You are here

За Eуропас

Што е Еуропас?

Пет документи што ги прават вашите вештини и квалификации јасни и лесно разбирливи во Европа:

Два документи слободно достапни:
Три документи издадени од надлежните институции за образование и обука:
  • Еуропас мобилност содржи записи за знаење и вештините стекнати во друга европска земја.
  • Додаток на сертификатот дава опис на знаењето и вештините на носителите на сертификати за стручно образование и обука.
  • Додаток на дипломата дава опис на знаењето и вештините стекнати од носителите на високо-образовни степени.
Мрежа од Национални Еуропас Центри

Нејзината цел е

  • Да им помогне на граѓаните да ги претстават своите вештини и квалификации ефективно кога бараат работа или обука.
  • Да им помогне на работодавачите да ги разберат вештините и квалификациите на работната сила.
  • Да им помогне на институциите надлежни за образование и обука да ја дефинираат и претстават содржината на курикулумот.