You are here

Речник на активните глаголи

Целта на този речник е да съгласува терминологията на различни езици, за да бъде улеснено съставянето и превода на приложенията към сертификати. Проектите, които са реализирани в няколко страни членки на Европейския съюз, показват, че е възможно да се опишат основните области на познание, съотнесени към определена длъжност, независимо от бранша или нивото, като се използва ограничен корпус от активни глаголи.

Речникът е разделен на седем части, които съответстват на основни области на компетентност:

 • обработка на информация;
 • консултиране/подпомагане;
 • производство(стоки и услуги);
 • управление;
 • управление на човешки ресурси и обучение;
 • маркетинг и счетоводство;
 • изследване и развитие.

Изтеглете (Excel)

 • настройвам

  Дефиниция: 

  нагласам леко, с цел постигане на точност

  Examples of use: 
  процес на работа, машина, производствена система, апаратура/инсталация, производствен процес, уред
 • съветвам

  Дефиниция: 

  давам съвет/мнение на един или повече души

  Examples of use: 
  ръководство, персонал
 • разпределям

  Дефиниция: 

  определям или предназначавам за определени цели

  Examples of use: 
  ресурси
 • анализирам (компоненти/съставки)

  Дефиниция: 

  правя математически, химически или граматически анализ

  Examples of use: 
  компоненти/съставки, кръв
 • анализирам (информация)

  Дефиниция: 

  да изследваш нещо в детайли с цел да разкриеш смисъла и същността му

  Examples of use: 
  информация, данни
 • предвиждам / прогнозирам

  Дефиниция: 

  предугаждам бъдещето и действам предварително

  Examples of use: 
  работа, действия
 • предвиждам / прогнозирам

  Дефиниция: 

  предугаждам бъдещето и действам предварително

  Examples of use: 
  работа, действия
 • прилагам (правила)

  Дефиниция: 

  използвам на практика

  Examples of use: 
  принципи, правила, стандарти (за хигиена и безопасност)
 • прилагам маркетингови техники

  Дефиниция: 

  използвам техники с цел да повиша продажбите

  Examples of use: 
  пазар
 • сглобявам

  Дефиниция: 

  събирам на едно място съставни части (частите на машина или др.)

  Examples of use: 
  скеле, апаратура, елементите на дадена структура
 • оценявам/ преценявам (обучение)

  Дефиниция: 

  определям стойността на нещо, давам оценка на изпълнение

  Examples of use: 
  персонал, обучение
 • оценявам / преценявам (нужди)

  Дефиниция: 

  правя оценка на стойността и важността на нещо

  Examples of use: 
  нужди, трудности, рискове, компетенции
 • подкрепям (ръководство)

  Дефиниция: 

  осигурявам помощ или подкрепа

  Examples of use: 
  ръководство
 • отглеждам

  Дефиниция: 

  грижа се, произвеждам, развъждам /по-добри породи животни или по-добри сортове растения

  Examples of use: 
  животни
 • стойност / бюждет

  Дефиниция: 

  определям стойността на даден продукт, услуга и т.н.

  Examples of use: 
  меню, инвестиция
 • строя

  Дефиниция: 

  правя, конструирам като събирам съставните части или материали

  Examples of use: 
  стена, постройка
 • купувам

  Дефиниция: 

  придобивам нещо като плащам или обещавам да платя определена сума пари или неговата равностойност; закупувам

  Examples of use: 
  стоки, услуги
 • изчислявам

  Дефиниция: 

  решавам една или повече математически задачи, пресмятам

  Examples of use: 
  стойност
 • калибрирам

  Дефиниция: 

  проверявам точността /на даден измервателен уред

  Examples of use: 
  машина, инструмент
 • агитирам / промотирам

  Дефиниция: 

  привличам гласове, поръчки и т.н.

  Examples of use: 
  пазар, клиенти
 • провеждам / извършвам

  Дефиниция: 

  водя до успешен финал; постигам

  Examples of use: 
  проверка, качествен контрол, проучване, задача, работа, поддръжка, интревю, медицински преглед или лечение, поправка, насаждение/насаждам, реколта, операция/маневра, локализация, измерение, сделка, поддръжка, довършителни дейности, настройка, доставка, начална настлойка на апаратура, транспортиране, диагностика, оценка, проверка на багаж, медицински анализ, техническа инспекция, сглобяване
 • проверявам

  Дефиниция: 

  изследвам, проучвам (факти, продукт и т.н.. с цел да определя тяхната точност, качество, прогрес, особено когато става бързо или проверката е неофициална)

  Examples of use: 
  спазване на принципи, качество, апаратура, схема на работа
 • почиствам / мия

  Дефиниция: 

  премахвам мръсотия, прах и т.н.

  Examples of use: 
  части,помещения
 • сътруднича си

  Дефиниция: 

  работя с един или повече души върху съвместен проект

  Examples of use: 
  проект, тестуване, ръководство, атестация на служителите, набиране на нови служители, техническа поддръжка, определяне на стратегия, планиране, превантивни мерки, научноизследователска работа
 • събирам / трупам (данни)

  Дефиниция: 

  събирам

  Examples of use: 
  информация, данни
 • сравнявам

  Дефиниция: 

  изследвам с цел да открия приликите и разликите

  Examples of use: 
  данни, информация, резултати
 • събирам

  Дефиниция: 

  събирам в едно неща от различно естество или източници

  Examples of use: 
  с цел да направя списък, каталог, инвентарен опис
 • приключвам

  Дефиниция: 

  предприемам заключителни действия , уреждам

  Examples of use: 
  пазар, договор, продажби
 • конфигурирам/настройвам (апаратура)

  Дефиниция: 

  настройвам по определен начин

  Examples of use: 
  апаратура, компютър, работно място
 • свързвам се с

  Дефиниция: 

  осъществявям връзка, контакт с някого

  Examples of use: 
  достъвчик, клиенти
 • контролирам / управлявам

  Дефиниция: 

  направлявам или управлявам (машина)

  Examples of use: 
  машина
 • координирам

  Дефиниция: 

  организирам и подреждам (разнообразни елементи) в хармония

  Examples of use: 
  хора, работа, намеса, производствен процес, изпълнение на задълженията
 • създавам (база данни)

  Дефиниция: 

  поставям началото на нещо

  Examples of use: 
  база данни, информация
 • култивирам

  Дефиниция: 

  засаждам, грижа се за, събирам реколтата на растения и подобрявам техните качества с труд и умения

  Examples of use: 
  растения, житни култури
 • сека, насичам

  Дефиниция: 

  нарязвам на парчета

  Examples of use: 
  суров материал, дървета
 • справям се с (досие)

  Дефиниция: 

  вземам мерки за

  Examples of use: 
  досие, оплакване
 • решавам, вземам решение

  Дефиниция: 

  намирам отговор, разрешавам (проблем)

  Examples of use: 
  политика, разпределение на ресурси
 • дефинирам

  Дефиниция: 

  давам точното значение (думи, термини и т.н.)

  Examples of use: 
  база данни, термин
 • делегирам/ разпределям

  Дефиниция: 

  разпределям (задължения, власт и т.н..) на друго лице или представител

  Examples of use: 
  задачи
 • доставям

  Дефиниция: 

  нося (стоки и др.) на даден адрес, предимно с цел дистрибуция (на стоки, продукти)

  Examples of use: 
  продукти
 • демонстрирам (маркетинг)

  Дефиниция: 

  показвам, управлявам и пояснявам как функционира /дадена машина, продукт и т.н.

  Examples of use: 
  продукт
 • описвам

  Дефиниция: 

  изброявам, посочвам характеристики или представям с думи

  Examples of use: 
  продукт, обхват
 • проектирам, създавам концепция (обучение)

  Дефиниция: 

  разработвам структурата и вида на нещо под формата на скица, очертания, модел или план

  Examples of use: 
  обучение
 • проектирам (изследване и развитие)

  Дефиниция: 

  изработвам структурата или вида на нещо под формата на скица, очертания, модел или план

  Examples of use: 
  стратегия, уред, процедура, метод
 • засичам

  Дефиниция: 

  забелязвам съществуването или присъствието на нещо или някого

  Examples of use: 
  дефект, разминаване, болест
 • разработвам (метод, процес)

  Дефиниция: 

  създавам или изпипвам в детайли

  Examples of use: 
  метод, процес
 • диагностицирам

  Дефиниция: 

  забелязвам съществуването или присъствието на нещо

  Examples of use: 
  качествен контрол
 • насочвам

  Дефиниция: 

  казвам или показвам на накого пътя или мястото

  Examples of use: 
  клиенти, посетители
 • демонтирам

  Дефиниция: 

  разглобявам на парчета

  Examples of use: 
  машина
 • разпространявам

  Дефиниция: 

  разпръсквам в различни посоки

  Examples of use: 
  информация, поща
 • съставям/ подготвям договор

  Дефиниция: 

  формулирам и описвам в подходящ формат

  Examples of use: 
  договор за работа
 • очертавам (план)

  Дефиниция: 

  обрисувам или скицирам /фигура, картина, форма/, като с молив

  Examples of use: 
  план
 • съставям (документ)

  Дефиниция: 

  1) формулирам и написвам в подходяща форма 2) подготвям проект (правен документ)

  Examples of use: 
  1) доклад, документ, спецификации, договор, оферта 2) договор, споразумение
 • елиминирам

  Дефиниция: 

  премахвам или отстранявам

  Examples of use: 
  нечистотии, дефектни продукти
 • изследвам, проучвам

  Дефиниция: 

  инспектирам, оглеждам внимателно или детайлно

  Examples of use: 
  документ, въпрос, предложение
 • обменям (информация)

  Дефиниция: 

  давам или получавам (информация, идеи, т.н.)

  Examples of use: 
  идеи, мнения, гледна точка
 • разширявам (капацитет)

  Дефиниция: 

  увеличавам размер, обем, обхват

  Examples of use: 
  капацитет, отдел
 • експериментирам (изследване и развитие)

  Дефиниция: 

  правя опит или опити

  Examples of use: 
  уред, прототип, метод
 • пояснявам

  Дефиниция: 

  правя нещо разбираемо, обикновно като описвам ясно и детайлно неговата структура, начин на действие, обстоятелства и т.н.

  Examples of use: 
  документ, въпрос, предложение
 • извличам

  Дефиниция: 

  получавам (информация) от даден източник или ситуация

  Examples of use: 
  Информация от източник
 • намирам заместник (служители)

  Дефиниция: 

  замествам един човек с друг

  Examples of use: 
  служители
 • фиксирам / замразявам (цени / такси)

  Дефиниция: 

  заковавам, така че да не може да бъде променен

  Examples of use: 
  цена / такси (продукти / услуги)
 • следвам, следя

  Дефиниция: 

  1) наблюдавам внимателно, в продължение на дълъг период от време 2) действам в съотвествие с

  Examples of use: 
  1) производствен процес, работа 2) инструкции
 • продължавам /в следващ етап (маркетинг на продукт)

  Дефиниция: 

  продължавам дадено действие, предимно с цел да се увеличи неговото въздействие

  Examples of use: 
  маркетинг на продукт, пускане на нов продукт на пазара
 • идентифицирам / признавам (човешки ресурси)

  Дефиниция: 

  разпознавам или доказвам същността на нещо или самоличността на някого

  Examples of use: 
  нуждите от човешки ресурси, нуждата от обучение
 • съобщавам

  Дефиниция: 

  предавам (информация)

  Examples of use: 
  информация
 • прилагам

  Дефиниция: 

  изпълнявам, осъществявам

  Examples of use: 
  принципи, правила, стандарти (за хигиена и безопасност)
 • усъвършенствам

  Дефиниция: 

  подобрявам качеството

  Examples of use: 
  лечение, машина, производствена система, апаратура/инсталация, производствен процес, метод
 • намесвам се (в)

  Дефиниция: 

  взимам активно участие с цел да модифицирам или да повлиая на събитията , и на тяхната развръзка

  Examples of use: 
  проблем, въпрос, техническа подготовка, конфликт
 • издавам фактура (продукт/услуга)

  Дефиниция: 

  издавам фактура на клиент

  Examples of use: 
  продукт/услуга
 • товаря / натоварвам

  Дефиниция: 

  качвам или получавам (товар, стока и т.н.) на/от (кораб, камион и т.н.)

  Examples of use: 
  товар, стока
 • поддържам / грижа се за

  Дефиниция: 

  отговарям за доброто състояние на

  Examples of use: 
  инсталация, растение, мрежа, градина
 • ръководя, управлявам (екип)

  Дефиниция: 

  издавам заповеди, изисквам, налагам тяхното изпълнение

  Examples of use: 
  екип
 • ръководя, управлявам (човешки ресурси)

  Дефиниция: 

  издавам заповеди, изисквам, налагам тяхното изпълнение

  Examples of use: 
  екип, обучение, персонал
 • изработвам

  Дефиниция: 

  произвеждам (продукт) от суровини

  Examples of use: 
  дрехи, продукти, строителни платна, строителни елементи
 • продавам нещо на пазара

  Дефиниция: 

  предлагам или произвеждам нещо с цел продажба

  Examples of use: 
  продукти
 • усвоявам, овладявам

  Дефиниция: 

  ставам експерт в дадена област

  Examples of use: 
  език, техники, основни принципи
 • усвоявам, овладявам (техники)

  Дефиниция: 

  ставам експерт в дадена област

  Examples of use: 
  работен процес, техники, чужд език, софтуер
 • измервам

  Дефиниция: 

  определям размера, количеството с помощта на мерни единици

  Examples of use: 
  съставки, параметри, въздействие, пукнатини, количество/качество, продукт/услуга
 • дозирам

  Дефиниция: 

  определям необходимото количество

  Examples of use: 
  съставки
 • модифицирам (инсталация)

  Дефиниция: 

  видоизменям структура, същността, целта и т.н.

  Examples of use: 
  инсталация
 • наблюдавам

  Дефиниция: 

  следя или отчитам (дейност, изпълнение, работа) на двигател или друго съоръжение

  Examples of use: 
  машина, уред
 • преговарям (ръководство)

  Дефиниция: 

  работя или разговарям с някого с цел да сключа сделка или да се споразумея

  Examples of use: 
  решение, краен срок
 • преговарям (договор)

  Дефиниция: 

  работя или разговарям с някого с цел да сключа сделка или да се споразумея

  Examples of use: 
  условия на продажба/ покупка, условия на договора (поръчка, количества, краен срок на доставка, компенсация, оферти)
 • оптимизирам

  Дефиниция: 

  използвайм пълния капацитет на

  Examples of use: 
  лечение, машина, производствена система, апататура/инсталация, производствен процес, метод
 • поръчвам

  Дефиниция: 

  изисквам нещо да се достави или направи срещу заплащане

  Examples of use: 
  работа, резервна част
 • организирам (ръководство)

  Дефиниция: 

  подреждам(части или елементи) в едно структурирано цяло

  Examples of use: 
  работа, план за стротелство, дейност
 • организирам (човешки ресурси)

  Дефиниция: 

  подреждам (части или елементи) в едно структурирано цяло

  Examples of use: 
  обучение на служителите, набиране на персонал
 • опаковам

  Дефиниция: 

  увивам или слагам в пакет

  Examples of use: 
  продукти
 • участвам

  Дефиниция: 

  вземам участие или се включвам активно, имам дял

  Examples of use: 
  дейности, досие, проект
 • водя, управлявам

  Дефиниция: 

  контролирам курса, предвождам (група хора)

  Examples of use: 
  действия, апаратура, превозно средство
 • планирам (производство)

  Дефиниция: 

  разработвам или правя планове за

  Examples of use: 
  работа, действие, производствен етап, изработване
 • планирам (човешки ресурси)

  Дефиниция: 

  разработвам или правя планове за

  Examples of use: 
  обучение на служители, набиране на персонал
 • подготвям (досие)

  Дефиниция: 

  приготвям нещо с цел то да бъде готово за използванe в бъдеще за конкрeтна цел, събитие и т.н.

  Examples of use: 
  дейност, досие,интервенция, документ
 • приготвям, подготвям (производство)

  Дефиниция: 

  приготвям нещо с цел то да бъде готово за използване в бъдеще за конкретна цел, събитие и т.н.

  Examples of use: 
  производство, ястие, апаратура, уред, почвата, повърхност, ред, работно място
 • предотвратявам, предпазвам

  Дефиниция: 

  взимам предпазни мерки, за да не се случи нещо

  Examples of use: 
  нещастни случаи, конфликти, проблеми, диспути, усложнения
 • обработвам

  Дефиниция: 

  третирам или подготвям с помощта на специални методи, напр. храна с цел да се съхрани за по-дълго време

  Examples of use: 
  суровини, храна
 • програмирам

  Дефиниция: 

  подреждам информацията с цел да бъде обработена от компютър

  Examples of use: 
  задача, машина
 • рекламирам, промотирам (продукт)

  Дефиниция: 

  стимулирам продажбата на даден продукт, като го рекламирам или осигурявам финансова подкрепа

  Examples of use: 
  техника, продукт
 • показвам, излагам на показ (продукти)

  Дефиниция: 

  излагам нещо на показ, така че околните да могат да го видят

  Examples of use: 
  продукти
 • повишавам самосъзнанието (на служителите)

  Дефиниция: 

  изграждам чувство на отговорност

  Examples of use: 
  правила, цели, качество, безопасност
 • получавам / достaвят ми (товар)

  Дефиниция: 

  получавам доставка или съобщение (писмо,телефонно обаждане)

  Examples of use: 
  товар
 • набирам

  Дефиниция: 

  привличам (нови членове, подкрепа и т.н.)

  Examples of use: 
  персонал
 • коригирам

  Дефиниция: 

  поправям, отстранявам грешки, недостатъци

  Examples of use: 
  лечение, подход, поризводствена система, апаратура/инсталация, производствен процес, метод
 • обновявам

  Дефиниция: 

  възстоновявам

  Examples of use: 
  сграда
 • поправям / ремонтирам

  Дефиниция: 

  възстановявам (нещо развалено или счупено), така че да заработи отново и да е в добро състояние

  Examples of use: 
  уред
 • докладвам за

  Дефиниция: 

  описвам резултатите от проучване

  Examples of use: 
  действия, дейност
 • представител съм на

  Дефиниция: 

  изпълнявам ролята на оторизиран представител (на дадено лице, страна и т.н.)

  Examples of use: 
  институция, фирма
 • разрешавам (конфликт)

  Дефиниция: 

  намирам обяснение или решение на задача или проблем

  Examples of use: 
  конфликт
 • реставрирам

  Дефиниция: 

  възвръщам първоначаллния и добър вид (на произведение на изкуството или сграда)

  Examples of use: 
  сграда, картина
 • селектирам, правя подбор (стратегия)

  Дефиниция: 

  избирам (някого или нещо) като го предпочитам пред друг или други

  Examples of use: 
  служители, дейности, стратегия
 • селектирам, правя подбор (продукти)

  Дефиниция: 

  избирам (някого или нещо), като го предпочитам пред друг или други

  Examples of use: 
  части, продукти, апаратура, параметри, лечение, метод, програми и учебен план
 • продавам

  Дефиниция: 

  пласирам стока на купувач, като я разменям за пари или нещо друго

  Examples of use: 
  продукти
 • служа, в услуга съм на (клиенти)

  Дефиниция: 

  осигурявам (на гости, клиенти) необходимите стоки и услуги

  Examples of use: 
  клиенти
 • подреждам (цветя, градина)

  Дефиниция: 

  аранжирам, представям

  Examples of use: 
  цветя, градина
 • разрешавам (проблем)

  Дефиниция: 

  намирам обяснение или решение на задача или проблем

  Examples of use: 
  проблем, конфликт
 • съхранявам

  Дефиниция: 

  поставям в склад, хранилище за съхранение

  Examples of use: 
  стоки, храна
 • сткруктурирам

  Дефиниция: 

  придавам определена структура на

  Examples of use: 
  данни, документ
 • изучавам (документ)

  Дефиниция: 

  разглеждам внимателно

  Examples of use: 
  документ
 • надзиравам, наглеждам (персонал)

  Дефиниция: 

  направлявам или наглеждам извършването на

  Examples of use: 
  производство, екип, служители
 • надзиравам, наглеждам (перпроизводство, персонал)

  Дефиниция: 

  направлявам или наглеждам извършването на

  Examples of use: 
  производство, екип, служители
 • доставям / зареждам

  Дефиниция: 

  снабдявам с нещо необходимо

  Examples of use: 
  машина
 • подкрепям

  Дефиниция: 

  осигурявам помощ на

  Examples of use: 
  ръководство, служители, началници, мрежа, екип
 • синтезирам (данни)

  Дефиниция: 

  комбинирам в едно цяло

  Examples of use: 
  данни
 • синтезирам (продукт)

  Дефиниция: 

  произвеждам чрез синтез

  Examples of use: 
  продукт
 • приемам поръчка

  Дефиниция: 

  взимам проба или проби от

  Examples of use: 
  кръв, материал
 • взимам проба

  Дефиниция: 

  приемам заявката на клиента за дадена стока или услуга

  Examples of use: 
  поръчка
 • правя инвентаризация / преглед

  Дефиниция: 

  разглеждам внимателно, преброявам и правя оценка на наличните стоки в магазин или предприятие

  Examples of use: 
  компоненти, оборудване
 • полагам грижи за

  Дефиниция: 

  грижа се за

  Examples of use: 
  човек, животно
 • транспортирам

  Дефиниция: 

  нося или изпращам от едно място на друго

  Examples of use: 
  хора, продукти
 • третирам (животно)

  Дефиниция: 

  отнасям се към

  Examples of use: 
  човек, животно
 • разтоварвам

  Дефиниция: 

  товар(от кораб, камион и т.н..)

  Examples of use: 
  товар, машина
 • осъременявам, допълвам

  Дефиниция: 

  добавям най-последни данни в

  Examples of use: 
  файл, база данни, документ, информация
 • използвам / употребявам

  Дефиниция: 

  служа си с нещо с определена цел

  Examples of use: 
  продукти, терминология, апаратура, техника, компоненти
 • потвърждавам/ одобрявам/ сертифицирам (изследване и развитие)

  Дефиниция: 

  утвърждавам или определям

  Examples of use: 
  процедура, информация
 • приветствам с добре дошли

  Дефиниция: 

  поздравявам някого (посетител, гост и т.н).. топло и съдречно за добре дошъл

  Examples of use: 
  клиенти, публика
 • работя в екип

  Дефиниция: 

  работя с група хора за постигането на обща цел