You are here

Statistik

All bearbetning som utförs av Europass e-tjänst motsvarar kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personpersonuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

Källa: Cedefop

North Macedonia