You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • ackreditering av en anordnare av allmän eller yrkesinriktad utbildning

  Definition: 

  Ett kvalitetssäkringsförfarande för att ackreditera en anordnare av allmän eller yrkesinriktad utbildning, som visar att den har godkänts av de relevanta lagstiftande eller sakkunniga myndigheterna genom att ha uppfyllt vissa fastlagda standarder.

  Källa: 
  bearbetat från Canadian Information Centre for International Credentials.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ackreditering av ett allmänt eller yrkesinriktat utbildningsprogram

  Definition: 

  Ett kvalitetssäkringsförfarande för att ackreditera ett allmänt eller yrkesinriktat utbildningsprogram, som visar att det har godkänts av de relevanta lagstiftande eller sakkunniga myndigheterna genom att ha uppfyllt vissa fastlagda standarder.

  Källa: 
  bearbetat från Canadian Information Centre for International Credentials.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • allmän eller yrkesinriktad utbildningsgren

  Definition: 

  En rad inbördes relaterade allmänna eller yrkesinriktade utbildningsprogram som ges av skolor, institutioner inom högre utbildning eller anordnare av yrkesutbildning, och som underlättar individers gång inom eller mellan verksamhetssektorer.

  Källa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • allmän eller yrkesinriktad utbildningsväg

  Definition: 

  Summan av alla utbildningssekvenser som en individ följer för att skaffa sig kunskap, färdigheter eller kompetenser.

  Anmärkning : 

  en utbildningsväg kan omfatta formella och icke-formella utbildningssekvenser vars validering leder till certifiering.

  Källa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • allmänt eller yrkesinriktat utbildningsprogram

  Definition: 

  Ett antal aktiviteter, innehåll och/eller metoder som genomförs för att uppnå målen inom allmän eller yrkesinriktad utbildning (förvärva kunskap, färdigheter och/eller kompetenser), ordnade i en logisk följd över en viss tidsperiod.

  Anmärkning : 

  med begreppet allmänt eller yrkesinriktat utbildningsprogram avses genomförandet av lärandeverksamhet, medan läroplan avser utformningen, organisationen och planeringen av denna verksamhet.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • analys av utbildningsbehov

  Definition: 

  En systematisk analys av nuvarande och framtida färdighetsbehov jämfört med de tillgängliga färdigheterna, för att genomföra en effektiv utbildningsstrategi.

  Anmärkning : 
  • analysen av utbildningsbehoven vilar på: (a) identifiering av färdighetsbehoven (b) bedömning av tillgängliga färdigheter bland arbetstagarna och (c) uppskattning av färdighetsluckor och -brister;
  • utbildningsbehoven kan analyseras på individuell, organisatorisk, sektoriell, nationell eller internationell nivå; analysen kan vara inriktad på kvantitativa eller kvalitativa aspekter (t.ex. nivå och typ av utbildning) och bör säkerställa att utbildning tillhandahålls på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.
  Källa: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • anordnare av allmän eller yrkesinriktad utbildning

  Definition: 

  En organisation eller enskild person som tillhandahåller allmänna eller yrkesinriktade utbildningstjänster.

  Anmärkning : 

  utbildningsanordnare kan vara organisationer som är särskilt inrättade för detta, eller andra, t.ex. arbetsgivare, som tillhandahåller utbildning som en del av deras företagsverksamhet. I kategorin anordnare av yrkesinriktad utbildning ingår även oberoende personer som erbjuder tjänster.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • anpassningsförmåga

  Definition: 

  En organisations eller enskild persons förmåga att anpassa sig till ny teknik, nya marknadsvillkor och nya arbetsmönster.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • anställbarhet

  Definition: 

  En kombination av faktorer med vars hjälp enskilda personer kan utvecklas så att de kan anställas, behålla sin anställning och utvecklas genom karriären.

  Anmärkning : 

  enskilda personers anställbarhet beror på:

  • personliga kännetecken (bl.a. lämpligheten av deras kunskaper och färdigheter);
  • hur dessa personliga kännetecken presenteras på arbetsmarknaden;
  • levnadsförhållanden och sociala sammanhang (dvs. incitament och möjligheter som erbjuds för att uppdatera och validera kunskaperna och färdigheterna); samt
  • det ekonomiska sammanhanget.
  Källa: 
  baserat på Scottish executive, 2007; The institute for employment studies, 2007.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • arbetsmarknadens parter

  Definition: 

  Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar bildande de två sidorna i den sociala dialogen.

  Anmärkning : 
  • begreppet myntades först i Frankrike och Tyskland (”partenaires sociaux / Sozialpartner”) och togs senare upp i EU-kretsar;
  • i den sociala trepartsdialogen ingår även offentliga myndigheter och/eller representanter för civilsamhället, icke-statliga organisationer osv.).
  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • avhopp

  Definition: 

  Att avbryta ett allmänt eller yrkesinriktat utbildningsprogram innan det har slutförts.

  Anmärkning : 
  • detta begrepp omfattar både handlingen (att lämna utbildningen i förtid) och personerna (de som lämnar utbildningen i förtid) som inte lyckas avsluta en kurs,
  • förutom de som lämnar utbildningen i förtid kan avhoppare också vara de som avslutat allmän eller yrkesinriktad utbildning men inte klarat sina prov och tentamina.
  Källa: 
  baserat på Ohlsson, 1994.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO