You are here

Bakgrunden till Europass

​År 1998 satte Europeiska kommissionen och Cedefop upp Europeiskt forum för tydlighet i kvalifikationer, i syfte att föra samman arbetsmarknadens parter och representanter för nationella utbildningsmyndigheter runt frågan om tydlighet.

Forumets uppgifter var:

 • att undanröja hindren för rörlighet till följd av bristande tydlighet i yrkeskvalifikationer;
 • att stimulera till dialog om befintliga initiativ, instrument och institutioner;
 • att främja genomförandet av befintliga politiska lösningar;
 • att överväga nya initiativ.

Forumets arbete förde fram till skapandet av:

 • Två dokument (Europeisk meritförteckning och Tillägg till slutbetyg);
 • Ett nätverk av nationella referenscentrum för information om yrkesutbildning (NRP).

Europass innehåller tre andra dokument, som utvecklades på europeisk nivå i slutet av 1990-talet:

 • Tillägg till examensbeviset har skapats gemensamt av Europeiska kommissionen, Europarådet och Unesco, för användning av högskoleinstitutioner inom hela Europa och på annat håll som komplement till de examina dessa utfärdar. Dess användning förordas bl.a. av Bologna-deklarationen från 1999 och av rådets och Europaparlamentets rekommendation från 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare (OJ L 215 av den 9.8.2001); Tillägg till examensbeviset vinner terräng inom högskoleinstitutionerna, och de europeiska länderna har avtalat att allmänt sprida dess användning (se Berlin Communiqué of Ministers). Utformningen och användningen av Tillägg till examensbeviset är nära kopplat till European Credit Transfer System (ECTS).
 • Europass-språkpass, som finns tillgängligt här, ingår i Europeisk språkportfolio som har utvecklats av Europarådet, i vilken medborgare kan registrera sina språkfärdigheter med utgångspunkt i den Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEF).
 • Europass-mobilitet, som finns tillgängligt här, ersätter Europass-utbildning, som inrättades genom rådets beslut 1999/51/EC och som blev tillgängligt år 2000. Europass-utbildning var ett dokument som registrerade praktikerfarenheter utomlands, som en del av ett utbildningsinitiativ. Över 100 000 Europass-utbildningsdokument utfärdades under åren 2000-2004. Europass-mobilitet täcker ett bredare område, då det också kan användas för att registrera andra erfarenheter än praktikperioder, t.ex. akademiska perioder utomlands.

År 2002 ersattes Europeiskt forum för tydlighet i kvalifikationer av en expertarbetsgrupp, vars uppgift – efter en begäran uttryckt i Köpenhamnsdeklarationen – var att:"öka öppenheten inom yrkesutbildningen genom att använda och rationalisera verktygen för information och nätverk samt skapa en gemensam ram för befintliga instrument som ett europeiskt CV, tillägg till examensbevis och slutbetyg, den gemensamma europeiska referensramen för språk samt Europass."

För att ta itu med denna ambitiösa uppgift utvecklade arbetsgruppen en modell för denna enhetliga ram och en prototyp-webbplats.

År 2003, efter omfattande samråd mellan nationella myndigheter och arbetsmarknadens parter, förberedde Europeiska kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass), som godkändes av Europeiska parlamentet och rådet i december 2004. Detta beslut tillåter bl.a. inrättandet av denna webbplats.

Klick här för att läsa texten om Europass-beslutet.

Februari 2005: officiell lansering av Europass webbplats vid en konferens i Luxemburg som då hade ordförandeskapet i EU.

December 2011: Europass webbplats genomgår en kraftig omstukturering med en ny modern grafisk profil. Förbättrade navigationsmöjligheter ger snabbare åtkomst till den mest efterfrågade informationen.

December 2012:

- a ny CV-mall och online-redigerare lanseras. Förbättringarna innebär:

 • ett användarvänligare gränssnitt med direkt förhandsgranskning av det färdiga dokumentet;
 • nya rubriker: Personliga webbsidor/bloggar, andra meddelarkonton, språkcertifikat;
 • förbättrad handledning för mer strukturerad information såsom beskrivning av projekt, konferenser, publikationer etc.;
 • ny grafisk profil för ökad läsbarhet av Europass meritförteckning (CV): nytt typsnitt, användning av färg, enklare rubriker, etc.

- det Europeiska färdighetspasset (ESP) lanseras tillsammans med den nya meritförteckningen (CV). ESP är en användarvänlig digital portfölj som hjälper studeranden, arbetstagare eller arbetssökande att bygga en personlig förteckning av de färdigheter och kvalifikationer som erhållits genom livet.

ESP kan innehålla en mängd olika dokument (Europass språkpass, kopior av examensbevis, arbetsgivarintyg etc.). När ESP bifogas ett Europass meritförteckning (CV) stärker det din meritförteckning genom att ge belägg för de färdigheter och kvalifikationer du angett.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.