You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • yaparak öğrenme

  Tanım: 

  Önceki bir eğitimle veya bu tip eğitim olmaksızın bir görevin yinelenen uygulamasıyla edinilen öğrenmedir.

  Açıklama: 

  learning by doing is also referred to as experiential learning.

  Kaynak: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Yaşam boyu öğrenim için Avrupa yeterlilikler çerçevesi (EQF)

  Tanım: 

  Ulusal, uluslararası veya sektörel düzeyde geliştirilen ehliyet sistemlerindeki yeterlilik düzeylerinin tanımlanması ve karşılaştırılmasına yönelik bir referans aracıdır.

  Açıklama: 
  • EQF'nin başlıca unsurları, gönüllü işbirliği için öğrenme sonuçları (bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler bütünü) ile mekanizmaları ve ilkeleri anlamında tanımlanan 8 referans düzeyidir;
  • bu sekiz düzey temel bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanıyanlardan en yüksek düzeydeki akademik ve profesyonel ile mesleki eğitim ve öğretime verilen tüm yeterlilikleri kapsar;
  • EQF yeterlilik sistemlerine yönelik bir çeviri aracıdır.
  Kaynak: 
  Avrupa Komisyonu, 2006a’ya dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • yaşam boyu öğrenme

  Tanım: 

  Yaşam süresince gerçekleştirilen, kişisel, sosyal ve/veya mesleki gerekçelerle bilgi, teknik bilgi, beceri, yeterlilik ve/veya ehliyetlerin iyileştirilmesini sağlayan tüm öğrenme faaliyetleridir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • yaşam çapında öğrenme

  Tanım: 

  (Kişisel, sosyal veya mesleki) faaliyetlerin tamamında ve her etabında gerçekleşen örgün, yaygın veya resmi olmayan öğrenmedir.

  Açıklama: 

  yaşam çapında öğrenme yaşam boyu öğrenmenin bir boyutudur.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • yaygın öğrenme

  Tanım: 

  (Öğrenme hedefleri, öğrenme zamanı veya öğrenme desteği anlamında) açıkça öğrenme olarak tanımlanmamış planlı faaliyetlerde saklı bulunan öğrenmedir. Yaygın öğrenme öğrencinin bakış açısından maksatlıdır.

  Açıklama: 
  • yaygın öğrenme sonuçları onaylanarak sonunda belgelendirilebilir;
  • yaygın öğrenme bazen yarı yapılandırılmış öğrenme olarak tanımlanır.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • yeni temel beceriler

  Tanım: 

  Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) becerileri, yabancı diller, sosyal, örgütsel ve iletişim becerileri, teknoloji kültürü, girişimcilik gibi becerilerdir.

  Açıklama: 

  yeni temel beceriler, temel becerilerle birlikte çağdaş bilgi toplumunda gelişmesi gereken anahtar yeterlilikleri teşkil etmektedir.

  Kaynak: 
  Avrupa Birliği Konseyi, 2000.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • yeniden eğitim

  Tanım: 

  Kişilerin ya yeni bir mesleğe ya da yeni mesleki faaliyetlere erişim sağlayan yeni beceriler edinmesini sağlayan eğitimdir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • yeterlilik

  Tanım: 

  Öğrenme sonuçlarını belirli bir bağlamda (eğitim, iş, kişisel veya mesleki gelişim) gerektiği şekilde uygulayabilme becerisidir.

  Açıklama: 

  yeterlilik bilişsel (teori, kavramlar veya zımni bilgi içeren) unsurlarla sınırlı değildir; ayrıca işlevsel (teknik becerilerle ilgili) yönlerin yanı sıra kişilerarası sıfatlar (örneğin sosyal veya örgütsel beceriler) ve etik değerleri de kapsar.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004, Avrupa Komisyonu, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • yeterlilik çerçevesi

  Tanım: 

  Yeterliliklerin öğrenme sonuçlarının belirli düzeyleri için geçerli olan bir dizi kritere (örneğin tanımlayıcılar kullanılarak) göre geliştirilmesi ve sınıflandırılmasına (örneğin ulusal veya sektörel düzeyde) yönelik bir araçtır.

  Açıklama: 

  Bir yeterlilik çerçevesi aşağıdakiler için kullanılabilir:

  • bilgi, beceri ve yeterlilikler için ulusal standartlar oluşturulması;
  • eğitim kalitesinin teşvik edilmesi;
  • ehliyetlerin koordinasyonu ve/veya bütünleştirilmesine yönelik bir sistem oluşturulması ve ehliyetleri birbirleriyle ilişkilendirerek karşılaştırılabilmelerinin sağlanması;
  • öğrenmeye erişimin, öğrenme sonuçlarının aktarımının ve öğrenmede ilerlemenin teşvik edilmesi.
  Kaynak: 
  Avrupa Komisyonu, 2006a; OECD, 2007’ye dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • yeterlilik sistemi

  Tanım: 

  Eğitim ve mesleki eğitimi işgücü piyasası ve sivil topluma bağlayan öğrenme sonuçları ile diğer mekanizmaların tanınmasıyla ilişkili tüm faaliyetlerdir. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur:

  • ehliyet politikasının tanımı, mesleki eğitim tasarımı ve uygulanması, kurumsal düzenlemeler, finansman, kalite güvencesi;
  • öğrenme sonuçlarının değerlendirmesi, onaylanması ve belgelendirmesi.
  Açıklama: 

  a national qualifications system may be composed of several subsystems and may include a national qualifications framework.

  Kaynak: 
  Avrupa Komisyonu, 2006a’ya dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • yetişkin eğitimi

  Tanım: 

  Temel eğitimden sonra yetişkinlere mesleki ve/veya kişisel amaçlarla verilen ve aşağıdakileri hedefleyen genel veya mesleki eğitim:

  • yetişkinler için kendilerini özellikle ilgilendiren konularda genel eğitim sunmak (örneğin açık üniversitelerde);
  • kişilerin temel eğitim veya mesleki eğitimlerinde daha önce edinmedikleri temel beceriler konusunda denkleştirici öğrenim sunmak (okuma yazma, matematik gibi) ve böylece;
  • çeşitli sebeplerle ilk eğitim veya mesleki eğitimde kazanılmamış yeterliliklere erişim sağlamak;
  • belirli bir alanda bilgi, beceri veya yeterlilik edinmek, geliştirmek veya güncellemek: bu sürekli eğitim ve mesleki eğitim’dir.
  Açıklama: 

  yetişkin eğitimi sürekli eğitim ve mesleki eğitime yakın, ama bunlarla eşanlamlı değildir.

  Kaynak: 
  Avrupa Eğitim Vakfı 1997; Cedefop, 2004’ten alınmıştır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR
 • yol gösterme

  Tanım: 

  Bir gence veya işe yeni başlayan birine (yani yeni bir öğrenme toplumu ya da kuruluşuna katılan bir kimse) rol modeli, rehber, çalıştırıcı, koç veya sırdaş görevi gören deneyimli bir kişi tarafından çeşitli şekillerde sağlanan rehberlik ve destektir.

  Kaynak: 
  Bolton, 1980’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO