You are here

Rīcības darbības vārdu vārdnīca

Vārdnīca piedāvā daudzās valodās saskaņotu terminoloģiju, ar kuras palīdzību var aizpildīt un tulkot pielikumu kvalifikāciju apliecinošanam dokumentam. Vairākās dalībvalstīs īstenotie projekti liecina, ka neatkarīgi no nozares un līmeņa ir iespējams aprakstīt ar noteikta darba specifiku saistītās galvenās prasmes un iemaņas, lietojot ierobežotu daudzumu darbības vārdu.

Vārdnīca sastāv no septiņām daļām atbilstoši galvenajām prasmju un kompetenču jomām:

 • informācijas pārvaldība;
 • konsultēšana/ atbalsts;
 • ražošana (preču un pakalpojumu);
 • darba organizēšana/ vadīšana;
 • cilvēkresursu vadīšana un profesionālā apmācība;
 • tirgzinības un grāmatvedība;
 • izpēte un attīstība.

Lejupielādēt (Excel)

 • pielāgot

  Definīcija: 

  nedaudz izmainīt, lai panāktu precīzu darbību

  Examples of use: 
  mašīnu, iekārtu, ražošanas sistēmu, ražošanas procesu, instrumentus
 • konsultēt

  Definīcija: 

  sniegt padomu/ konsultāciju

  Examples of use: 
  vadībai, darbiniekiem
 • piešķirt

  Definīcija: 

  atvēlēt kaut ko noteiktam mērķim

  Examples of use: 
  resursus
 • analizēt (sastāvdaļas)

  Definīcija: 

  veikt matemātisku, ķīmisku, gramatisku analīzi

  Examples of use: 
  sastāvdaļas, asins sastāvu
 • analizēt (informāciju)

  Definīcija: 

  rūpīgi izpētīt, lai atklātu cēloņus, nozīmīgas pazīmes, īpašības utt.

  Examples of use: 
  informāciju, datus
 • sagaidīt/plānot

  Definīcija: 

  jau iepriekš paredzēt un rīkoties

  Examples of use: 
  darbu, kustību
 • sagaidīt / plānot

  Definīcija: 

  jau iepriekš paredzēt un rīkoties

  Examples of use: 
  darbu, kustību
 • pielietot (noteikumus)

  Definīcija: 

  praktiski lietot

  Examples of use: 
  principus, noteikumus, standartus (higiēnas, drošības)
 • pielietot tirgzinību (mārketinga) metodes

  Definīcija: 

  pielietot metodes, lai veicinātu pārdošanu

  Examples of use: 
  tirgū
 • savienot, samontēt

  Definīcija: 

  sastiprināt kopā (kaut piemēram , mašīnas, sastāvdaļas)

  Examples of use: 
  sastatnes, iekārtas, sastāvdaļas
 • novērtēt (profesionālo apmācību)

  Definīcija: 

  spriest par kaut kā vērtību, darbību

  Examples of use: 
  personālu, profesionālās apmācības pasākumu
 • novērtēt (vajadzības)

  Definīcija: 

  spriest par vērtību, nozīmību

  Examples of use: 
  vajadzības, grūtības, risku, iemaņas
 • asistēt (vadībai)

  Definīcija: 

  palīdzēt, sniegt atbalstu

  Examples of use: 
  vadībai
 • audzēt, selekcionēt

  Definīcija: 

  radīt vai audzēt jaunas vai uzlabotas šķirnes (dzīvnieku vai augu)

  Examples of use: 
  dzīvniekus
 • noteikt izmaksas

  Definīcija: 

  noteikt, paredzēt produkta, pakalpojumu cenu

  Examples of use: 
  tāmei, ieguldījumiem
 • būvēt

  Definīcija: 

  veidot/ celt, savienojot atsevišķas detaļas

  Examples of use: 
  sienu, struktūru
 • pirkt

  Definīcija: 

  iegūt kaut ko, samaksājot vai apsolot samaksāt noteiktu summu

  Examples of use: 
  preces, pakalpojumus
 • aprēķināt

  Definīcija: 

  atrisināt problēmu ar matemātiskām darbībām, noteikt rezultātu ar aprēķinu palīdzību

  Examples of use: 
  vērtību
 • kalibrēt

  Definīcija: 

  noteikt (mērinstumentu u.c) precizitāti

  Examples of use: 
  ierīci, instrumentu, darbarīku
 • iekarot (pasūtījumus, abonentus)

  Definīcija: 

  aktīvi vākt balsis, pasūtījumus, reklamēt utt.

  Examples of use: 
  tirgu, klientus
 • veikt

  Definīcija: 

  padarīt līdz beigām, izpildīt

  Examples of use: 
  pārbaudi, kvalitātes kontroli, apsekojumu, uzdevumu, darbu, ekpluatāciju, interviju, medicīnisko pārbaudi vai ārstēšanu, labošanu, ražošanu, ražas novākšanu, operāciju/manipulāciju, plānošanu, uzmērīšanu, transakciju, montāžu, pielāgošanu, piegādi, iekārtas uzstādīšanu, transportēšanu, diagnosticēšanu, novērtēšanu, bagāžas reģistrāciju, medicīniskas analīzes, tehnisku pārbaudi, izpildi
 • pārbaudīt

  Definīcija: 

  izpētīt faktu, produktu u.c., lai pārliecinātos par precizitāti, kvalitāti, it īpaši ātri vai neformāli

  Examples of use: 
  atbilstību, kvalitāti, iekārtu, darba kārtību
 • mazgāt/ tīrīt

  Definīcija: 

  atbrīvot no netīrumiem

  Examples of use: 
  detaļas, telpas
 • sadarboties

  Definīcija: 

  strādāt kopā ar citiem kopējā projektā

  Examples of use: 
  projektā, izmēģinājumos, vadībā, darbinieku novērtēšanā/ rekrutēšanā, iekārtu uzturēšanā, stratēģijas izstrādāšanā, loģistikā, profilakses darbā, pētījumos
 • iegūt (datus)

  Definīcija: 

  vākt, apkopot

  Examples of use: 
  informāciju, datus
 • salīdzināt

  Definīcija: 

  izpētīt, lai atrastu kopīgo un atšķirīgo

  Examples of use: 
  datus, informāciju, rezultātus
 • sastādīt

  Definīcija: 

  izveidot, apkopot no citiem materiāliem vai avotiem

  Examples of use: 
  sarakstu, katalogu
 • noslēgt

  Definīcija: 

  vienoties par kaut ko, novest līdz beigām

  Examples of use: 
  tirgu, līgumu, izpārdošanas
 • konfigurēt/ uzstādīt (iekārtu)

  Definīcija: 

  salikt noteiktā veidā

  Examples of use: 
  iekārtu, datoru, darba telpu
 • kontaktēties

  Definīcija: 

  varbūt saistībā, saskarē

  Examples of use: 
  ar piegādātājiem, klientiem
 • kontrolēt/vadīt

  Definīcija: 

  regulēt vai darbināt (mašīnu, ierīci)

  Examples of use: 
  mašīnu
 • koordinēt

  Definīcija: 

  organizēt vai apvienot atsevišķus elementus harmoniskā darbībā

  Examples of use: 
  cilvēkus, darbu, ražošanas procesu, darba izpildi
 • radīt (datubāzi)

  Definīcija: 

  izveidot

  Examples of use: 
  datubāzi
 • kultivēt

  Definīcija: 

  audzēt un novākt vai izkopt (augus) ar darba un iemaņu palīdzību

  Examples of use: 
  augus, labību
 • sagriezt/sazāģēt

  Definīcija: 

  sadalīt gabalos

  Examples of use: 
  būvmateriālus, kokus
 • izskatīt (dokumentu kopumu)

  Definīcija: 

  nodarboties ar

  Examples of use: 
  dokumentu kopumu, sūdzību
 • nolemt par

  Definīcija: 

  izšķirties par, nokārtot

  Examples of use: 
  politiku, līdzekļu izlietojumu
 • definēt

  Definīcija: 

  precīzi noteikt (vārda, termina u.c.) nozīmi

  Examples of use: 
  datu bāzi, terminu
 • deleģēt

  Definīcija: 

  iedot vai piešķirt pienākumus vai varu kādam citam kā pārstāvim vai aģentam

  Examples of use: 
  uzdevumus
 • piegādāt

  Definīcija: 

  nogādāt preces līdz nepieciešamajai vietai vai vietām

  Examples of use: 
  produktus
 • demonstrēt (tirgzinības)

  Definīcija: 

  rādīt un skaidrot(ierīces, produkta utt.) izskatu, darbību

  Examples of use: 
  produktu
 • aprakstīt

  Definīcija: 

  raksturot kaut ko ar vārdiem

  Examples of use: 
  produktu, darbības jomu
 • izstrādāt (profesionālās apmācības pasākumu)

  Definīcija: 

  izveidot kaut kā struktūru vai formu, veidojot paraugu, plānu, skici

  Examples of use: 
  profesionālās apmācības pasākumu
 • izstrādāt (izpēte un attīstība)

  Definīcija: 

  izstrādāt kaut kā struktūru vai formu, veidojot skices, plānus, paraugus

  Examples of use: 
  stratēģiju, līdzekļus, kārtību, metodi
 • noteikt

  Definīcija: 

  atklāt kaut kā klātbūtni

  Examples of use: 
  defektu, nepilnību, slimību
 • attīstīt (metodi, procesu)

  Definīcija: 

  detalizēti izstrādāt

  Examples of use: 
  metodi, procesu
 • diagnosticēt

  Definīcija: 

  atklāt kaut kā klātbūtni

  Examples of use: 
  kvalitāti, kļūdas
 • novirzīt

  Definīcija: 

  pastāstīt vai parādīt kādam, kā kaut kur nokļūt

  Examples of use: 
  klientus, apmeklētājus
 • demontēt

  Definīcija: 

  noņemt, izjaukt

  Examples of use: 
  mašīnu, ierīci
 • izplatīt

  Definīcija: 

  izdalīt

  Examples of use: 
  informāciju, pastu
 • sastādīt līgumu

  Definīcija: 

  formulēt un uzrakstīt pēc konkrēta parauga

  Examples of use: 
  darba līgumu
 • zīmēt (plānu)

  Definīcija: 

  atveidot (formu, figūru, attēlu) ar līnijām, izmantojot zīmuli vai pildspalvu

  Examples of use: 
  plānu
 • sastādīt

  Definīcija: 

  formulēt un uzrakstīt noteiktā veidā

  Examples of use: 
  pārskatu, dokumentu, līgumu, piedāvājumu u.c.
 • likvidēt

  Definīcija: 

  izņemt, novērst, likt pazust

  Examples of use: 
  nepilnības, brāķētus produktus
 • izpētīt

  Definīcija: 

  rūpīgi un detalizēti aplūkot

  Examples of use: 
  dokumentu, priekšlikumu, tēmu
 • apmainīties (ar) (informāciju)

  Definīcija: 

  sniegt vai/un saņemt

  Examples of use: 
  idejām, informāciju, uzskatiem, viedokļiem
 • paplašināt (kapacitāti)

  Definīcija: 

  izveidot lielāku apjomā, izmēros, paaugstināt

  Examples of use: 
  kapacitāti, departamentu
 • eksperimentēt (izpēte un attīstība)

  Definīcija: 

  veikt eksperimentus

  Examples of use: 
  ar ierīci, prototipiem, metodēm
 • izskaidrot

  Definīcija: 

  Padarīt kaut ko saprotamu, parādot skaidru un detalizētu lietas uzbūvi, darbības principus utt.

  Examples of use: 
  dokumentu, priekšlikumu, tēmu
 • izvilkt

  Definīcija: 

  iegūt (informāciju) no kāda avota vai situācijas

  Examples of use: 
  informāciju no avota
 • atrast aizvietotāju (personālu)

  Definīcija: 

  aizstāt vienu darbinieku ar citu

  Examples of use: 
  darbiniekiem
 • noteikt (cenu/tarifu)

  Definīcija: 

  vienoties, izlemt par cenu

  Examples of use: 
  cenu/tarifu (produktiem, pakalpojumiem)
 • sekot

  Definīcija: 

  1) cieši un nepārtraukti vērot 2) darboties saskaņā ar

  Examples of use: 
  1) ražošanas ciklam, darbiem 2) instrukcijai
 • sekot (mārketingam)

  Definīcija: 

  turpināt darbību pēc tās uzsākšanas, lai uzlabotu tās efektivitāti

  Examples of use: 
  mārketingam, kampaņai
 • identificēt (noteikt) (nepieciešamos cilvēku resursus)

  Definīcija: 

  pierādīt vai atpazīt, ka kāds ir konkrētā persona vai lieta

  Examples of use: 
  nepieciešamos cilvēku resursus, profesionālās apmācības nepieciešamību
 • sniegt

  Definīcija: 

  nodot (informāciju)

  Examples of use: 
  informāciju
 • īstenot

  Definīcija: 

  realizēt dzīvē, izpildīt

  Examples of use: 
  principus, likumus, standartus (higiēnas, drošības)
 • uzlabot

  Definīcija: 

  padarīt kaut ko kvalitatīvi labāku

  Examples of use: 
  aprūpi, ierīci, ražošanas sistēmu, iekārtu, ražošanas procesu, darbarīkus
 • iejaukties

  Definīcija: 

  ieņemt noteicošu lomu, lai noteiktu vai mainītu lietu gaitu vai rezultātus

  Examples of use: 
  problēmas risināšanā, procesā, tehniskās sagatavošanas procesā, konfliktā
 • izrakstīt rēķinu (par produktu, pakalpojumiem)

  Definīcija: 

  iedot pircējam rēķinu

  Examples of use: 
  par produktu, pakalpojumiem
 • iekraut

  Definīcija: 

  novietot vai saņemt (kravu, preces u.c.) kuģī, kravas mašīnā

  Examples of use: 
  kravu
 • uzturēt kārtībā/aprūpēt

  Definīcija: 

  turēt labā kārtībā

  Examples of use: 
  iekārtu, rūpnīcu, datortīklu, dārzu
 • vadīt (komandu)

  Definīcija: 

  likt, pavēlēt

  Examples of use: 
  komandu
 • vadīt (personālu)

  Definīcija: 

  likt, prasīt

  Examples of use: 
  darbinieku ievadperiodu, darba likumdošanas ievērošanu, profesionālo apmācību
 • ražot

  Definīcija: 

  veidot produktu no izejmateriāliem

  Examples of use: 
  drēbes, produktus, celtniecības materiālus
 • ieviest tirgū

  Definīcija: 

  piedāvāt vai ražot pārdošanai

  Examples of use: 
  produktus
 • apgūt

  Definīcija: 

  rūpīgi iemācīties

  Examples of use: 
  valodu, tehniku, principus
 • apgūt (tehniku)

  Definīcija: 

  kļūt, būt kompetentam kādā lietā

  Examples of use: 
  darba procesu, tehniku, svešvalodu, datorprogrammu
 • (iz)mērīt

  Definīcija: 

  mērot noteikt izmēru, apjomu utt.

  Examples of use: 
  sastāvdaļas, parametrus, ietekmi, atšķirības, kvantitāti/kvalitāti, produktus/pakalpojumus
 • precīzi proporcionāli izmērīt

  Definīcija: 

  noteikt relatīvo daudzumu

  Examples of use: 
  sastāvdaļas
 • modificēt (iekārtu)

  Definīcija: 

  izmainīt struktūru, īpašības, saturu utt.

  Examples of use: 
  iekārtu
 • uzraudzīt

  Definīcija: 

  novērot vai pierakstīt motora vai citas ierīces darbību

  Examples of use: 
  mašīnu, ierīci
 • saskaņot (darba organizēšana / vadīšana)

  Definīcija: 

  strādāt vai runāt ar citiem, lai sasniegtu vienošanos

  Examples of use: 
  risinājumus, termiņa beigas
 • saskaņot (līgumu)

  Definīcija: 

  runāt un strādāt kopīgi ar citiem, lai panāktu kopēju rezultātu

  Examples of use: 
  pirkšanas/ pārdošanas datumus, līgumu termiņus, pavēles, kompensācijas, piedāvājumus
 • optimizēt

  Definīcija: 

  radīt vislabākos iespējamos darbības apstākļus

  Examples of use: 
  aprūpi, mašīnu, ražošanas sistēmu, iekārtas, ražošanas procesu, ierīci
 • pasūtīt

  Definīcija: 

  lūgt kaut ko uztaisīt vai piegādāt, īpaši par samaksu

  Examples of use: 
  darbu, detaļu
 • organizēt (darba organizēšana / vadīšana)

  Definīcija: 

  apvienot kaut kā elementus vienotā struktūrā

  Examples of use: 
  darbu, programmu, pasākumu
 • organizēt (personālu)

  Definīcija: 

  apvienot no atsevišķiem elementiem vienotā struktūrā

  Examples of use: 
  darbinieku profesionālo apmācību, rekrutēšanu
 • iepakot

  Definīcija: 

  ietīt vai ielikt iesaiņojumā

  Examples of use: 
  produktus
 • piedalīties

  Definīcija: 

  būt vai kļūt aktīvi iesaistītam

  Examples of use: 
  pasākumā, akcijā, projektā
 • vadīt

  Definīcija: 

  kontrolēt gaitu, būt priekšgalā

  Examples of use: 
  darbības, iekārtas, transporta līdzekli
 • plānot (produkciju)

  Definīcija: 

  izveidot plānu vai paredzēt

  Examples of use: 
  darbu, ražošanas fāzes, ražošanu
 • plānot (personālu)

  Definīcija: 

  veidot plānu

  Examples of use: 
  darbinieku profesionālo apmācību, rekrutēšanu
 • sagatavot (akcijā)

  Definīcija: 

  padarīt kaut ko gatavu vai piemērotu konkrētam mērķim

  Examples of use: 
  pasākumu, ziņojumu, dokumentu
 • sagatavot (produkciju)

  Definīcija: 

  iepriekš padarīt kaut ko derīgu lietošanai kādam speciālam gadījumam

  Examples of use: 
  produkciju, ēdienu, iekārtas, ierīces, augsni, virsmu, kārtību, darba telpu
 • novērst

  Definīcija: 

  neļaut kaut kam notikt, veicot profilaktiskas darbības

  Examples of use: 
  negadījumus, konfliktus, problēmas, diskusijas, sarežģījumus
 • apstrādāt

  Definīcija: 

  gatavot vai uzglabāt, izmantojot īpašas metodes, it īpaši apstrādāt ēdienu ar mērķi saglabāt

  Examples of use: 
  izejmateriālus, pārtiku
 • programmēt

  Definīcija: 

  sakārtot datus datorapstrādei

  Examples of use: 
  uzdevumu, instrumentu
 • veicināt pārdošanu (produkta)

  Definīcija: 

  palielināt produkta pārdošanas apjomus ar reklāmas vai slēpta finansu atbalsta palīdzību

  Examples of use: 
  tehnoloģijas, produkta
 • izstādīt (produktus)

  Definīcija: 

  padarīt redzamus

  Examples of use: 
  produktus
 • paaugstināt darbinieku izpratni

  Definīcija: 

  paaugstināt izpratni vai zināšanas par

  Examples of use: 
  par noteikumiem, mērķiem, kvalitāti, drošību
 • saņemt (kravu)

  Definīcija: 

  pieņemt piegādātas vai pārraidītas lietas (vēstuli, telefona zvanu)

  Examples of use: 
  kravu
 • rekrutēt

  Definīcija: 

  iekļaut darba attiecībās

  Examples of use: 
  personālu
 • koriģēt

  Definīcija: 

  izlabot, novērst, pozitīvi izmainīt

  Examples of use: 
  aprūpi, mašīnu, ražošanas sistēmu, iekārtu, ražošanas procesu, ierīci
 • veikt renovāciju

  Definīcija: 

  atjaunot labu stāvokli

  Examples of use: 
  ēku
 • salabot

  Definīcija: 

  atjaunot kaut kā salūzuša vai saplīsuša labo stāvokli vai darba kārtību

  Examples of use: 
  iekārtu
 • ziņot par

  Definīcija: 

  sniegt pārskatu par izpētes rezultātiem

  Examples of use: 
  pasākumu, rīcību
 • pārstāvēt

  Definīcija: 

  darboties kā (personas, valsts utt.)likumīgam pārstāvim

  Examples of use: 
  iestādi, firmu
 • atrisināt (konfliktus)

  Definīcija: 

  atrast atbildi vai risinājumu

  Examples of use: 
  konfliktus
 • restaurēt

  Definīcija: 

  atjaunot kaut kā (īpaši māklas darba vai ēkas) oriģinālo vai iepriekšējo stāvokli

  Examples of use: 
  ēku, gleznu
 • izvēlēties (stratēģiju)

  Definīcija: 

  dot priekšroku vienai no vairākām iespējām

  Examples of use: 
  darbiniekus, aktivitātes, stratēģiju
 • izvēlēties (produktus)

  Definīcija: 

  dod priekšroku vienai no vairākām iespējām

  Examples of use: 
  detaļas, produktus, aprīkojumu, parametrus, aprūpi, metodi, programmu vai mācību priekšmetus
 • pārdot

  Definīcija: 

  atdot kaut ko kādam par samaksu

  Examples of use: 
  produktus
 • apkalpot (klientus)

  Definīcija: 

  nodrošināt viesus un pircējus ar precēm un pakalpojumiem

  Examples of use: 
  pircējus, klientus
 • izstādīt (ziedus, dārzu)

  Definīcija: 

  izvietot, parādīt

  Examples of use: 
  ziedus, dārzu
 • atrisināt (problēmu)

  Definīcija: 

  atrast izskaidrojumu vai risinājumu

  Examples of use: 
  problēmu, konfliktu
 • uzglabāt

  Definīcija: 

  nolikt noliktavā, novietnē drošai glabāšanai

  Examples of use: 
  preces, pārtiku
 • strukturēt

  Definīcija: 

  strukturāli veidot

  Examples of use: 
  datus, dokumentus
 • pētīt (dokumentu)

  Definīcija: 

  rūpīgi apskatīt

  Examples of use: 
  dokumentu
 • uzraudzīt (personālu)

  Definīcija: 

  virzīt un pārskatīt kaut kā darbību

  Examples of use: 
  ražošanu, darbiniekus, komandu
 • uzraudzīt (ražošanu, darbiniekus)

  Definīcija: 

  virzīt un pārskatīt kaut kā darbību

  Examples of use: 
  ražošanu, darbiniekus, komandu
 • nodrošināt / barot

  Definīcija: 

  piepildīt ar nepieciešamo

  Examples of use: 
  ierīci
 • atbalstīt

  Definīcija: 

  sniegt palīdzību

  Examples of use: 
  vadību, darbiniekus, priekšnieku, komandu
 • sintezēt (datus)

  Definīcija: 

  savienot vienā veselumā

  Examples of use: 
  datus
 • sintezēt (produktu)

  Definīcija: 

  radīt sintēzes procesā

  Examples of use: 
  produktu
 • pieņemt pasūtījumu

  Definīcija: 

  paņemt paraugus no kaut kā

  Examples of use: 
  asins, materiālu
 • paņemt paraugu

  Definīcija: 

  saņemt kādas preces vai pakalpojuma pieprasījumu

  Examples of use: 
  pasūtījumu
 • veikt inventarizāciju

  Definīcija: 

  pārbaudīt, saskaitīt un novērtēt veikalā vai uzņēmējdarbībā apgrozībā esošās preces

  Examples of use: 
  sastāvdaļu, iekārtas
 • rūpēties par

  Definīcija: 

  pieskatīt, kopt

  Examples of use: 
  cilvēku, dzīvnieku
 • transportēt

  Definīcija: 

  vest no vienas vietas uz citu

  Examples of use: 
  cilvēkus, produktus
 • ārstēt (dzīvnieku)

  Definīcija: 

  pielietot ārstēšanu

  Examples of use: 
  cilvēku, dzīvnieku
 • izkraut

  Definīcija: 

  noņemt kravu no kuģa, kravas mašīnas

  Examples of use: 
  kravu, mašīnu
 • atjaunot

  Definīcija: 

  padarīt aktuālajai situācijai atbilstošu

  Examples of use: 
  datus, datubāzi, informāciju
 • lietot/izmantot

  Definīcija: 

  izmantot noteiktam mērķim

  Examples of use: 
  produktus, terminoloģiju, iekārtas, tehniku, sastāvdaļas
 • novērtēt/ sertificēt (izpēte un attīstība)

  Definīcija: 

  apstiprināt

  Examples of use: 
  procedūru, datus
 • sagaidīt

  Definīcija: 

  sirsnīgi, priecīgi uzņemt (viesu, apmeklētāju u.c.) ierašanos

  Examples of use: 
  pircējus/ klientus, apmeklētājus
 • strādāt komandā

  Definīcija: 

  strādāt grupā ar citiem, lai sasniegtu kopēju mērķi