You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • sayısal bölünme / sayısal uçurum

  Tanım: 

  Topluluklar arasında, bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) erişebilen ve etkin olarak kullanabilenlerle bunu yapamayanlar arasındaki farktır.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sayısal okuryazarlık

  Tanım: 

  Bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanma yeterliliği.

  Açıklama: 

  digital competence is underpinned by basic skills in ICT: use of computers to retrieve, assess, store, produce, present and exchange information, and to communicate and participate in collaborative networks via the Internet.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sektör

  Tanım: 

  Aynı ana ekonomik faaliyete (örneğin kimyasallar) sahip bir şirketler grubudur.

  ya da

  Çeşitli şirketlerde ortak olan bir çapraz mesleki faaliyetler kategorisidir (örneğin pazarlama).

  Kaynak: 
  Cedefop; Avrupa Komisyonu, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sertifika / diploma / unvan

  Tanım: 

  Bir kişinin önceden belirlenmiş bir standarda göre bir değerlendirmeyi veya onaylamayı takiben başarılarını kaydeden, onaylayan kurum tarafından verilen resmi bir belgedir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sivil toplum

  Tanım: 

  Toplumun, Devlet ve pazarın yanı sıra, kurumları, grupları ve kuruluşları (yapılandırılmış veya gayrı resmi) kapsayan, vatandaşlar ve kamu makamları arasında aracı görevi görebilen bir ‘üçüncü sektör’üdür.

  ya da

  Üyelerinin kamu yararına yönelik hedefleri ve yükümlülükleri bulunan ve aynı zamanda kamu makamları ile vatandaşlar arasında aracı görevi gören tüm örgütsel yapıların toplamıdır.

   

  Kaynak: 
  (1) Avrupa Komisyonu, 2004’te Cedefop, 2001. (2) Ekonomik ve Sosyal Komite, 1999.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sosyal dahil etme

  Tanım: 

  Kişilerin veya kişi gruplarının toplumla vatandaşlar veya çeşitli kamusal sosyal ağların üyeleri olarak bütünleşmesidir. Sosyal dahil etmenin kökü temel olarak işgücü piyasası veya ekonomik içermede bulunur.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sosyal diyalog

  Tanım: 

  Sosyal taraflar arasında danışma, diyalog ve toplu pazarlığın teşvikine yönelik bir alışveriş sürecidir.

  Açıklama: 
  • sosyal diyalog çift taraflı (çalışan ve işverenlerin temsilcileriyle birlikte) veya üç taraflı (ayrıca kamu makamları ve/veya sivil toplum temsilcilerini, STK’ları, vs. de dahil ederek) olabilir;
  • sosyal diyalog çeşitli seviyelerde (şirket, sektörel / sektörlerarası ve yerel / bölgesel / ulusal / uluslarötesi) gerçekleşebilir;
  • uluslararası düzeyde, sosyal diyalog, ilgili ülkelerin sayısına bağlı olarak, çift taraflı, üç taraflı veya çok taraflı olabilir.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sosyal taraflar

  Tanım: 

  Sosyal diyalogun iki tarafını oluşturan işveren birlikleri ve sendikalardır.

  Açıklama: 
  • ‘sosyal taraf’ kavramı Fransa ve Almanya’da ortaya çıkmış olup, daha sonra AB çevrelerinde kabul görmüştür;
  • üç taraflı sosyal diyalog ayrıca kamu makamları ve/veya sivil toplum temsilcileri, STK’lar, vs.’yi de içerir.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • standart

  Tanım: 

  Beklenen beklenti, yükümlülük, gereksinim veya normdur.

  Açıklama: 

  Standartlar birkaç türe ayrılabilir:

  • eğitim standardı öğrenme hedefleri, müfredat içeriği, giriş koşullarına yönelik ifadelerin yanı sıra öğrenme hedeflerinin karşılanması için gereken kaynaklar anlamına gelir;
  • mesleki standart belirli bir işle ya da belirli bir iş için gereken bilgi, beceri ve anlayışla ilgili faaliyet ve görevlere yönelik ifadeler anlamına gelir;
  • değerlendirme standardı değerlendirilecek öğrenme sonuçları, değerlendirilen kişi tarafından ulaşılması gereken performans düzeyi ve kullanılan yöntembilime yönelik ifadeler anlamına gelir;
  • onaylama standardı değerlendirilecek öğrenme sonuçları, kullanılan değerlendirme yöntembiliminin yanı sıra ulaşılacak performans düzeyine yönelik ifadeler anlamına gelir;
  • belgelendirme standardı bir sertifika veya diploma edinmek için geçerli kuralların yanı sıra verilen haklara yönelik ifadeler anlamına gelir.

  Sisteme bağlı olarak, bu standartlar ayrı olarak tanımlanabilir veya aynı belgenin bir parçası olabilir.

  Kaynak: 
  Cedefop; ISO, 1996.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sürekli eğitim ve mesleki eğitim

  Tanım: 

  Temel eğitim ve mesleki eğitimden veya çalışma hayatına girdikten sonraki eğitim ya da mesleki eğitim olup, kişilere aşağıdakiler konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır:

  • bilgi ve/veya becerilerinin iyileştirilmesi ya da güncellenmesi;
  • bir kariyer hamlesi ya da yeniden eğitim için yeni beceri kazanmaları;
  • kişisel veya profesyonel gelişimlerinin devam ettirilmesi.
  Açıklama: 

  sürekli eğitim ve mesleki eğitim yaşam boyu öğrenmenin bir parçası olup, her türlü eğitimi (genel, uzmanlık veya mesleki, örgün veya yaygın, vs.) kapsayabilir. Kişilerin istihdam edilebilirliği için hayati öneme sahiptir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO