You are here

Rättsligt meddelande - Språkpolitiken

Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd för personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Cedefop (Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning) har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om dess initiativ och om EU-politik i allmänhet. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom försöker vi rätta till dem. Cedefop frånsäger sig dock allt ansvar för uppgifterna på webbplatsen.

Denna information är:

 • endast av allmän karaktär och inte avsedd för någon enskild fysisk eller juridisk person;
 • inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell;
 • ibland länkad till externa webbplatser över vilka Cedefop inte har någon kontroll och för vilka Cedefop inte tar något ansvar;
 • inte att betrakta som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver specifika råd bör du vända dig till en kvalificerad yrkesperson).

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument som finns att tillgå på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Bara Europeiska unionens lagstiftning offentliggjord i pappersutgåvan av Europeiska gemenskapernas officiella tidning är att anse som giltig.

Vi strävar efter att så långt möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på vår sida kan dock ha skapats eller ordnats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Cedefop frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka Cedefops ansvar i strid med krav som fastlagts i tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta Cedefops ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

© Europeiska unionen, 2002-2018

Om inget annat anges är återgivning tillåten under förutsättning att källan (© Europeiska unionen) och webbadressen (http://europass.cedefop.europa.eu) anges.

OBS: Europarådet och de Europeiska gemenskaperna innehar gemensam upphovsrätt till Europass-språkpasset. Återgivning är tillåten under samma villkor förutsatt att källorna (© Europeiska unionen och Europarådet) och webbplatsadresserna (http://europass.cedefop.europa.eu och http://www.coe.int/portfolio) även anges.

Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text- och multimediasekvenser (ljud, bilder, program osv.) innebär detta att ovanstående generella tillstånd inte gäller. Alla inskränkningar i rätten att använda materialet skall tydligt anges i förhandstillståndet.

Skydd för personuppgifter

Europeiska unionen har åtagit sig att skydda användarnas personliga integritet.

Policyn avseende "skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter" grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

Denna allmänna policy gäller gemenskapsinstitutionernas samtliga webbplatser inom domänen europa.eu.

Även om du kan navigera på de flesta av dessa webbplatser utan att lämna några uppgifter om dig själv, krävs det ibland att du lämnar personuppgifter för att få tillgång till de e-tjänster du önskar använda.

Webbplatser som kräver sådana personuppgifter behandlar dessa i enlighet med ovanstående förordning, och ger information om hur uppgifterna används i webbplatsens policy för integritetsskydd.

Gällande förhållningsregler:

 • För varje e-tjänst finns en registeransvarig som beslutar om syftena och sätten för behandling av personuppgifter. Denne kontrollerar också att e-tjänsten överensstämmer med webbplatsens policy för integritetsskydd
 • Inom varje EU-institution finns ett uppgiftsskyddsombud som kontrollerar att bestämmelserna i förordningen tillämpas och ger råd till de registeransvariga om hur de skall fullgöra sina skyldigheter (se artikel 24 i förordningen)
 • Den Europeiska datatillsynsmannen skall agera som oberoende tillsynsmyndighet för alla gemenskapsinstitutioner (se artiklarna 41-45 i förordningen)

Gemenskapsinstitutionernas webbplatser inom domänen europa.eu ger tillgång till länkar till webbplatser utanför domänen europa.eu. Eftersom vi inte kontrollerar dessa bör du kontrollera deras integritetsskyddspolicy.

Vad är en e-tjänst?

En e-tjänst på Europass är en tjänst eller resurs som finns att tillgå på Internet vars syfte är att förbättra kommunikationen mellan medborgarna och näringslivet å ena sidan och gemenskapsinstitutionerna å den andra.

Tre typer av e-tjänster erbjuds eller kommer att erbjudas på Europass:

 1. Informationstjänster som förser medborgare, media, näringsliv, förvaltningar och andra beslutsfattare med enkel och effektiv tillgång till information, och som därmed ökar insynen i och förståelsen för EU:s politik och verksamhet
 2. Interaktiva kommunikationstjänster som gör det möjligt att hålla en bättre kontakt med medborgarna, näringslivet, det civila samhället och offentliga aktörer, och som därigenom underlättar samråd om EU:s politik, liksom feedbackmekanismer, vars syfte är att påverka utformningen av EU:s politik, verksamhet och tjänster
 3. Förmedlingstjänster som kan användas för alla grundläggande kontakter med EU, t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till evenemang och anskaffning eller köp av dokument osv.

Europass e-tjänstens sekretesspolicy

1. Vilka e-tjänster erbjuds på Europass-webbplatsen?

På Europass-meritförteckningens och Språkpassets 'Framställning online'-sidor kan besökarna mata in sina uppgifter och i gengäld få en fil med denna information i Europass-format.

Europass servrar lagrar inte de meritförteckningar (CVs), språkpass eller europeiskt färdighetspass (ESP) som skapats genom online-redigeraren. Dock spars filer i det europeiska färdighetspasset (ESP) i 7 dygn för back-up-ändamål (exempelvis vid dålig anslutning) men är därefter fullständigt och permanent raderade.

Om en besökare väljer alternativet 'Spara' så skapas en diskfil (t.ex. CV-2559.doc) i en tillfällig mapp på Europass-servern. Så snart denna fil skickas till besökaren via den aktuella HTTP-anslutningen eller skickas till en e-postadress som besökaren angett så raderas denna fil permanent och oåterkalleligt från servern.

All bearbetning som utförs av Europass e-tjänst motsvarar kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personpersonuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

2. Vilken personlig information samlar vi in, i vilket syfte och med hjälp av vilken teknik?

Besökare behöver inte mata in några personuppgifter överhuvudtaget för att få tillgång till Europass webbplats. Besökarna har möjlighet, bara om de så önskar, att mata in personlig och icke personlig information i de avsedda formulären på 'Framställning online'-sidorna. Vid slutet av datainmatningen har besökarna möjlighet att få en fil i Europass-format. Anledningen till att man överhuvudtaget matar in personuppgifter eller personlig information är för att besökare ska kunna skapa och ladda ner och/eller skicka dokument per e-post i det särskilda Europass-formatet.

Information om IP-adress (Internet Protocol address), ålder, kön, språkkunskaper, arbetslivserfarenhet, nationalitet och medborgarskap som insamlas och används för statistiska ändamål granteras anonymitet. Sådan statistisk användning följer Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

Meddelanden som användare av Europass skickar med vårt kontaktformulär passerar Freshdesk, en molnbaserad hjälpplattform. Läs mer om de sekretessregler som gäller för Freshdesk.

3. Vem har tillgång till din information?

Dina uppgifter bearbetas en mycket kort tid av Europass webbservrar utan att de ses eller bearbetas av någon fysisk person. Tillgången till Europass-servrarna är begränsad till auktoriserade tekniska operatörer som sköter och underhåller operativsystemet och Europass mjukvara och tjänster. De kontrakt som gäller Europass tekniska personal innehåller särskilda bindande avtal om sekretess och hemlighållande.

4. Hur skyddar och säkrar vi din information?

Data som byts under Europass 'Framställning online'-sessionen är skyddade från eventuellt oauktoriserat, illegalt tillgrepp under förmedlingen, genom att SSL (HTTPS) kryptering tillämpas (11/2005).

OBS: Det är tekniskt svårt att tillämpa kryptering på e-post som skickas med bifogade ifyllda meritförteckningar och språkpassdokument. E-post skickas därför utan att kryptering används.

De standardmässiga säkerhetsåtgärderna finns till för Europass-servrarnas värdwebbplats, dvs. de senaste uppdaterade filerna av operativsystem och mjukvara, antivirusskydd, brandvägg, regelmässig säkerhetskontroll och säkerhetsscanning av nätverket, tillämpad IT-säkerhetspolicy, sårbarhetstester och system för intrångsdetektion.

5. Hur kan du verifiera, modifiera eller radera dina personuppgifter?

Som angetts ovan sparas inga personuppgifter på något permanent vis på Europass servrar. Besökare kan föra över ifyllda Europass meritförteckningar eller språkpass från sina datorer till Europass-servern, och sedan fortsätta med verifiering, modifiering eller radering av valfri information i Europass-dokumentet. Denna procedur är dock temporär och lyder under samma regler avseende skydd som beskrivs här ovan (se också punkt 1).

6. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Som angetts ovan sker ingen som helst permanent lagring av uppgifter som matats in av besökare på Europass servrar.

7. Kontaktinformation

Som föremål för databehandling har du specifika rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter, eller har några frågor eller klagomål, ber vi dig konktakta webbplatsens controller genom att gå in på sidan 'Din åsikt' på Europass-webbplatsens övre menyrad.

Dina personuppgifter samlas bara in i den omfattning som krävs för att svara. Om Europass-webbplatsens controllers inte kan svara på din fråga skickar de vidare ditt e-postmeddelande till en annan kundtjänst. Du kommer att få veta, per e-post (om du har angett en e-postadress), vilken kundtjänst din fråga har vidarebefordrats till. Om du har några frågor om bearbetningen av din e-post och tillhörande personuppgifter ska du se till att ta upp dem i ditt meddelande.

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg:

 • dina inställningar, t.ex. kontrast och textstorlek;
 • om du redan har svarat på en poppupp-enkät där vi undrar om du hittade det du sökte (så att du inte blir tillfrågad igen);
 • om du har accepterat att vi använder kakor på webbplatsen.

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

  3. Använder vi andra kakor?

  På vissa av våra sidor används ibland fler eller andra kakor än de som beskrivs ovan. Du kan läsa mer om dem i det särskilda meddelandet om kakor. Du kan behöva godkänna att kakorna sparas.

  Vi använder Google Analytics, den är gratis och den samlar in anonym användardata (t.ex. datorspecifikationer, typ och version av browser, den besökandes land etc.) för att spåra och redovisa datatrafik. Läs mer om Google’s hantering av sekretess.

  4. Hur du kan kontrollera kakorna

  Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

  Språkpolitiken

  Europass portalen är tillgänglig på de officiella språken i:

  • Europeiska unionen (medlemsstater, kandidatländer och potentiella kandidatländer) förhandlar;
  • Europeiska frihandelssammanslutningen / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz).