You are here

Rättsligt meddelande

Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd för personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Cedefop (Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning) har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om dess initiativ och om EU-politik i allmänhet. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom försöker vi rätta till dem. Cedefop frånsäger sig dock allt ansvar för uppgifterna på webbplatsen.

Denna information är:

 • endast av allmän karaktär och inte avsedd för någon enskild fysisk eller juridisk person;
 • inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell;
 • ibland länkad till externa webbplatser över vilka Cedefop inte har någon kontroll och för vilka Cedefop inte tar något ansvar;
 • inte att betrakta som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver specifika råd bör du vända dig till en kvalificerad yrkesperson).

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument som finns att tillgå på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Bara Europeiska unionens lagstiftning offentliggjord i pappersutgåvan av Europeiska gemenskapernas officiella tidning är att anse som giltig.

Vi strävar efter att så långt möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på vår sida kan dock ha skapats eller ordnats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Cedefop frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka Cedefops ansvar i strid med krav som fastlagts i tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta Cedefops ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

© Europeiska unionen, 2002-2020.

Om inget annat anges är återgivning tillåten för icke-kommersiella syften under förutsättning att källan (© Europeiska unionen) och webbadressen (https://europass.cedefop.europa.eu) anges.

OBS: Europarådet och de Europeiska gemenskaperna innehar gemensam upphovsrätt till Europass-språkpasset. Återgivning är tillåten för icke-kommersiella syften under samma villkor förutsatt att källorna (© Europeiska unionen och Europarådet) och webbplatsadresserna (https://europass.cedefop.europa.eu och https://www.coe.int/en/web/portfolio) även anges.

Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text- och multimediasekvenser (ljud, bilder, program osv.) innebär detta att ovanstående generella tillstånd inte gäller. Alla inskränkningar i rätten att använda materialet skall tydligt anges i förhandstillståndet.

Skydd för personuppgifter

Europeiska unionen har åtagit sig att skydda användarnas personliga integritet.

Alla personuppgifter som samlas in av det europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

Denna allmänna policy gäller gemenskapsinstitutionernas samtliga webbplatser inom domänen europa.eu.

Även om du kan navigera på de flesta av dessa webbplatser utan att lämna några uppgifter om dig själv, krävs det ibland att du lämnar personuppgifter för att få tillgång till de e-tjänster du önskar använda.

Webbplatser som kräver sådana personuppgifter behandlar dessa i enlighet med ovanstående förordning, och ger information om hur uppgifterna används i webbplatsens policy för integritetsskydd.

Gällande förhållningsregler:

 • För varje e-tjänst finns en registeransvarig som beslutar om syftena och sätten för behandling av personuppgifter. Denne kontrollerar också att e-tjänsten överensstämmer med webbplatsens policy för integritetsskydd.
 • Inom varje EU-institution finns ett uppgiftsskyddsombud som kontrollerar att bestämmelserna i förordningen tillämpas och ger råd till de registeransvariga om hur de skall fullgöra sina skyldigheter.
 • Den Europeiska datatillsynsmannen skall agera som oberoende tillsynsmyndighet för alla gemenskapsinstitutioner.

Gemenskapsinstitutionernas webbplatser inom domänen europa.eu ger tillgång till länkar till webbplatser utanför domänen europa.eu. Eftersom vi inte kontrollerar dessa bör du kontrollera deras integritetsskyddspolicy.

Vad är en e-tjänst?

En e-tjänst på Europass är en tjänst eller resurs som finns att tillgå på Internet vars syfte är att förbättra kommunikationen mellan medborgarna och näringslivet å ena sidan och gemenskapsinstitutionerna å den andra.

Tre typer av e-tjänster erbjuds eller kommer att erbjudas på Europass:

 1. Informationstjänster som förser medborgare, media, näringsliv, förvaltningar och andra beslutsfattare med enkel och effektiv tillgång till information, och som därmed ökar insynen i och förståelsen för EU:s politik och verksamhet
 2. Interaktiva kommunikationstjänster som gör det möjligt att hålla en bättre kontakt med medborgarna, näringslivet, det civila samhället och offentliga aktörer, och som därigenom underlättar samråd om EU:s politik, liksom feedbackmekanismer, vars syfte är att påverka utformningen av EU:s politik, verksamhet och tjänster
 3. Förmedlingstjänster som kan användas för alla grundläggande kontakter med EU, t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till evenemang och anskaffning eller köp av dokument osv.

Europass e-tjänstens sekretesspolicy

1. Vilka e-tjänster erbjuds på Europass-webbplatsen?

På Meritförteckningens och Språkpassets 'Framställning online'-sidor kan besökarna mata in sina uppgifter och i gengäld få en fil med denna information i Europass-format.

Europass servrar lagrar inte de meritförteckningar eller språkpass som skapats genom online-redigeraren. Dock spars filer som är bifogade till CV i 7 dygn för back-up-ändamål (exempelvis vid dålig anslutning) men är därefter fullständigt och permanent raderade.

Om en besökare väljer alternativet 'Spara' så skapas en diskfil (t.ex. CV-2559.doc) i en tillfällig mapp på Europass-servern. Så snart denna fil skickas till besökaren via den aktuella HTTP-anslutningen eller skickas till en e-postadress som besökaren angett så raderas denna fil permanent och oåterkalleligt från servern.

Om en besökare redan har ett konto med en molntjänstleverantör (för närvarande finns stöd för Google Drive och OneDrive) så kan besökaren logga in på den tjänsten och aktivera möjligheten att få åtkomst till CV:t från vilken dator som helst. I praktiken lagras alla CV och kan läsas i en mapp som kallas “Europass” i respektive molntjänst.

Dessutom kan en besökare välja att publicera sitt CV direkt till en jobbportal online, bl.a. Xing, Monster, Indeed, EURES och CV Library. När de gör detta informeras de om villkoren för den valda tjänsten.

All bearbetning som utförs av Europass e-tjänst motsvarar kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

2. Vilken personlig information samlar vi in, i vilket syfte och med hjälp av vilken teknik?

Besökare behöver inte mata in några personuppgifter överhuvudtaget för att få tillgång till Europass webbplats. Besökarna har möjlighet, bara om de så önskar, att mata in personlig och icke personlig information i de avsedda formulären på 'Framställning online'-sidorna. Vid slutet av datainmatningen har besökarna möjlighet att få en fil i Europass-format. Anledningen till att man överhuvudtaget matar in personuppgifter eller personlig information är för att besökare ska kunna skapa och ladda ner och/eller skicka dokument per e-post i det särskilda Europass-formatet.

Information om ålder, kön, språkkunskaper, arbetslivserfarenhet, nationalitet och medborgarskap som insamlas och används för statistiska ändamål granteras anonymitet. Sådan statistisk användning följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

Besökarnas loggar, som innehåller IP-adresser för anslutna besökare kan behållas i upp till 13 månader, av IT-säkerhetsskäl, för att göra det möjligt för oss att spåra illasinnade attacker, säkerhetsbrott och försök till intrång. Loggarna analyseras också av AWSTATS för att producera webbstatistik (besök per land).

En anonymiserad version av IP-adressen sparas av Matomo, mer information nedan. Matomo använder mekanismer för IP-anonymisering som automatiskt maskerar en del av varje besökares IP och gör det praktiskt taget omöjligt att identifiera en specifik besökare.

En unik hash för e-postadressen som besökare anger behålls av statistiska skäl för att föra statistik över unika besökare över en tidsperiod. Denna hash är en irreversibel kodning av e-postadressen och det är matematiskt omöjligt att ta fram den faktiskta e-postadressen med hjälp av denna hash-kod. Dessa behålls i 13 månader.

3. Vem har tillgång till din information?

När du använder online-redigerare för Europass, dina uppgifter bearbetas en mycket kort tid av Europass webbservrar utan att de ses eller bearbetas av någon fysisk person. När de bearbetas tas dessa uppgifter bort omedelbart. Tillgången till Europass-servrarna är begränsad till auktoriserade tekniska operatörer som sköter och underhåller operativsystemet och Europass mjukvara och tjänster. De kontrakt som gäller Europass tekniska personal innehåller särskilda bindande avtal om sekretess och hemlighållande.

4. Hur skyddar och säkrar vi din information?

Data som byts under Europass 'Framställning online'-sessionen är skyddade från eventuellt oauktoriserat, illegalt tillgrepp under förmedlingen, genom att SSL (HTTPS) kryptering tillämpas (11/2005).

OBS: Det är tekniskt svårt att tillämpa kryptering på e-post som skickas med bifogade ifyllda meritförteckningar och språkpassdokument. E-post skickas därför utan att kryptering används.

De standardmässiga säkerhetsåtgärderna finns till för Europass-servrarnas värdwebbplats, dvs. de senaste uppdaterade filerna av operativsystem och mjukvara, antivirusskydd, brandvägg, regelmässig säkerhetskontroll och säkerhetsscanning av nätverket, tillämpad IT-säkerhetspolicy, sårbarhetstester och system för intrångsdetektion.

5. Hur kan du verifiera, modifiera eller radera dina personuppgifter?

Som angetts ovan sparas inga personuppgifter på något permanent vis på Europass servrar. Besökare kan föra över ifyllda Europass meritförteckningar eller språkpass från sina datorer till Europass-servern, och sedan fortsätta med verifiering, modifiering eller radering av valfri information i Europass-dokumentet. Denna procedur är dock temporär och lyder under samma regler avseende skydd som beskrivs här ovan (se också punkt 1).

6. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Som angetts ovan sker ingen som helst permanent lagring av uppgifter som matats in av besökare på Europass servrar.

Europass raderar automatiskt besöksloggar efter 13 månader (IP-adresser).

Europass tar automatiskt bort besökarnas anonymiserade hash-koder för e-post efter 13 månader.

7. Kontaktinformation

Som föremål för databehandling har du specifika rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter, eller har några frågor eller klagomål, ber vi dig konktakta webbplatsens controller genom att gå in på sidan 'Din åsikt' på Europass-webbplatsens övre menyrad.

Dina personuppgifter samlas bara in i den omfattning som krävs för att svara. Om Europass-webbplatsens controllers inte kan svara på din fråga skickar de vidare ditt e-postmeddelande till en annan kundtjänst. Du kommer att få veta, per e-post (om du har angett en e-postadress), vilken kundtjänst din fråga har vidarebefordrats till. Om du har några frågor om bearbetningen av din e-post och tillhörande personuppgifter ska du se till att ta upp dem i ditt meddelande.

Registrerade kan när som helst rådgöra med Cedefop:s personuppgiftsombud () eller vända sig till Europeiska datatillsynsmannen.

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg:

 • dina inställningar, t.ex. kontrast och textstorlek;
 • om du redan har svarat på en poppupp-enkät där vi undrar om du hittade det du sökte (så att du inte blir tillfrågad igen);
 • om du har accepterat att vi använder kakor på webbplatsen.

Kakorna de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Använder vi andra kakor?

Vi använder Matomo, den är gratis och den samlar in anonym användardata (t.ex. datorspecifikationer, typ och version av browser, den besökandes land etc.) för att spåra och redovisa datatrafik.

Kakor som används av Matomo gör det möjligt för oss att spåra följande information om besökare:

 • IP-adress (avidentifierad);
 • Slumpmässigt vald besökares unika id, Tidpunkt för det första besöket för en viss besökare, Tidpunkten för en viss besökares föregående besök, Antal besök för en viss besökare;
 • Datum och tidpunkt för anrop (besök på webbplatsen);
 • Plats: land, region, ort, ungefärlig latitud och longitud (geolokalisering);
 • Språk på den besökta sidan;
 • Webbläsarens version och insticksprogram (pdf, Flash, Java osv.), version på operativsystemet och enhets-id (användaragentrubrik);
 • Evenemang;
 • Filer som besökaren klickade på och laddade ner (nerladdning);
 • Sökning på webbplatsen.

När du använder Europass-funktionen för att ansluta till en molntjänst för att spara dina CV (“molninloggning”), så kommer respektive tjänst (Google eller Microsoft) efter inloggning ställa in sina egna kakor, över vilka vi inte har någon kontroll. Se motsvarande dataskyddspolicy och användarvillkor för dessa tjänster innan du använder dem.

4. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

5. Funktioner för att inte godkänna kakor

Som standard följs webbplatsbesökarna med hjälp av beständiga förstapartskakor från Matomo. Du kan välja att inte följa dig (opt-out). Om du ändrar dig kan du välja att följas igen (opt-in).

Dina navigeringsmöjligheter på Europass påverkas inte av att du avstår från att följa dig.

6. Alternativet ”Spåra inte”

”Spåra inte – Do Not Track” är en funktion som låter besökare välja att inte låta en webbplats följa dem oavsett skäl, t.ex. analystjänster, reklamnätverk och sociala plattformar.

Europass respekterar besökarnas val och kommer inte att följa besökare som har valt alternativet ”Spåra inte” i sina webbläsare. Om besökaren använder en webbläsare som inte har en spårningsfunktion aktiverad kommer kaknotifieringen som standard konfigureras för att inte tas med i analysen.

7. Avidentifiering av besökarnas IP-adresser

Matomo använder en IP-avidentifieringsmekanism som automatiskt döljer en del av besökarnas IP-adress. Därmed blir det i praktiken omöjligt att identifiera en viss besökare på Europass-portalen.

Språkpolitiken

Europass portalen är tillgänglig på de officiella språken i:

 • Europeiska unionen (medlemsstater, kandidatländer och potentiella kandidatländer) förhandlar;
 • Europeiska frihandelssammanslutningen / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz).