You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • öğrenme

  Tanım: 

  Kişinin bilgi, fikir ve değerler özümseyerek bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yeterlilik elde ettiği bir süreçtir.

  Açıklama: 
  • öğrenme kişisel düşünme, yeniden kurgulama ve sosyal etkileşimle meydana gelir;
  • öğrenme örgün, yaygın veya resmi olmayan ortamlarda gerçekleşebilir.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004; Avrupa Komisyonu, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenme bölgesi

  Tanım: 

  Çıkar sahiplerinin yerel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak çözümler düşünmek üzere kaynakları paylaşmak için işbirliği yaptığı bir bölgedir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenme içeriği

  Tanım: 

  Bir kişi veya grup tarafından bir öğrenme sürecinde öğrenilen konu ve faaliyetlerden oluşur.

  Kaynak: 
  Avrupa Eğitim Vakfı’ndan alınmıştır, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenme kuruluşu

  Tanım: 

  Öğrenmeyi teşvik eden ve kişilerin iş bağlamında kendinin, diğerlerinin ve tüm kuruluşun yararına öğrenip geliştiği ve bu gibi çabaların tanıtıldığı ve tanındığı bir kuruluştur.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenme sonuçları / öğrenme edinimleri

  Tanım: 

  Bir kişinin bir öğrenme sürecini tamamladıktan sonra elde ettiği ve/veya kanıtlayabildiği bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler bütünüdür.

  Kaynak: 
  Cedefop 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenme sonuçlarının aktarılabilirliği

  Tanım: 

  Bilgi, beceri ve yeterliliklerin yeni bir mesleki ortam veya eğitim ortamında kullanılabilme ve/veya onaylanma ve belgelendirilme derecesidir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenme sonuçlarının belgelendirmesi

  Tanım: 

  Bir kişinin elde ettiği bir dizi öğrenme sonucunun (bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yeterliliklerin), yetkili bir organ tarafından önceden belirlenmiş bir standarda göre değerlendirilmiş ve onaylanmış olduğunu beyan eden bir sertifika, diploma veya unvan verilmesi sürecidir.

  Açıklama: 

  belgelendirme öğrenmenin örgün, yaygın veya resmi olmayan ortamlarda elde edilen sonucunu onaylayabilir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenme sonuçlarının değerlendirmesi

  Tanım: 

  Bir kişinin bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yeterliliklerini önceden belirlenmiş kriterlere (öğrenim beklentileri, öğrenme sonuçlarının ölçümü) göre takdir etme sürecidir. Değerlendirmeyi tipik olarak onaylama ve belgelendirme izler.

  Açıklama: 

  literatürde, ‘assessment’ anlamındaki ‘değerlendirme’ genellikle kişilerin değerlendirilmesi anlamına gelirken ‘evaluation’ anlamındaki ‘değerlendirme’ daha ziyade tedarikçilerin eğitim ve mesleki eğitim yöntemlerine ilişkin değerlendirmenin ifadesine yönelik kullanılmaktadır.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenme sonuçlarının onaylanması

  Tanım: 

  Bir kişinin örgün, yaygın veya resmi olmayan bir ortamda edindiği öğrenme sonuçlarının (bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler) önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmiş ve bir onaylama standardının koşullarına uygun olduğunun yetkili bir organ tarafından tasdik edilmesidir. Onaylama genellikle belgelendirmeyle sonuçlanır.

  Kaynak: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenme sonuçlarının tanınması

  Tanım: 

  Resmi tanıma: beceri ve yeterliliklere aşağıdaki yollardan biriyle resmi statü kazandırma süreci:

  • ehliyet verilmesi (sertifika, diploma veya unvan) ya da;
  • denklik, kredi birimleri veya muafiyet verilmesi, kazanılan beceri ve/veya yeterliliklerin onaylanması.

  ve/veya

  Sosyal tanıma: beceri ve/veya yeterliliklerin değerinin ekonomik veya sosyal çıkar sahipleri tarafından tanınması.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenme toplumu

  Tanım: 

  Toplumun tüm sektörleri arasında etkin yerel ortaklıklar geliştirmek yoluyla bir öğrenme kültürünü teşvik eden ve bireyleri ve örgütleri öğrenme konusunda destekleyen ve motive eden bir toplumdur.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenme yardımcısı

  Tanım: 

  Elverişli bir öğrenme ortamı oluşturarak bilgi ve becerilerin edinimini teşvik eden herkes olup, buna herhangi bir öğretme, eğitme, gözetim veya rehberlik işlevini yerine getirenler de dahildir. Yardımcı, öğrenme süreci boyunca kılavuz ilkeler, geri besleme ve tavsiyeler sunarak öğrencinin bilgi ve beceri geliştirmesine yardımcı olur.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğrenmenin değerlendirilmesi

  Tanım: 

  (Örgün veya yaygın) öğrenmeye katılımın ve sonuçlarının, içsel değerine ilişkin bilgilendirmek ve öğrenmenin ödüllendirilmesi için, teşvik edilmesi sürecidir.

  Kaynak: 
  Avrupa Komisyonu, 2001’de Cedefop, 2001.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • öğretmen

  Tanım: 

  Görevi bir eğitim veya mesleki eğitim kurumunda öğrencilere bilgi, teknik bilgi veya beceri kazandırmak olan bir kişidir.

  Açıklama: 

  bir öğretmen, mesleki eğitim programları/kursları düzenlemek ve gerçekleştirmek ve genel veya özel, teorik veya pratik bilgi aktarmak gibi birden fazla görevi yerine getirebilir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004; AFPA 1992.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • okuldan terk

  Tanım: 

  Bir eğitim veya mesleki eğitim programından, programın tamamlanmasından önce ayrılmadır.

  Açıklama: 
  • bu terim hem bir kursu bitirmeme sürecini (okulu erken bırakma) hem de bunu bitirmeyen kişileri (okulu erken bırakanları) ifade eder;
  • okuldan terk kapsamında, okulu erken bırakanların yanında, eğitim veya mesleki eğitimi tamamlamış ama sınavlarda başarısız olmuş öğrenciler de bulunabilir.
  Kaynak: 
  Ohlsson, 1994’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • okuldan veya mesleki eğitimden işe geçis

  Tanım: 

  Eğitim veya mesleki eğitimden istihdama geçiş süreci olup, eğitimi bitirme ve işgücü piyasasına girme arasındaki dönemi kapsar.

  Açıklama: 

  okul ve istihdam arasındaki geçiş (bütünleşme yolu, düzey ve statüye göre istihdam tipi ve süresi) karmaşıktır. Bütünleşme pek çok faktöre (cinsiyet, yaş, ehliyet, istihdam politikası, verilen rehberlik ve danışmanlık, vs.) bağlıdır.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • onaylayan kurum

  Tanım: 

  Bir değerlendirme ve onaylama sürecini takiben, bir kişinin öğrenme sonuçlarını (bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler) resmen tanıyan ehliyetler (sertifika, diploma veya unvan) veren bir kurumdur.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • örgün öğrenme

  Tanım: 

  Düzenli ve yapılandırılmış bir ortamda gerçekleşen öğrenme (örneğin bir eğitim veya mesleki eğitim kurumunda ya da iş başında) olup, (hedefler, zaman veya kaynaklar anlamında) açık bir şekilde öğrenme olarak belirlenmiştir. Örgün öğrenme öğrencinin bakış açısından maksatlıdır. Tipik olarak onaylama ve belgelendirmeyle sonuçlanır.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ortaöğretim olgunluk sınavı / bakalorya

  Tanım: 

  Üst düzey ortaöğretimin sonunda, bir değerlendirme usulunü takiben, öğrencilerin öğrenme sonuçlarını onaylama ve belgelendirme amacıyla uygulanan bir sınavdır.

  Açıklama: 
  • ortaöğretim olgunluk sınavı bütün Üye Devletler’de bulunmaz;
  • ulusal düzeyde, yüksek öğretime sistematik giriş garanti etmeyen ortaöğretim olgunluk sınavları farklı isimler alır, örneğin:

  Avusturya

  • Reifeprüfungszeugnis (general upper secondary, general access to higher education) or Reife- und Diplomprüfungszeugnis (vocational upper secondary, double qualification: general access to higher education and vocational qualifications)
  • Berufsreifeprüfungszeugnis (general access to higher education, includes validation of knowledge, skills and competences acquired on the job)

  Almanya

  • Abitur
  • Fachabitur

  İrlanda

  • Leaving certificates (Olgunluk/Yeterlik sınavları)

  Fransa

  • Baccalauréat:
   • baccalauréat général (genel eğitim);
   • baccalauréat technologique (genel ve teknik eğitim);
   • baccalauréat professionnel (belirli bir meslek kazandıran mesleki eğitim)

  Portekiz

  • Diploma do ensino secundário (genel eğitim)
  • Diploma de qualificação (genel ve mesleki eğitim / çifte belgelendirme)

  Birleşik Krallik

  • akademik düzeyler
   • GCE A level (advanced general certificate of education)
   • GCE AS level (advanced subsidiary general certificate of education)
   • NQ advanced higher (national qualifications advanced higher level)
   • NQ higher (national qualifications higher level)
   • Scottish baccalaureate
   • Welsh baccalaureate
  • mesleki düzeyler
   • GCE A levels in applied subjects (advanced general certificate of education in applied subjects)
   • GCE AS levels in applied subjects (advanced subsidiary general certificate of education in applied subjects)
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004; Ministère de l’éducation nationale.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • özel ihtiyaçlar eğitimi

  Tanım: 

  Engelli çocukların veya optimal ilerlemeyi engellediği bilinen pek çok başka sebepten okula gidemeyen çocukların özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim faaliyeti veya desteğidir.

  Açıklama: 

  “özel ihtiyaçlar eğitimi” terimi şu anda “özel eğitim” yerine tercih edilmektedir. Eski terim esas olarak engelli çocukların, normal okul veya üniversite sisteminden ayrı olarak veya bunun dışındaki özel okul veya kurumlarda gerçekleştirilen eğitimi olarak anlaşılıyordu. Bugün pek çok ülkede engelli çocukların büyük bir oranı aslında normal sisteme dahil kurumlarda eğitilmektedir.

  Kaynak: 
  Unesco, 1997’ye dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO