You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • e-lärande (e-learning)

  Definition: 

  Lärande som understöds av informations- och kommunikationsteknik (IKT).

  Anmärkning : 
  • e-lärande är inte begränsat till ”digital kompetens” (förvärvandet av IKT-färdigheter). Det kan täcka flera olika format och hybridmetoder: användning av mjukvara, Internet, CD-ROM, lärande på nätet eller med andra elektroniska eller interaktiva medier,
  • e-lärande kan användas som ett verktyg för distansutbildning men också som stöd åt lärarstödd undervisning.
  Källa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • enhet (ECVET)

  Definition: 

  En uppsättning kunskap, färdigheter och/eller kompetenser som utgör en samstämd del av en kvalifikation. En enhet kan vara den minsta del av en kvalifikation som kan bedömas, överföras, valideras och eventuellt certifieras. En enhet kan vara specifik för en enskild kvalifikation eller gemensam för flera kvalifikationer.

  Anmärkning : 

  enheternas kännetecken (innehåll, storlek, det totala antalet enheter som utgör en kvalifikation osv.) definieras på lämplig nivå av det behöriga organ som ansvarar för kvalifikationen. Definitionen och beskrivningen av enheter kan variera efter det behöriga organets kvalifikationssystem och förfaranden. Enligt ECVET-systemet bör dock följande tillhandahållas för varje enhet:

  • enhetens sammanfattande titel;
  • de kunskaper, färdigheter och kompetenser som ingår i en enhet;
  • kriterierna för att bedöma de motsvarande inlärningsresultaten.
  Källa: 
  Europeiska kommissionen, 2006c.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • erkännande av inlärningsresultat

  Definition: 

  Formellt erkännande: förfarandet att ge färdigheter och kompetenser en officiell status, antingen genom:

  • att utfärda kvalifikationer (slutbetyg, examensbevis eller titlar), eller
  • att tillerkänna likvärdighet, poängenheter eller meritpoäng, validera vunna färdigheter och/eller kompetenser,

  och/eller

  Socialt erkännande: ekonomiska och sociala intressenters erkännande av värdet av färdigheter och/eller kompetenser.

  Källa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Europas styrelseskick

  Definition: 

  De regler, förfaranden och förhållningssätt som har införts för maktutövandet på europeisk nivå.

  Anmärkning : 
  • styrelseskicket måste tillse att offentliga resurser och problem hanteras på ett verksamt och effektivt sätt och som reaktion på samhällets akuta behov;
  • ett effektivt styrelseskick vilar på allmänhetens deltagande, tillräknelighet, tydlighet, effektivitet och samstämmighet.
  Källa: 
  baserat på Eurovoc Thesaurus, 2005.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF)

  Definition: 

  Ett referensverktyg för att beskriva och jämföra kvalifikationsnivåer i kvalifikationssystem som utvecklats på nationell, internationell och sektoriell nivå.

  Anmärkning : 
  • kärnan i EQF består av 8 referensnivåer upplagda i form av inlärningsresultat (en kombination av kunskap, färdigheter och/eller kompetenser) samt mekanismer och principer för frivilligt samarbete;
  • de åtta nivåerna täcker samtliga kvalifikationer, från de kvalifikationer som tilldelas för grundläggande kunskap, färdigheter och kompetenser till de kvalifikationer som tilldelas vid den högsta nivån av akademisk, professionell och yrkesinriktad utbildning;
  • EQF är kvalifikationssystemens översättningsverktyg.
  Källa: 
  baserat på Europeiska kommissionen, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Europeiska systemet för meriter på yrkesutbildningsområdet (ECVET)

  Definition: 

  Ett instrument som uttrycker kvalifikationer i form av enheter av inlärningsresultat till vilka meritpoäng blir tilldelade, och som kombineras med ett förfarande för validering av inlärningsresultat. Syftet med detta system är att främja:

  • mobilitet för dem som genomgår utbildning,
  • ackumulering, överföring, validering och erkännande av inlärningsresultat (såväl formella, icke-formella som informella) som förvärvats i olika länder,
  • genomförande av livslångt lärande,
  • tydlighet i kvalifikationer,
  • ömsesidigt förtroende och samarbete mellan anordnare av yrkesutbildning i Europa.
  Anmärkning : 

  ECVET bygger på att kvalifikationerna beskrivs i form av inlärningsresultat (kunskap, färdigheter och/eller kompetenser), som ordnas i överförbara och ackumulerbara enheter av lärande vilka tilldelas meritpoäng och registreras i ett personligt utdrag av inlärningsresultat.

  Källa: 
  Cedefop; Europeiska kommissionen, 2006c.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS)

  Definition: 

  En systematisk beskrivning av ett högre utbildningsprogram genom att meritpoäng ges till dess beståndsdelar (moduler, kurser, placeringar, avhandlingar osv.), för att:

  • göra det lättare för alla studerande, både lokala och från utlandet, att läsa och jämföra studieprogram
  • främja mobilitet bland studenter och erkännande av formellt, icke-formellt och informellt lärande,
  • hjälpa universiteten att organisera och revidera sina studieprogram.
  Anmärkning : 

  ECTS is based on the student workload required to achieve a programme’s objectives, specified in terms of learning outcomes to be acquired. The student workload of a full-time study programme in Europe amounts in most cases to around 1500 to 1800 hours per year and in these cases one credit stands for around 25 to 30 hours. Individuals who can demonstrate similar learning outcomes acquired in other learning settings may obtain recognition and credits (waivers) from degree awarding bodies.

  Källa: 
  baserat på Europeiska kommissionen, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO