You are here

Dodatok k diplomu

Čo je to

Dokument, ktorý obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých nositeľmi akademických titulov. Príklady

Dopĺňa informácie, ktoré sa už nachádzajú v príslušnom diplome, pričom tento diplom je potom zrozumiteľnejší, a to predovšetkým pre zamestnávateľov alebo inštitúcie sídliace mimo krajiny, v ktorej bol diplom vydaný.

Komu je určený

Dodatok k diplomu sa vydáva absolventom vysokoškolských inštitúcií spolu s ich titulom alebo diplomom.

Čo to nie je

Dodatok k diplomu:

  • nenahrádza pôvodný diplom alebo titul;
  • negarantuje automatické uznanie diplomu alebo titulu.

Kde ho možno získať

Dodatok k diplomu vydáva vysokoškolská inštitúcia, ktorá udelila diplom alebo titul.

Technická podpora

Prístup do tejto časti je vyhradený pre vysoké školy. Ak chcete získať heslo, obráťte sa na svoje národné stredisko Europass.