovanje izobraževalne dejavnosti, pojem program pa se nanaša na izvedbo teh dejavnosti.

  Vir: 
  Cedefop, 2004; Landsheere, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikacija

  Definicija: 

  Izraz kvalifikacija označuje različne vidike:

  • formalna kvalifikacija: uradni dokument (spričevalo, diploma, certifikat ali potrdilo), ki dokazuje, da je posameznik opravil preizkus pred ustreznim pooblaščenim organom (institucijo); z njim dokazuje, da je dosegel učne rezultate ali učne dosežke, ki ustrezajo vnaprej določenim standardom, in da ima kompetence, ki mu omogočajo opravljati delo na specifičnem področju dela. Kvalifikacija zagotavlja uradno priznanje in vrednost rezultatov učenja na trgu dela ali za potrebe izobraževanja. Kvalifikacija je lahko tudi formalni pogoj, da posameznik lahko opravlja neko delo (OECD);
  • zahteve dela: znanje, spretnosti in kompetence, ki se zahtevajo za opravljanje določenega dela in zaposlitve (ILO).
  Vir: 
  Eurydice, 2006; Evropska fundacija za usposabljanje, 1997; OECD, 2007; Mednarodna organizacija dela, 1998.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikacijski sistem

  Definicija: 

  Vse dejavnosti, ki se nanašajo na priznavanje rezultatov učenja, in drugi mehanizmi, ki povezujejo izobraževanje in usposabljanje s trgom dela in civilno družbo. Te dejavnosti zajemajo:

  • opredelitev politike na področju kvalifikacij, načrtovanje in izvajanje izobraževanja in usposabljanja, institucionalne dogovore, financiranje in zagotavljanja kakovosti;
  • ocenjevanje, vrednotenje in certificiranje) rezultatov učenja/učnih dosežkov.
  Pripomba: 

  a national qualifications system may be composed of several subsystems and may include a national qualifications framework.

  Vir: 
  Evropska komisija, 2002.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO