You are here

Ordlista över rörelseverb

Denna ordlista erbjuder en samordnad flerspråkig terminologi som hjälp vid sammanställningen och översättningen av tillägg till slutbetyg. Projekt som genomförts inom flera medlemsstater visar att det är möjligt att använda en mindre korpus av rörelseverb för att beskriva de huvudsakliga kompetenser som förknippas med en viss arbetsbeskrivning, oberoende av bransch eller nivå.

Ordlistan är indelad i sju delar, vilka motsvarar större kompetensområden:

 • informationsbehandling;
 • konsult- / supportverksamhet;
 • produktion (varor och tjänster);
 • företagsledning;
 • personalförvaltning och -utbildning;
 • marknadsföring och bokföring;
 • forskning och utveckling.

Ladda ner (Excel)

 • justera

  Määritelmä: 

  att tillföra mindre ändringar, t.ex. för precisionens skull

  Examples of use: 
  behandling, maskin, produktionssystem, utrustning/anläggning, produktionsprocess, verktyg
 • råda / rekommendera

  Määritelmä: 

  att visa eller förklara för en person vad denne kan göra

  Examples of use: 
  företagsledning, personal
 • allokera

  Määritelmä: 

  att tilldela eller bevilja (ekonomiska medel) för ett särskilt syfte

  Examples of use: 
  resurser
 • analysera (komponenter)

  Määritelmä: 

  att utföra en noggrann undersökning av t.ex. matematisk, kemisk eller grammatisk art

  Examples of use: 
  komponenter, blod
 • analysera (information)

  Määritelmä: 

  att utföra ingående undersökningar för att ta reda på sammansättning, beståndsdelar osv

  Examples of use: 
  information, data
 • förutse / förutsäga / förutspå (produktion)

  Määritelmä: 

  att ställa en prognos på en framtida händelse

  Examples of use: 
  arbete, tendenser
 • förutse / förutsäga / förutspå (företagsledning)

  Määritelmä: 

  att ställa en prognos på en framtida händelse

  Examples of use: 
  arbete, tendenser
 • tillämpa (regler)

  Määritelmä: 

  att omsätta och utöva i praktiken

  Examples of use: 
  principer, regler, normer (för hygien, säkerhet)
 • tillämpa (marknadsföringsmetoder)

  Määritelmä: 

  att använda tekniker som främjar försäljningen

  Examples of use: 
  marknad
 • montera / sätta ihop

  Määritelmä: 

  att sätta samman t.ex. delarna i en maskin så att de sitter fast och på plats

  Examples of use: 
  byggnadsställning, utrustning, delar i en struktur
 • bedöma / uppskatta / evaluera (utbildningsåtgärd)

  Määritelmä: 

  att avgöra värdet, vikten osv. av något

  Examples of use: 
  personal, utbildningsåtgärd
 • bedöma / uppskatta / evaluera (behov)

  Määritelmä: 

  att avgöra värdet, vikten osv. av något

  Examples of use: 
  behov, svårigheter, risker, kompetenser
 • assistera (företagsledning)

  Määritelmä: 

  att bistå genom att erbjuda direkt hjälp eller stöd vid utförandet av något

  Examples of use: 
  företagsledning
 • avla / föda upp / odla

  Määritelmä: 

  att bedriva uppfödning eller odling av djur eller växter, särskilt för att tillföra eller behålla vissa önskade egenskaper

  Examples of use: 
  djur
 • budgetera / kostnadsberäkna

  Määritelmä: 

  att uppskatta kostnaden för en produkt, tjänst osv.

  Examples of use: 
  meny, investering
 • bygga

  Määritelmä: 

  att med olika material uppföra eller konstruera en sammansatt struktur

  Examples of use: 
  vägg, struktur
 • köpa

  Määritelmä: 

  att förvärva mot betalning eller mot löfte att betala; införskaffa

  Examples of use: 
  varor, tjänster
 • beräkna / kalkylera

  Määritelmä: 

  att lösa problem med hjälp av en matematisk räkneoperation

  Examples of use: 
  värde, tal
 • kalibrera

  Määritelmä: 

  att finjustera t.ex. mätinstrument efter en i förväg fastställd norm, för att öka dess precision

  Examples of use: 
  maskin, verktyg
 • värva

  Määritelmä: 

  att bearbeta en marknad för att vinna röster, beställningar eller annonser

  Examples of use: 
  marknad, kunder/klienter
 • genomföra / utföra

  Määritelmä: 

  att fullborda genom att utföra något från början till slut

  Examples of use: 
  kontroll/besiktning, kvalitetskontroll, enkätundersökning, uppgift, arbete, underhåll, intervju, läkarundersökning eller -behandling, reparation, plantering, skörd, skötsel/manövrering, plottning, mätning, transaktion, finish, justering, leverans, installation, transport, diagnos, bedömning, bagageinlämning, medicinanalys, teknisk inspektion, montering
 • kontrollera

  Määritelmä: 

  att undersöka, värdera, övervaka eller tillfälligt granska (t.ex. fakta, instrument) så att den önskvärd kvalitet eller funktionsduglighet upprätthålls

  Examples of use: 
  överensstämmelse, kvalitet, utrustning, funktionsduglighet
 • rengöra / tvätta

  Määritelmä: 

  att bearbeta i avsikt att undanröja smuts

  Examples of use: 
  delar, lokaler
 • samarbeta (kring, om)

  Määritelmä: 

  att tillsammans med andra arbeta mot ett bestämt mål

  Examples of use: 
  projekt, prov/test, företagsledning, personalutvärdering/-rekrytering, underhåll av utrustning, strategiformulering, logistik, förebyggande åtgärder, forskning
 • samla in / skaffa (data)

  Määritelmä: 

  att söka och föra samman

  Examples of use: 
  information, data
 • jämföra

  Määritelmä: 

  att undersöka i avsikt att spåra likheter eller skillnader

  Examples of use: 
  data, information, resultat
 • sammanställa

  Määritelmä: 

  att ordna eller skapa från olika material eller källor

  Examples of use: 
  lista, katalog, förteckning
 • avsluta

  Määritelmä: 

  att föra fram till ett slut, slutföra, fullborda

  Examples of use: 
  marknad, avtal, försäljning
 • konfigurera / inrätta (utrustning)

  Määritelmä: 

  att ordna delars inbördes läge (i ett system) eller programmera för funktionsduglighet

  Examples of use: 
  utrustning, dator, arbetsområde
 • kontakta

  Määritelmä: 

  att sätta sig i förbindelse med någon

  Examples of use: 
  leverantör, kunder
 • sköta / manövrera

  Määritelmä: 

  att styra och arbeta med en maskin osv. med hjälp av olika reglage

  Examples of use: 
  maskin
 • koordinera

  Määritelmä: 

  att organisera eller integrera (ingående delar) i en passande helhet

  Examples of use: 
  människor, arbete, interventioner, produktionsprocess, utförandet av en uppgift
 • skapa (information)

  Määritelmä: 

  att påverka så att något blir till och existerar

  Examples of use: 
  databas, information
 • odla

  Määritelmä: 

  att plantera, förarbeta, sköta, skörda eller förädla (växter)

  Examples of use: 
  växter, sädesslag
 • skära (upp) / hugga

  Määritelmä: 

  att med hjälp av ett skarpt verktyg dela ett föremål i mindre bitar

  Examples of use: 
  råmaterial, träd
 • ta itu med / behandla (en aktsamling)

  Määritelmä: 

  att göra något föremål för en undersökning

  Examples of use: 
  en aktsamling, ett klagomål
 • bestämma / besluta

  Määritelmä: 

  att avgöra vad som bör göras, fatta beslut

  Examples of use: 
  policy, resource allocation
 • definiera

  Määritelmä: 

  att exakt fastställa betydelsen (av ord, begrepp osv.)

  Examples of use: 
  databas, begrepp
 • delegera / fördela

  Määritelmä: 

  att dela ut ansvar eller uppgifter till andra

  Examples of use: 
  uppgifter
 • leverera

  Määritelmä: 

  att föra köpta eller beställda varor till slutmottagaren, eller för vidare försäljning i handeln

  Examples of use: 
  produkt
 • demonstrera (marknadsföring)

  Määritelmä: 

  att visa och tala om hur en maskin, produkt el.dyl. fungerar

  Examples of use: 
  produkt
 • beskriva

  Määritelmä: 

  att ingående redogöra för något i ord eller skrift

  Examples of use: 
  en produkt, en serie
 • utforma / designa (utbildningsåtgärd)

  Määritelmä: 

  att ge något en bestämd struktur eller form med hjälp av en skiss, plan, mönster osv.

  Examples of use: 
  utbildningsåtgärd
 • utforma / designa (forskning och utveckling)

  Määritelmä: 

  att ge något en bestämd struktur eller form med hjälp av en skiss, plan, mönster osv.

  Examples of use: 
  strategi, verktyg, procedur, metod
 • upptäcka / påvisa

  Määritelmä: 

  att fastställa förekomsten av en företeelse

  Examples of use: 
  defekt, avvikelse, sjukdom
 • utveckla (metod, process)

  Määritelmä: 

  att utarbeta, uppfinna eller konstruera något i detalj

  Examples of use: 
  metod, process
 • diagnostisera

  Määritelmä: 

  att använda påvisbara tecken för att upptäcka och fastslå närvaron av en större företeelse som en sjukdom eller skada

  Examples of use: 
  kvalitetskontroll, skada, avvikelse, sjukdom
 • vägleda

  Määritelmä: 

  att visa eller förklara åt vilket håll en person bör bege sig

  Examples of use: 
  kunder, besökare
 • demontera

  Määritelmä: 

  att ta isär något i sina beståndsdelar

  Examples of use: 
  maskin
 • sprida (information)

  Määritelmä: 

  att tillkännage eller göra känt i vidare kretsar

  Examples of use: 
  information, post
 • formulera / utarbeta (ett kontrakt)

  Määritelmä: 

  att uttrycka och skriva ner något i lämplig form

  Examples of use: 
  arbetsavtal
 • teckna (plan)

  Määritelmä: 

  att utforma en avbildning eller skiss genom att dra upp linjer med en penna el.dyl.

  Examples of use: 
  plan
 • formulera / utarbeta (dokument)

  Määritelmä: 

  att uttrycka och skriva ner något i lämplig form

  Examples of use: 
  rapport, dokument, avtal, erbjudande
 • eliminera

  Määritelmä: 

  att undanröja eller avlägsna

  Examples of use: 
  föroreningar, bristfälliga produkter
 • undersöka (dokument)

  Määritelmä: 

  att inspektera eller ingående granska något för att söka efter samband eller orsaker

  Examples of use: 
  dokument, aktsamling, förslag
 • utbyta / utväxla (information)

  Määritelmä: 

  att både ge och ta emot (information, idéer osv.)

  Examples of use: 
  idéer, åsikter, tankar
 • utvidga (kapacitet)

  Määritelmä: 

  att få något att öka i omfång, storlek eller bredd; expandera

  Examples of use: 
  kapacitet, avdelning
 • experimentera (forskning och utveckling)

  Määritelmä: 

  att utföra försök eller undersökningar, för att bedöma eller kontrollera vissa egenskaper

  Examples of use: 
  apparat, prototyp, metod
 • förklara

  Määritelmä: 

  att förtydliga och göra klart för andra så att de förstår sammanhanget

  Examples of use: 
  dokument, aktsamling, förslag
 • hämta (information)

  Määritelmä: 

  att utvinna information ur en källa eller situation

  Examples of use: 
  information (ur en källa)
 • finna ersättare för (personal)

  Määritelmä: 

  att välja en person som kan ersätta en annan som tar över dennes uppgifter och funktion

  Examples of use: 
  personal
 • fastställa (pris/taxa)

  Määritelmä: 

  att slutgiltigt avgöra; fastlägga

  Examples of use: 
  pris/taxa (produkter/tjänster)
 • följa

  Määritelmä: 

  1) att betrakta något noggrant eller kontinuerligt 2) att agera i enlighet med

  Examples of use: 
  1) produktionscykel, arbetsuppgifter 2) instruktioner/anvisningar
 • uppfölja (produktlansering)

  Määritelmä: 

  att fortsätta tidigare verksamhet, särskilt för att öka dess effekt

  Examples of use: 
  produktlansering
 • identifiera (personalbehov)

  Määritelmä: 

  att igenkänna och påvisa fullständig överensstämmelse; urskilja

  Examples of use: 
  personalbehov, utbildningsbehov
 • (vidare-)förmedla / meddela (information)

  Määritelmä: 

  att låta kunskap, information osv. överföras till en annan person

  Examples of use: 
  information
 • implementera / omsätta i praktiken

  Määritelmä: 

  att praktiskt utföra det som fastställts i ord

  Examples of use: 
  principer, regler, normer (för hygien, säkerhet)
 • förbättra

  Määritelmä: 

  att påverka skicket på något till det bättre, avlägsna fel, höja standarden

  Examples of use: 
  behandling, maskin, produktionssystem, utrustning/anläggning, produktionsprocess, verktyg
 • intervenera / gripa in

  Määritelmä: 

  att på ett avgörande sätt ingripa för att ändra eller modifiera händelser eller deras resultat

  Examples of use: 
  problem, sakförhållande, teknisk förberedelse, konfliktreglering
 • fakturera (produkt/tjänst)

  Määritelmä: 

  att utfärda en faktura eller räkning till en kund

  Examples of use: 
  produkt/tjänst
 • lasta (på/av)

  Määritelmä: 

  att packa varor eller gods för frakt eller att ta emot fraktat gods

  Examples of use: 
  frakt/gods/varor
 • underhålla / sköta

  Määritelmä: 

  att upprätthålla skicket på något

  Examples of use: 
  anläggning, fabrik, nätverk, trädgård
 • leda (team)

  Määritelmä: 

  att som ansvarig chef bestämma, styra eller vilja

  Examples of use: 
  team
 • leda (personal)

  Määritelmä: 

  att som ansvarig chef bestämma, styra eller vilja

  Examples of use: 
  introduktion av nya medarbetare, genomförandet av arbetsrättsliga bestämmelser, utbildning
 • tillverka / bearbeta

  Määritelmä: 

  att framställa en produkt ur ett råmaterial

  Examples of use: 
  kläder, produkter, förtimring, byggelement
 • marknadsföra

  Määritelmä: 

  att erbjuda varor eller tjänster till kunder för försäljning

  Examples of use: 
  produkter
 • behärska (information)

  Määritelmä: 

  att vara tillräckligt skicklig på något för att problemlöst kunna utöva det

  Examples of use: 
  språk, teknik/metod, principer
 • behärska (teknik/metod)

  Määritelmä: 

  att vara tillräckligt skicklig på något för att problemlöst kunna utöva det

  Examples of use: 
  arbetsprocess, teknik/metod, främmande språk, mjukvara
 • mäta

  Määritelmä: 

  att bestämma storleken, antalet, volymen, osv. på något

  Examples of use: 
  ingredienser, parametrar, påverkan, avvikelse, kvantitet/kvalitet, produkt/service
 • dosera

  Määritelmä: 

  att mäta upp en blandning eller ett medel i bestämda proportioner

  Examples of use: 
  ingredienser
 • modifiera (anläggning)

  Määritelmä: 

  att ändra eller justera något utan att ändra dess karaktär

  Examples of use: 
  utrustning / anläggning
 • övervaka / tillse

  Määritelmä: 

  att observera eller registrera t.ex. hur en maskin uppför sig

  Examples of use: 
  maskin, redskap
 • förhandla (företagsledning)

  Määritelmä: 

  att arbeta eller diskutera med andra för att uppnå ett avtal

  Examples of use: 
  lösningar, tidsfrist
 • förhandla (kontrakt)

  Määritelmä: 

  att arbeta eller diskutera med andra för att uppnå ett avtal

  Examples of use: 
  försäljningsvillkor, köpvillkor, avtalsvillkor (beställningar, mängder, tidsfrister för leverans, ersättningar, erbjudanden)
 • optimera

  Määritelmä: 

  att så långt möjligt utöka sitt utbyte eller sin nytta av något

  Examples of use: 
  behandling, maskin, produktionssystem, utrustning/anläggning, produktionsprocess, verktyg
 • beställa

  Määritelmä: 

  att be att få något levererat eller tillverkat, särskilt mot betalning

  Examples of use: 
  arbete, reservdel
 • organisera (företagsledning)

  Määritelmä: 

  att få ingående delar att samverka så att de bildar en strukturerad helhet

  Examples of use: 
  arbete, byggarbetsplats, program, aktivitet
 • organisera (personal)

  Määritelmä: 

  att få ingående delar att samverka så att de bildar en strukturerad helhet

  Examples of use: 
  personalutbildning, rekrytering
 • emballera / paketera

  Määritelmä: 

  att förpacka i ett skyddande omslag

  Examples of use: 
  produkter
 • deltaga / ta del (i)

  Määritelmä: 

  att aktivt medverka i en viss verksamhet

  Examples of use: 
  handling, aktsamling, projekt
 • styra / leda

  Määritelmä: 

  att utöva kontroll över utrustning eller människor, vägleda eller få dem att röra sig åt ett visst håll

  Examples of use: 
  handlingar, utrustning, fordon
 • planera (produktion)

  Määritelmä: 

  att organisera efter plan

  Examples of use: 
  arbete, handling, produktionsfas, tillverkning
 • planera (personal)

  Määritelmä: 

  att organisera efter plan

  Examples of use: 
  personalutbildning, rekrytering
 • förbereda (aktsamling)

  Määritelmä: 

  att ordna något i förväg, så att det är i lämpligt skick för ett visst ändamål

  Examples of use: 
  åtgärd, aktsamling, inlägg, dokument
 • förbereda (produktion)

  Määritelmä: 

  att i förväg göra i ordning, för ett visst ändamål eller särskild användning

  Examples of use: 
  produktion, maträtt, utrustning, redskap, mark, yta, order, arbetsområde
 • förebygga / förhindra

  Määritelmä: 

  att aktivt se till att något oönskat inte sker

  Examples of use: 
  olyckor, konflikter, problem, tvister, komplikationer
 • bereda

  Määritelmä: 

  att behandla eller bearbeta med hjälp av en särskild metod, t.ex. värmebehandling av mat

  Examples of use: 
  råmaterial, mat
 • programmera

  Määritelmä: 

  att ordna data i sådan form att de kan bearbetas av en dator

  Examples of use: 
  uppgift, maskin
 • främja (försäljningen)

  Määritelmä: 

  att genom reklam eller ekonomiskt stöd stimulera en produkts försäljning

  Examples of use: 
  teknik/metod, produkt
 • förevisa

  Määritelmä: 

  att ställa ut, visa eller göra synlig

  Examples of use: 
  produkter
 • informera (personalen)

  Määritelmä: 

  att göra berörda personer medvetna om något

  Examples of use: 
  regler, målsättningar, kvalitet, säkerhet
 • mottaga / ta emot (frakt)

  Määritelmä: 

  att acceptera t.ex. ett brev eller telefonsamtal

  Examples of use: 
  frakt/gods/varor
 • rekrytera

  Määritelmä: 

  att värva eller ta emot (medlemmar, stöd osv.)

  Examples of use: 
  personal
 • korrigera

  Määritelmä: 

  att rätta till något som var felaktigt

  Examples of use: 
  behandling, maskin, produktionssystem, utrustning/anläggning, produktionsprocess, verktyg
 • renovera / rusta upp

  Määritelmä: 

  att förbättra eller återställa i gott skick

  Examples of use: 
  byggnad
 • reparera / laga

  Määritelmä: 

  att återställa något i gott skick som tidigare var skadat, oanvändbart eller förstört

  Examples of use: 
  apparat
 • rapportera / meddela

  Määritelmä: 

  att redogöra för uppnådda resultat från t.ex. en undersökning, främst till en överordnad

  Examples of use: 
  aktivitet, åtgärd
 • representera

  Määritelmä: 

  att vara eller uppträda som godkänd företrädare eller ombud (för en person, ett land osv.)

  Examples of use: 
  myndighet, företag
 • lösa / bilägga / reda ut (konflikter)

  Määritelmä: 

  att finna svaret eller lösningen på (problem)

  Examples of use: 
  konflikter
 • restaurera

  Määritelmä: 

  att återställa ett konstföremål eller en byggnad i sitt ursprungliga eller tidigare skick

  Examples of use: 
  byggnad, målning
 • utse (strategi)

  Määritelmä: 

  att välja ut någon eller något före andra möjliga alternativ

  Examples of use: 
  personal, aktiviteter, strategi
 • utse (produkter)

  Määritelmä: 

  att välja ut någon eller något före andra möjliga alternativ

  Examples of use: 
  delar, produkter, utrustning, parametrar, behandling, metoder, program och innehåll
 • sälja

  Määritelmä: 

  att mot ekonomisk ersättning överföra äganderätten till en annan person

  Examples of use: 
  produkter
 • tillhandahålla service åt / betjäna (kunder)

  Määritelmä: 

  att försörja (gäster, kunder) med varor eller tjänster

  Examples of use: 
  kunder/klienter
 • arrangera / anlägga (gods)

  Määritelmä: 

  att konstfullt ordna och presentera i en smakfull eller uttänkt form

  Examples of use: 
  gods, blommor, trädgård
 • lösa (problem)

  Määritelmä: 

  att finna förklaringen eller lösningen på ett problem

  Examples of use: 
  problem, konflikt
 • lagra

  Määritelmä: 

  att lägga upp i förvar för senare bruk

  Examples of use: 
  förråd, livsmedel
 • strukturera

  Määritelmä: 

  att ge något en ordnad form genom att organisera de ingående delarna

  Examples of use: 
  data, dokument
 • studera (dokument)

  Määritelmä: 

  att undersöka något mycket noga

  Examples of use: 
  dokument
 • övervaka / tillse (personal)

  Määritelmä: 

  att styra eller hålla uppsikt över utförandet av en uppgift el.dyl.

  Examples of use: 
  produktion, personal, team
 • övervaka / tillse (produktion, personal)

  Määritelmä: 

  att styra eller hålla uppsikt över utförandet av en uppgift el.dyl.

  Examples of use: 
  produktion, personal, team
 • försörja

  Määritelmä: 

  att (fortlöpande) tillhandahålla material, energi, osv.

  Examples of use: 
  maskin
 • stödja / understödja (företagsledning)

  Määritelmä: 

  att ge någon sin hjälp

  Examples of use: 
  företagsledning, personal, överordnade, team
 • syntetisera (data)

  Määritelmä: 

  att (låta) kombinera ingående delar till en helhet

  Examples of use: 
  data
 • syntetisera (produkt)

  Määritelmä: 

  att framställa genom förening (t.ex. en kemisk förening ur grundämnen)

  Examples of use: 
  produkt
 • ta upp order

  Määritelmä: 

  att undersöka helheten med hjälp av en mindre del

  Examples of use: 
  blod, material
 • ta ett prov

  Määritelmä: 

  att mottaga en beställning från en kund avseende varor eller tjänster

  Examples of use: 
  beställning
 • inventera

  Määritelmä: 

  att gå igenom, beräkna antalet och värdet på tillgängliga varor i en butik eller ett företag

  Examples of use: 
  ingredienser, utrustning
 • sköta (djur)

  Määritelmä: 

  att ta hand om, ta ansvar för någons välbefinnande

  Examples of use: 
  personer, djur
 • transportera

  Määritelmä: 

  att överföra från en plats till en annan

  Examples of use: 
  personer, produkter
 • behandla (djur)

  Määritelmä: 

  att vårda någon eller något särskilt vad gäller dennes hälsa

  Examples of use: 
  personer, djur
 • lossa

  Määritelmä: 

  att flytta undan last från ett skepp, lastbil osv.

  Examples of use: 
  frakt/gods/varor, maskin
 • uppdatera (dokument)

  Määritelmä: 

  att föra fram något till gällande standard, aktualisera

  Examples of use: 
  datafil, databas, dokument, information
 • använda / ta i anspråk

  Määritelmä: 

  att utnyttja för ett visst syfte

  Examples of use: 
  produkter, terminologi, utrustning, teknik/metod, komponenter
 • validera / godkänna / intyga (forskning och utveckling)

  Määritelmä: 

  att offentligt bekräfta som gällande, legitimera

  Examples of use: 
  procedur, data
 • välkomna/mottaga

  Määritelmä: 

  att ta emot och bjuda personer välkomna (besökare, gäster, osv.)

  Examples of use: 
  kunder/klienter, offentlighet
 • arbeta i team

  Määritelmä: 

  att samarbeta i en grupp mot ett gemensamt mål