You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • vägledning och rådgivning / information, råd och vägledning

  Definition: 

  Ett antal aktiviteter som utformats för att hjälpa enskilda personer att fatta personliga, utbildnings- eller yrkesrelaterade beslut och genomdriva dessa före och efter inträdet på arbetsmarknaden.

  Anmärkning : 

  Vägledning och rådgivning kan innefatta:

  • rådgivning (personlig eller karriärmässig utveckling,
  • utbildningsvägledning), bedömning (psykologisk eller kompetens-/prestationsrelaterad),
  • information om lärande och möjligheter på arbetsmarknaden och karriärutveckling,
  • konsultation med jämbördiga, släktingar eller utbildare,
  • förberedelse för arbetslivet (precisering av färdigheter/kompetenser och erfarenhet för att söka arbete),
  • referenser (till utbildnings- eller karriärexperter).

  Vägledning och rådgivning kan tillhandahållas i skolor, utbildningscentrum, arbetscentrum, arbetsplatsen, samhället eller i andra sammanhang.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • validering av inlärningsresultat

  Definition: 

  Ett behörigt organs bekräftelse att de inlärningsresultat (kunskap, färdigheter och/eller kompetenser) som en individ har uppnått i ett formellt, icke-formellt eller informellt sammanhang har bedömts mot fastställda kriterier och motsvarar kraven i en valideringsstandard. Validering leder normalt till certifiering.

  Källa: 
  Cedefop.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • valorisering av lärande

  Definition: 

  Förfarandet att främja deltagandet i och resultaten av (formellt eller icke-formellt) lärande för att öka medvetenheten om dess verkliga värde och belöna lärande.

  Källa: 
  Cedefop, 2001 i Europeiska kommissionen, 2001.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • varvad utbildning / alternerande utbildning

  Definition: 

  Perioder av allmän eller yrkesinriktad utbildning som växlar mellan en skola eller ett utbildningscentrum och arbetsplatsen. Det varvade schemat kan växla varje vecka, varje månad eller varje år. Allt efter land och tillgänglig status kan deltagarna vara knutna till arbetsgivaren genom avtal och/eller motta ersättning.

  Anmärkning : 

  det tyska ”duala systemet” är ett exempel på varvad utbildning.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | DE | FR | ES | EL | IT | RO
 • vidareutbildning

  Definition: 

  Allmän eller yrkesinriktad utbildning som efter avslutad grundutbildning

  • eller efter inträdet i arbetslivet
  • ska hjälpa enskilda personer att:
  • förbättra eller uppdatera sina kunskaper och/eller färdigheter,
  • förvärva nya färdigheter för en ändring av karriären eller omskolning, - fortsätta sin personliga och yrkesmässiga utveckling
  Anmärkning : 

  vidareutbildning ingår i livslångt lärande och kan omfatta all slags utbildning (allmän, specialiserad eller yrkesinriktad, formell eller icke-formell osv.). Den avgör enskilda personers anställbarhet.

  Källa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • vuxenutbildning

  Definition: 

  Allmän eller yrkesinriktad utbildning som tillhandahålls åt vuxna efter grundutbildning för yrkesmässiga och/eller personliga ändamål, och som syftar till att:

  • tillhandahålla allmän utbildning för vuxna inom ämnen de är särskilt intresserade av (t.ex. öppna universitet),
  • tillhandahålla kompenserande lärande i grundläggande färdigheter som enskilda personer kanske inte tidigare tillägnat sig i sin grundläggande allmänna eller yrkesinriktade utbildning (såsom läs-, skriv- och räknekunskaper), och därmed att:
  • ge tillgång till kvalifikationer som av olika skäl inte förvärvats i grundutbildningssystemet,
  • förvärva, förbättra eller aktualisera kunskap, färdigheter eller kompetenser inom ett visst område: detta är vidareutbildning.
  Anmärkning : 

  vuxenutbildning är nära förknippat men inte synonymt med vidareutbildning.

  Källa: 
  bearbetat från Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, 1997; Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES