You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • poklicno in strokovno izobraževanje

  Definicija: 

  Izobraževanje in usposabljanje, katerega cilj je opremiti posameznike z znanjem, spretnostmi in kompetencami, ki so potrebni za opravljanje določenega poklica ali so širše uporabni na trgu dela.

  Vir: 
  Prirejeno po Evropski fundaciji za usposabljanje (ETF), 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • pregled spretnost (bilanca kompetenc)

  Definicija: 

  Analiza znanja, spretnosti in kompetenc posameznika, ki zajema tudi njegove navade in motivacijo; njen namen je določiti karierni projekt in/ali načrtovati poklicno preusmeritev ali pripraviti načrt izobraževanja.

  Pripomba: 

  namen pregleda kompetenc je pomagati posamezniku pri:

  • analizi njegove dosedanje poti;
  • umestitvi na trgu dela;
  • pripravi na vrednotenje rezultatov učenja/učnih dosežkov neformalnega in priložnostnega učenja;
  • načrtovanju poklicne poti.
  Vir: 
  Code du travail français, 2003; Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • prehod iz šole v zaposlitev

  Definicija: 

  Proces prehoda iz izobraževalnega sistema v sfero dela, ki zajema obdobje med dokončanjem formalnega izobraževanja in vstopom na trg dela.

  Pripomba: 

  Prehod med šolo in zaposlitvijo (način prehoda, vrsta delovnega razmerja – glede na stopnjo in status – ter trajanje prehoda) je kompleksen proces. Vključevanje je odvisno od številnih dejavnikov (spola, starosti, pridobljene kvalifikacije, politike zaposlovanja, ponudbe informiranja in svetovanja itn.).

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • prekvalifikacija

  Definicija: 

  Izobraževanje ali usposabljanje, ki posamezniku omogoča pridobivanje novih kompetenc in opravljanje novega poklica ali novih poklicnih dejavnosti.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • prenosljivost rezultatov učenja/učnih dosežkov

  Definicija: 

  Stopnja, da katere lahko znanje, spretnosti in kompetence uporabljamo v novih delovnih in izobraževalnih okoljih ali/in ovrednotimo ter certificiramo.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • prilagodljivost

  Definicija: 

  Zmožnost organizacij in posameznikov, da se prilagodijo novim tehnologijam, tržnim pogojem in načinom dela.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • priložnostno/informalno učenje

  Definicija: 

  Učenje, s katerim se srečujemo vsak dan na delovnem mestu, v družinskem krogu ali v prostem času. Ne izvaja se organizirano ali strukturirano (glede na učne cilje, čas ali podporo pri učenju ). Z učenčevega vidika poteka večinoma nenačrtno.

  Pripomba: 
  • Priložnostno učenje se praviloma ne konča s certificiranjem, lahko pa se vrednoti in priznava v procesu priznavanja prej pridobljenega znanja.
  • Pogosto se označuje tudi kot učenje z izkušnjami ali naključno učenje.
  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • primerljivost (kvalifikacij)

  Definicija: 

  Izdaja spričevala, diplome, certifikata ali potrdila, ki ga izda za to akreditirani organ potem, ko je izpeljal formalno potrditev znanja, spretnosti,izkušenj in/ali spretnosti ter zmožnosti, ki jih je pridobil posameznik; pri tem je upošteval standardizirani postopek ocenjevanja.

  Pripomba: 

  Primerljivost kvalifikacij izboljša posameznikovo zaposljivost in mobilnost. Izraza ne smemo zamenjevati z izrazom »enakovrednost kvalifikacij« (nanaša se na podobno vrednost spričeval in diplom).

  Vir: 
  Cedefop, Bjørnåvold, 2000.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • priznavanje rezultatov učenja/učnih dosežkov

  Definicija: 

  Formalno priznavanje: proces, s katerim se uradno priznajo spretnosti in kompetence, bodisi:

  • z izdajo potrdila (spričevala, diplome, certifikata, naziva);
  • s priznanjem enakovrednosti, pripisovanjem kreditnih točk, priznavanjem kreditnih točk ali vrednotenjem pridobljenih kompetenc.

  ali

  Socialno priznavanje: da ekonomski in socialni partnerji priznajo vrednost spretnosti in kompetenc.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • program izobraževanja ali usposabljanja

  Definicija: 

  Celoten opis dejavnosti, učnih vsebin in/ali metod, ki se izvajajo v logičnem zaporedju in so potrebne za to, da bi se v izobraževanju ali usposabljanju dosegli zastavljeni cilji (pridobivanje znanja, spretnosti in/ali kompetenc). Organiziran je v logičnem zaporedju v določenem časovnem okviru.

  Pripomba: 

  Izraz program se nanaša na izvedbo učnih dejavnosti, izraz kurikul pa se nanaša na snovanje, organizacijo in načrtovanje dejavnosti.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO